Yrkesinriktad rehabilitering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtande B för yrkesinriktad rehabilitering

Kunden behöver läkarutlåtande B när hen ansöker om yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA eller av en arbetspensionsanstalt. 

Så här skriver du läkarutlåtandet

Anteckna följande i läkarutlåtandet:

 1. Nuvarande yrke, arbetsuppgifter och de krav som arbetet ställer på funktionsförmågan.
 2. Hälsotillstånd samt sjukdom eller funktionsnedsättning som inverkar på arbets- och funktionsförmågan.
  • Anteckna i viktighetsordning de sjukdomar (inklusive ICD-10-koderna) som i väsentlig grad inverkar på arbetsförmågan.
  • Ange vad sjukdomsdiagnoserna grundar sig på och hur behandlingen och rehabiliteringen har framskridit.
 3. En bedömning av den aktuella arbets- och funktionsförmågan och dess förhållande till de krav som arbetet ställer.
  • Har studie- eller arbetsförmågan försämrats väsentligt?
  • Beskriv färska statusfynd och aktuella undersökningsresultat.
  • Beskriv patientens funktionsförmåga i vardagen.
  • Anteckna en vård- och rehabiliteringsplan.
 4. Din bedömning av den yrkesinriktade rehabiliteringsplanens lämplighet i relation till patientens hälsotillstånd och helhetssituation. Lägg vikt vid följande:
  • resurser och styrkor
  • engagemang och motivation.
 5. Motiveringar till behovet av yrkesinriktad rehabilitering. 
  • Orsakar sjukdomen eller funktionsnedsättningen en försämring av arbets- eller studieförmågan eller en risk för arbetsoförmåga nu eller i framtiden?
  • Har patienten möjligheter att få förvärvsarbete på heltid eller deltid?
  • Beakta även andra faktorer som inverkar på livssituationen eller motivationen.
 6. Mål för den yrkesinriktade rehabiliteringen
  • Är målet en ny helhetsinriktad plan, flera arbetsmöjligheter på basis av den nuvarande utbildningen eller omskolning för en ny bransch?
  • Är den utbildning och det yrke som planeras lämpliga med tanke på patientens hälsotillstånd?
 7. Vårdenhetens eller den behandlande läkarens kontaktuppgifter ska anges tydligt (exempelvis hälsovårdscentral, poliklinik, adressuppgifter).

Läs mer

 

Senast ändrad 28.9.2023