Resor | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Reseersättningar

Du kan få reseersättning av FPA om du reser till en offentlig eller privat hälso- och sjukvårdsenhet och orsaken till resan är

  • sjukdom
  • graviditet
  • förlossning
  • rehabilitering och du har ett rehabiliteringsbeslut från FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården.

Vad ersätter FPA?

Du får reseersättning

  • för resor från stadigvarande hemmadressen till den närmaste möjliga vårdenheten
  • enligt det billigaste färdsättet
  • för de kostnader som överskrider självriskandelen.

Det billigaste färdsättet är i regel ett allmänt färdmedel, t.ex. buss eller tåg. Om du inte kan använda dig av allmänna färdmedel på grund av ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser kan du få ersättning enligt användning av t.ex. egen bil eller taxi. Läs mer om användningen av olika färdmedel och reseersättningar.

För varje resa betalar du en självriskandel på högst 25 euro. Sammanlagt kan självriskandelen uppgå till högst 300 euro per år (det s.k. takbeloppet). När beloppet har överskridits behöver du inte betala någon självriskandel för resorna under resten av året. Läs mer om självriskandelar.

I vissa fall kan du också få reseersättning för en följeslagares resekostnader. Läs mer om följeslagares resekostnader

 Du kan få övernattningspenning för dina egna övernattningskostnader. Läs mer om övernattningspenning.

FPA ersätter inte till exempel följande resor: 
•    resor som gäller förebyggande vård, t.ex. vaccineringar, screening eller hälsoundersökningar
•    resor enbart för att hämta förbrukningsartiklar
•    separata resor till apotek
•    transport av hjälpmedel eller prov, utan att kunden åker med
•    dagliga skolresor till rehabilitering som FPA beviljat
•    resor som görs av patienter i offentlig institutionsvård
•    resor enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och enligt socialvårdslagen
•    resor i anslutning till skolhälsovården och olycksfall i skolan
•    resor i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (t.ex. resor till rådgivning vid inrättningar för personer med funktionsnedsättning).

Läs mer

 

Senast ändrad 16.2.2024