Läkarutlåtanden och läkarintyg | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtanden och läkarintyg vid ansökan om olika förmåner

I fråga om flera av FPA:s förmåner krävs att den som ansöker om förmånen uppvisar ett läkarutlåtande eller läkarintyg. FPA avgör om kunden har rätt till förmånen utifrån utlåtandet eller intyget.

Ett noggrant uppgjort läkarutlåtande minskar behovet av tilläggsutredningar och gör att handläggningen av ansökan går snabbare.

För ett läkarutlåtande som grundar sig på ett distansbesök gäller samma informations- och kvalitetskrav som för läkarutlåtanden som skrivits vid ett fysiskt besök på en mottagning. 

Vilket slags utlåtande behöver kunden?

 • sjukdagpenning
 • partiell sjukdagpenning
  • förmånen söks för en kortare tid än 2 månader: ett läkarintyg A (SV 6r)
  • förmånen söks för en längre tid än 2 månader: ett läkarutlåtande B (SV 7) 
 • rehabiliteringsstöd eller sjukpension: ett läkarutlåtande B (SV 7r)
 • Arbetstagaren behöver ett utlåtande från företagshälsovården när FPA har betalat ut sjukdagpenning för 90 dagar. 
 • Arbetstagaren behöver företagshälsovårdens utlåtande om möjligheterna att fortsätta i arbetet också innan 150 och 230 sjukdagpenningsdagar har uppnåtts, om frånvaron fortsätter så länge. Utlåtandet kan skrivas av företagsläkaren eller någon annan läkare som känner till arbetsförhållandena. 

Läs mer om hur man skriver ett utlåtande från företagshälsovården.
 

Kunden behöver ett läkarutlåtande C (EV 256r) vid ansökan om följande förmåner:

 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • vårdbidrag för pensionstagare

Läs mer om hur man skriver ett läkarutlåtande C

Kunden behöver ett läkarutlåtande B (SV 7r) vid ansökan om ersättningsrätt för läkarordinerade läkemedel och kliniska näringspreparat.

Läs mer om hur man skriver läkarutlåtande B för rätt till ersättning för ett läkemedel eller kliniskt näringspreparat.

Kunden behöver läkarintyg D (SV 10r) som bilaga vid ansökan om specialvårdspenning hos FPA.

Läs mer om hur man skriver ett läkarutlåtande D för specialvårdspenning.

Kunden kan hos FPA också ansöka om den andra förälderns föräldradagpenningar om den andra föräldern av hälsoskäl inte kan vårda barnet. 

Läs mer om hur man skriver ett läkarutlåtande för föräldrapenning.
 

Kunden behöver ett utlåtande om behov av särskild graviditetspenning (SV 97r) vid ansökan om särskild graviditetspenning från FPA.

Läs mer om hur man skriver ett läkarutlåtande för särskild graviditetspenning.

Vem kan utfärda utlåtandet?

I regel skrivs utlåtandet av den behandlande läkaren. I fråga om vissa hälsorelaterade förmåner kan det dock förekomma situationer där FPA behöver ett utlåtande av en specialistläkare. 

Om FPA behöver ett utlåtande av en specialistläkare kan utlåtandet också utfärdas av en läkare som genomgår specialiseringsutbildning eller av en medicine studerande, förutsatt att läkaren eller den studerande arbetar vid en enhet för specialområdet i fråga inom den offentliga hälso- och sjukvården. 

Även en odontologie studerande kan skriva utlåtandet, receptet, behandlingsordinationen, remissen eller utredningen. När en kund söker ersättning för ortodontisk behandling behöver hen som bilaga till ansökan två utlåtanden, av vilka det ena har skrivits av en specialisttandläkare inom ortodonti och det andra av antingen en specialisttandläkare inom något annat område eller en specialistläkare.

Utlåtandet kan även utfärdas av en medicine studerande. 

Ett utlåtande från företagshälsovården ska skrivas av företagsläkaren eller någon annan läkare som känner till kundens arbetsförhållanden. 

Läkarintyg A eller läkarutlåtandet B ska skrivas av företagsläkaren eller någon annan läkare som känner till kundens arbetsförhållanden.

Utlåtandet kan även utfärdas av en medicine studerande.
 

Utlåtandet kan även utfärdas av en medicine studerande.

Rehabiliteringsplanen ska göras upp vid den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som ansvarar för klientens vård. Utlåtandet kan även utfärdas av en medicine studerande. 

I fråga om psykoterapi tillämpas följande krav gällande specialiteten:

 • Om klienten ansöker om psykoterapi som krävande medicinsk rehabilitering behöver hen för det första året som bilaga till ansökan ett utlåtande av en specialistläkare i psykiatri där man bedömer klientens behov av psykoterapi och huruvida psykoterapi lämpar sig för klienten. Utlåtandet kan även skrivas av en läkare som genomgår specialiseringsutbildning om hen arbetar vid en psykiatrisk enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården. 
 • Om klienten är under 18 år och ansöker om fortsatt psykoterapi (andra och tredje året) behöver hen årligen ett utlåtande av en specialistläkare i psykiatri. 
 • Om klienten är 18 år eller äldre och ansöker om fortsatt psykoterapi (andra och tredje året) behöver hen ett utlåtande av den behandlande läkaren. Om terapibesöken inte har genomförts enligt planen eller om terapin inte har framskridit i enlighet med målen, behöver klienten varje år ett läkarutlåtande av en specialistläkare i psykiatri. I övriga fall krävs ett läkarutlåtande av en specialistläkare i psykiatri åtminstone vart tredje år.

Utlåtandet kan utfärdas även av en medicine studerande.

Särskilda krav i fråga om de olika rehabiliteringstjänsterna:

Utlåtandet för neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning kan utfärdas av en specialistläkare i neurologi, barnneurologi, foniatri, psykiatri, ungdomspsykiatri eller barnpsykiatri. Den som utfärdar utlåtandet behöver dock inte vara specialistläkare om hen arbetar vid en enhet för något av de ovan nämnda specialområdena inom den offentliga hälso- och sjukvården. Därtill behövs ett utlåtande av en neuropsykolog.

Den som ansöker om LAKU-familjerehabilitering behöver ett utlåtande som utfärdats inom den offentliga hälso- och sjukvården. 

Klienten behöver ett utlåtande av en specialistläkare i psykiatri när hen ansöker om rehabiliterande psykoterapi för det första året.

Den som utfärdar utlåtandet behöver dock inte vara psykiater om hen arbetar vid en enhet för psykiatri (psykiatrisk poliklinik, mentalvårdsbyrå, psykiatrisk avdelning) inom den specialiserade offentliga hälso- och sjukvården. Utlåtandet kan även utfärdas av en medicine kandidat om hen arbetar som läkare vid en enhet för psykiatri inom den specialiserade sjukvården och får behövlig handledning i hur man skriver utlåtandet av en specialistläkare i psykiatri. 

Om klienten ansöker om terapi för det andra eller tredje året och terapin har framskridit enligt planen, kan utlåtandet utfärdas av den behandlande läkaren oberoende av hens specialitet. Utlåtandet kan även utfärdas av en medicine kandidat om hen arbetar som läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården och är patientens behandlande läkare.

Utlåtandet kan även utfärdas av en medicine studerande.

Utlåtandet kan även utfärdas av en medicine studerande.
 

En kund som har utkomststöd kan i vissa fall behöva ett utlåtande om sina läkemedelsutgifter eller hälso- och sjukvårdsutgifter av en specialistläkare eller från en enhet inom den offentliga specialiserade sjukvården. Utlåtandet kan även utfärdas av en medicine studerande.  

Använd i första hand elektroniska intyg och utlåtanden

Använd en elektronisk blankett om det är möjligt. Blanketten får du i regel ur din organisations patientdatasystem. Elektroniska intyg och blanketter lagras i Patientdataarkivet. Patienten kan se dem i MittKanta eller MittFPA. Se vilka intyg och utlåtanden du kan skicka elektroniskt till FPA.

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Om du inte kan använda en elektronisk blankett ska du komma överens med patienten om huruvida hen själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas från hälso- och sjukvården för hens räkning. FPA:s postadress är FPA, PB 10, 00056 FPA. Ge patienten en kopia av intyget eller utlåtandet.

Blankettmallar i pdf-format finns på följande webbplatser:

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA på adressen lomakevarasto@kela.fi. Notera dock att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Undertecknande av intyg och utlåtanden

Elektroniska utlåtanden eller intyg undertecknas i regel med yrkeskortet för social- och hälsovården. Om du inte kan förmedla intyget eller utlåtandet till FPA via patientdatasystemet måste intyget eller utlåtandet vara elektroniskt undertecknat, elektroniskt verifierat eller egenhändigt undertecknat för att det ska kunna godkännas som en medicinsk handling. En elektroniskt undertecknad pdf-blankett godkänns. 

Läs mer

Senast ändrad 24.1.2024

Vad tycker du om sidan?