Krävande medicinsk rehabilitering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringsplan för krävande medicinsk rehabilitering

Klienten behöver en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården när hen ansöker om krävande medicinsk rehabilitering hos FPA. Läkaren kan anteckna rehabiliteringsplanen i ett läkarutlåtande B. Klienten deltar i planeringen av sin rehabilitering tillsammans med läkaren och ett behövligt multiprofessionellt team.

Av rehabiliteringsplanen ska framgå att läkaren som skrivit planen har träffat och undersökt patienten själv, antingen ansikte mot ansikte eller via distansförbindelse, och på denna grund bildat sin uppfattning om rehabiliteringens ändamålsenlighet.

Så här gör du upp en rehabiliteringsplan

Anteckna följande i rehabiliteringsplanen:

 • i prioritetsordning och med hänsyn till rehabiliteringen de viktigaste diagnoserna (inklusive ICD-10-koderna) som försämringen av funktionsförmågan beror på
 • sjukdomens eller funktionsnedsättningens symtom och nuläget i fråga om symtomen, läget i fråga om vården och rehabiliteringen, hjälpmedel
 • en beskrivning av den rehabilitering som tidigare har genomförts och den nytta som uppnåtts genom rehabiliteringen
 • en beskrivning av undersökningsfynden och av resultaten av mätningarna av funktions- och arbetsförmågan
 • en beskrivning av funktionsförmågan, hur patienten reder sig i vardagen, vad hen klarar av, vilka begränsningarna är, vilka styrkorna är, hur omgivningen stöder
 • sjukdomens eller funktionsnedsättningens inverkan på småbarnspedagogiken, studierna, arbetet och vardagslivet
 • eventuella begränsande faktorer i omgivningen, ändringar i dessa och hurdan handledning patienten behöver
 • en beskrivning av barnets funktionsförmåga inom småbarnspedagogiken eller i skolan
 • ett barns familjs eller patientens egen motivation för den träning som stöder rehabiliteringen
 • motivering till varför den planerade rehabiliteringsformen har valts
 • målen för rehabiliteringen 
 • en plan för utvärdering och uppföljning
 • en plan för hur behandlingen fortsätter under rehabiliteringstiden, för kommande undersökningar och uppföljningsbesök
 • en plan för samarbetet med vårdenheten, terapeuten, patienten och patientens övriga närmaste nätverk
 • rehabiliteringsåtgärder, tidpunkten för åtgärderna, deras omfattning och längd
 • språkkunskaper och behovet av tolkning
 • planens giltighetstid
 • en uppföljningsplan och uppgifter om vilken aktör som svarar för uppföljningen, vilka personer som deltagit i uppgörandet av rehabiliteringsplanen, vem patienten, terapeuten eller serviceproducenten eller FPA kan kontakta om det behövs ändringar i planen, nätverkssamarbete eller ytterligare uppgifter.

Läs mer

Senast ändrad 11.1.2024