Mitkä tulot huomioidaan

Kela huomioi tuloverolain mukaiset veronalaiset ansio- ja pääomatulosi. Tällaisia tuloja ovat muun muassa

 • palkkatulot
 • veronalaiset sosiaalietuudet ja aikuiskoulutustuki
  • opintorahaa, opintorahan huoltajakorotusta ja oppimateriaalilisää, asumislisää, yleistä asumistukea ja opintolainaa ei kuitenkaan huomioida
 • osinkotulot
 • vuokratulot
 • veronalaiset apurahat
 • perhe-eläke
 • lomarahat ja luontoisedut
 • freelancer-palkkiot
 • reserviläispalkka
 • oppisopimuskoulutuksen ajalta maksettava palkka
 • perhehoitajan hoitopalkkio ja kulukorvaus.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa veronalaisia tulojasi Kelalle, kun haet ja saat opintotukea. Verohallinto ilmoittaa Kelalle tuloverolain mukaiset veronalaiset ansio- ja pääomatulosi.

Lisäksi Kela huomioi tuloinasi

Jos suoritat ammatilliseen koulutukseen kuuluvan työssäoppimisen (työpaikalla järjestettävä koulutus) oppisopimuskoulutuksena, jonka ajalta saat palkkaa, et voi saada samaan aikaan opintotukea. Jos saat opintotukea, ilmoita palkallisen työssäoppimisen eli oppisopimuskoulutuksen ajankohta Kelaan. Muista myös, että saamasi palkkatulot ovat opintotuessa ja asumistuessa huomioitavia tuloja. Tulot huomioidaan, vaikka et voi enää saada opintotukea.

Esimerkki oppisopimuskoulutuksesta

Ammatillisen koulutuksen opiskelija saa opintotukea 2 ensimmäisen lukuvuoden ajan. Opintotuen saaminen päättyy toukokuussa 2019, koska opiskelija jatkaa opintojaan oppisopimusopiskelijana. Opiskelija valmistuu keväällä 2020.

 • Koska opiskelija on saanut opintotukea alkuvuonna 2019, Kela tarkistaa opiskelijan tulot opintotuen tulovalvonnassa. Tuloina huomioidaan kaikki tulot, jotka opiskelija on saanut vuonna 2019, myös oppisopimuskoulutuksen ajalta saatu palkka.
 • Koska opiskelija ei ole saanut opintotukea vuonna 2020, Kela ei tarkista opiskelijan vuoden 2020 tuloja opintotuen tulovalvonnassa.

Ulkomailta saadut tulot

Kela huomioi tuloinasi ulkomailta saamasi tulot, jos vastaavat tulot olisivat Suomessa saatuina veronalaisia.

 • Sinun pitää ilmoittaa kaikki ulkomailta saamasi tulot Kelalle opintotukihakemuksella tai muutosilmoituksella.
 • Jos sekä opiskelija että Verohallinto ilmoittavat Kelalle ulkomailta saatuja tuloja, Kela huomioi määrältään suuremmat tulot.

Kela huomioi tulot bruttona

Kela huomioi tulot bruttotuloina. Bruttotuloista ei ole tehty mitään vähennyksiä, eli niistä ei vähennetä veroja, tulonhankkimiskuluja, menoja tai muitakaan vähennyksiä.

Seuraavissa tapauksissa Kela kuitenkin huomioi tietyt Verohallinnon tekemät vähennykset:

 • Jos olet myynyt osakkeita tai muuta omaisuutta, Verohallinto laskee veronalaisen luovutusvoiton vähentämällä myyntihinnasta hankintahinnan ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot (esimerkiksi kaupankäyntikulut) tai hankintameno-olettaman. Luovutustappioita ei vähennetä. Selvitä osakkeiden tai omaisuuden myynnistä aiheutuneet menot ja kulut Verohallinnolle, joka ilmoittaa veronalaisen luovutusvoiton määrän Kelalle. Muista myös, että yhteismäärältään pieni luovutusvoitto on verovapaata tuloa.
 • Jos olet saanut vuokratuloa, selvitä Verohallinnolle vuokralle antamasi asunnon menot ja maksut. Verohallinto laskee vuokratulosi vähentämällä saamastasi vuokratulosta vuokranantajana maksamasi yhtiövastikkeet, kunnossapitokustannukset, vesi-, sähkö- ja lämmityskulut sekä vakuutusmaksut. Velan korkoja ja lyhennyksiä ei vähennetä. Verohallinto ilmoittaa vuokratulon määrän Kelalle.

Mille vuodelle tulot huomioidaan?

Kela huomioi tulot sille vuodelle ja sen suuruisina kuin Verohallinto ilmoittaa ne Kelalle. Veronalaiset tulot ovat pääsääntöisesti sen kalenterivuoden tuloja, jolloin olet saanut ne.

Luovutusvoitto on kuitenkin yleensä sen vuoden tuloa, jolloin kauppa tai luovutus on tehty, vaikka et olisikaan saanut vielä tuloa. Varmista Verohallinnolta, mille vuodelle tulosi huomioidaan.

Mitä tuloja ei huomioida

Kela ei huomioi tuloinasi seuraavia tuloja:

 • perintö- ja lahjaverotuksen piiriin kuuluvat lahjat ja perinnöt
 • talletusten korkotulot, jos ne ovat lähdeveronalaisia
 • arpajaisveron alaiset palkkiot tai voitot
 • tietyt Kelan maksamat etuudet, kuten opintoraha, opintotuen asumislisä, koulumatkatuki, yleinen asumistuki ja lapsilisä
 • kulukorvaukset ja työmatkojen perusteella maksettavat päivärahat
 • oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen koulutuksen ajalta maksettavat päivärahat, perheavustukset ja muut korvaukset
 • verovapaat apurahat, jos apuraha on maksettu vuonna 2019 tai sen jälkeen
 • jakamattoman kuolinpesän tulot
 • veronpalautukset.

Lisätietoja tulojen veronalaisuudesta saat Verohallinnolta.

Lisätietoja tiettyjen tulolajien huomioimisesta tulovalvonnassa

 • Luonnolliselle henkilölle maksettu veronalainen osinkotulo huomioidaan tulona. Pörssiyhtiön jakamasta osinkotulosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja loput verovapaata tuloa. Jos olet saanut osinkotuloa muulta kuin pörssiyhtiöltä, selvitä Verohallinnolta tulojen veronalaisuus.
 • Osakesäästötilistä tulee opintotuessa huomioitavaa tuloa vain, jos tililtä nostaa rahaa ja tili on voitolla. Vain tuotot huomioidaan tulona. Jos tuottoja on paljon, osakesäästötililtä ei ehkä kannata nostaa rahaa opiskeluaikana. Jos tili on tappiolla, nostosta ei tule opintotuessa huomioitavaa tuloa. Luovutustappiot voidaan siis vähentää myös opintotuessa huomioitavasta tulosta, kun arvopaperikauppaa tehdään osakesäästötilillä. Tappiolliset nostot eivät kuitenkaan vaikuta opintotuessa huomioitavan vuositulon määrään.
 • Jos olet saanut veronalaisia tuloja vakuutussijoituksesta, esimerkiksi säästöhenkivakuutuksesta, ne huomioidaan. Selvitä saamasi tulon veronalaisuus Verohallinnolta.
 • Jos olet saanut veronalaisen kertasuorituksen, esimerkiksi irtisanomisesta maksettavan korvauksen, se huomioidaan sen vuoden tulona, jonka verotukseen se sisältyy.
 • Jos harjoitat yritys- tai elinkeinotoimintaa, sillä on tulovalvonnassa vaikutusta, jos saat toiminnan perusteella veronalaista tuloa esimerkiksi elinkeinotoiminnan tuloksena, osinkona tai palkkana.
 • Jakamattoman kuolinpesän tuloja ei huomioida. Tulovalvonnassa huomioitavia tuloja voi tulla sinulle vasta kuolinpesän jakamisen jälkeen.
 • Arpajaisveronalaisia palkkioita tai voittoja ei huomioida. Palkkiot tai voitot voivat kuitenkin joskus olla tuloveronalaista tuloa, jolloin ne huomioidaan.
 • Julkisesti noteeraamattoman osuuskunnan jakamasta ylijäämästä (osuuspääoman korosta) 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa 5 000 euron vuotuiseen yhteismäärään saakka.

Lue lisää