Rehabilitering enligt prövning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtande B för rehabilitering enligt prövning

Kunden behöver läkarutlåtande B (SV 7r) när hen ansöker om rehabilitering enligt prövning hos FPA.

FPA ordnar följande tjänster inom ramen för rehabilitering enligt prövning:

 • rehabiliteringskurser och anpassningskurser
 • neuropsykologisk rehabilitering
 • multiprofessionell individuell rehabilitering
 • OPI-kurser
 • LAKU-familjerehabilitering
 • Min egen väg-rehabilitering.

Om du rekommenderar att din patient deltar i en rehabiliteringskurs ska du skriva ett läkarutlåtande B. Utlåtandet behöver inte skrivas för en viss kurs, utan du kan bara ge en allmän bedömning av behovet och nyttan av rehabilitering.

Så här skriver du ett utlåtande för rehabilitering enligt prövning

Anteckna i utlåtandet

 • den diagnos (inklusive ICD-10-koden) som försämringen av patientens funktionsförmåga beror på
 • arbets- eller utbildningssituationen och livssituationen i övrigt
 • nuvarande status för sjukdomen eller funktionsnedsättningen samt vårdsituationen
 • en utredning om sjukdomens eller funktionsnedsättningens inverkan på arbetet, studierna och vardagslivet
 • undersökningar, behandlingar och rehabilitering som genomförts (observera att det även krävs ett utlåtande av en neuropsykolog när man ansöker om neuropsykologisk rehabilitering)
 • grunderna för den rehabilitering som söks samt nyttan av och målen för rehabiliteringen
 • tydliga kontaktuppgifter till vårdenheten eller den behandlande läkaren (exempelvis hälsovårdscentralens eller poliklinikens adress).

Observera detta när du skriver ett utlåtande för LAKU-familjerehabilitering

Den som ansöker om LAKU-familjerehabilitering behöver ett B-utlåtande eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Utlåtandet ska vara utfärdat inom den offentliga hälso- och sjukvården. 

I utlåtandet eller utredningen ska du ange

 • den neuropsykiatriska diagnostiken och en beskrivning av eventuella samtidiga tillstånd eller sjukdomar (till exempel psykiska sjukdomar) samt dokument över de undersökningar som gjorts
 • den rekommenderade rehabiliteringen och målen för den samt en bedömning av det konkreta stödbehovet
 • vården och stödet i det inledande skedet: vilken slags psykoedukation eller neuropsykiatrisk handledning har getts och hur de primära stödåtgärderna har ordnats
 • en beskrivning av funktionsförmågan
 • en familjebedömning: vilka personer som hör till familjen, föräldraskapsarrangemang, interaktionen mellan familjemedlemmarna, aktuella stress- och belastningsfaktorer samt behovet av annat stöd (till exempel socialservice), familjens beredskap att engagera sig i rehabiliteringen och de förändringar som detta kräver i familjens rutiner och vardag.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?