Rehabiliteringspenning för unga | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtande B för rehabiliteringspenning för unga

Om en klient ansöker om rehabiliteringspenning för unga behöver hen ett läkarutlåtande B. Dessutom måste välfärdsområdet göra upp en individuell studie- och rehabiliteringsplan (KHOPS) för klienten. Planen ska innehålla uppgifter om möjligheterna och målen med yrkesinriktad rehabilitering. Den ska också innehålla en beskrivning av hur studierna ska ordnas och genomföras.

Uppgörandet av en studie- och rehabiliteringsplan sköts av sakkunniga inom social- och hälsovården eller elevhälsan inom välfärdsområdet (t.ex. en yrkesutbildad person inom skol- och studerandehälsovården, en psykolog eller en kurator) i samarbete med den unga personen och hens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. I utarbetandet av planen kan också delta till exempel sakkunniga inom skolväsendet.

Rehabiliteringspenning för unga betalas för den tid som klienten deltar i rehabilitering. Vanligen består rehabiliteringen av studier. Rehabiliteringspenning för unga kan också betalas för tid med annan verksamhet om den främjar den yrkesinriktade rehabiliteringen och möjligheterna att komma ut i arbetslivet. Annan verksamhet kan exempelvis vara verkstadsverksamhet eller arbetsträning. 

Så här skriver du ett läkarutlåtande B för rehabiliteringspenning för unga

Beskriv i utlåtandet

  • de sjukdomsdiagnoser, inklusive ICD-10-koderna, som inverkar på arbets- och studieförmågan
  • det väsentliga i anamnesen: sjukdomshistorien och sjukdomens nuvarande status 
  • kliniska undersökningar som du gjort, andra undersökningar och grunderna för diagnosen
  • hur vården och rehabiliteringen har genomförts och framskridit
  • huruvida sjukdomen eller funktionsnedsättningen även efter vård- och rehabiliteringsåtgärderna försämrar patientens arbets- eller studieförmåga eller möjligheter att välja yrke eller arbete
  • huruvida utbildningen och yrket som planeras är lämpliga med hänsyn till hälsotillståndet
  • huruvida den unga behöver särskilda stödåtgärder, terapeutiska eller övriga, för den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Läs mer

Senast ändrad 17.10.2023

Vad tycker du om sidan?