Näin selvität vuositulosi

Voit selvittää opintotuen tulovalvonnassa huomioitavat vuositulosi esitäytetyn veroilmoituksen avulla.

Ota huomioon, että esitäytetyn veroilmoituksen tulotiedot voivat olla puutteelliset tai muulla tavoin virheelliset ja että verotuksessa käytettäviin tulotietoihin voi sisältyä vähennyksiä, joita ei vähennetä opintotuen tulovalvonnassa käytettävistä tuloista.

  • Sinä vastaat itse siitä, että arvioit vuositulosi oikein ja että vuositulosi eivät ylitä vuositulorajaasi (opintotukilaki 17 §).
  • Opintotuen tulovalvonta tehdään vahvistetun verotuksen tulotietojen perusteella.

Tarkista vuositulorajasi verkossa (Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta). Tarkista laskurilla, pitääkö sinun palauttaa opintotukea. Sinun pitää maksaa vapaaehtoinen palautus tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Jos olet vuoden aikana aloittanut opintosi, valmistunut tai käyttänyt loppuun enimmäistukiaikasi, lue tulovalvonnan ohjeet opintonsa aloittaneille ja valmistuneille.

Vuositulojen selvittäminen esitäytetyn veroilmoituksen avulla

Vähennä Ansiotulot yhteensä -kohdan euromäärästä Etuudet-kohtaan sisältyvät opintorahat (ks. kuva, kohta 1). Vähennä opintorahat bruttomääräisinä. Bruttomäärä voi olla eri kuin tilillesi maksettu summa. Tarkista opintorahat verkossa kohdasta Opintotuki > Maksut.

Huomaa kuitenkin seuraavaa:

  • Etuudet-kohdan euromäärään voi sisältyä muitakin sinulle maksettuja veronalaisia etuuksia, kuten esimerkiksi päivärahoja, lastenhoidon tukea tai aikuiskoulutustukea. Vähennä vain opintorahat.
  • Esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole huomioitu helmikuun (elinkeinonharjoittajilla joulukuun) jälkeen palauttamiasi tai perinnässä maksamiasi opintorahoja tai muita veronalaisia etuuksia. Voit kuitenkin vähentää myös ne ansiotulojesi yhteismäärästä.

Seuraavat tulot puuttuvat kokonaan tai osittain verotuksen ennakkotiedoista tai tulon määrä voi muuttua lopullisessa verotuksessa:

  • elinkeinotoiminnan tulot
  • vuokratulot
  • ulkomailta saamasi tulot
  • itse ilmoitettavat ansio- ja pääomatulot (esim. tulot yksityisestä perhepäivähoidosta, freelance-tulot, palvelurahat, osa luovutusvoitoista)
  • osa osinkotuloista.

Lisää huomioitaviin vuosituloihisi tulot, jotka eivät sisälly esitäytetyn veroilmoituksen tietoihin. Lisää myös muut puuttuvat tulot. Erikseen lisättäviä tuloja ovat myös apurahat.

Pääomatulot

Osinkotuloista ja osuuspääoman koroista vain osa on veronalaista ja opintotuen tulovalvonnassa huomioitavaa tuloa. Listatun yhtiön maksamasta osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Osuuspääoman korosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 5 000 euron vuotuiseen yhteismäärään saakka.

Jos olet myynyt osakkeita tai muuta omaisuutta, Verohallinto laskee veronalaisen luovutusvoiton vähentämällä myyntihinnasta hankintameno-olettaman tai hankintahinnan ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot, esimerkiksi kaupankäyntikulut. Luovutustappioita ei vähennetä. Muista myös, että yhteismäärältään pieni luovutusvoitto on verotonta tuloa.

Laske tulovalvonnassa huomioitavien pääomatulojen yhteismäärä esitäytetyn veroilmoituksen täyttöosasta (ks. kuva, kohta 2). Laske yhteen pääomatulojen määrät. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöosan luovutustappioita ei vähennetä opintotuen tulovalvonnassa huomioon otettavasta tulosta.