Utbetalning av bostadsbidrag till hyresvärden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utbetalning av bostadsbidrag till hyresvärden

FPA kan ersätta kostnader för boende med allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare. Vilketdera bostadsbidraget som kommer i fråga beror på livssituationen.

Bostadsbidraget kan betalas till hyresvärden om hyresgästen gett FPA fullmakt. Hyresgästen kan ge fullmakten i sin ansökan om bostadsbidrag eller separat. FPA kan inte betala bostadsbidraget till hyresvärden enbart utifrån ett nämnande om det i hyresavtalet.

Bostadsbidraget kan också betalas direkt till hyresvärden om hyresgästen har låtit bli att betala hyran helt eller delvis minst 2 månader i följd

Meddelande om förändringar

Om bostadsbidraget betalas till hyresvärden ska hyresvärden meddela FPA då hyresgästen flyttat ut. Anmälan kan göras genom att ringa FPA:s myndighetslinje.

Om hyresgästen flyttar innan hyresavtalet löpt ut, behöver hyresvärden inte betala tillbaka det bostadsbidrag som betalats ut för hyresavtalets giltighetstid. Å andra sidan har hyresvärden inte rätt till bostadsbidraget efter att hyresgästen flyttat ut, om hyresavtalet är uppsagt och hyresvärden kan anses känna till flytten. 

Hyresvärden kan inte använda bostadsbidrag som betalats till hyresvärden efter flytten till att till exempel kvitta obetalda hyror, utan bidraget måste betalas tillbaka till FPA.

Flyttning till en annan bostad som ägs av samma hyresvärd

Hyresvärden behöver inte betala tillbaka det bostadsbidrag som betalats för den föregående bostaden om hyresgästen flyttar till en annan bostad som ägs av samma hyresvärd. Hyresvärden behöver då inte meddela FPA separat om flytten. 

Hyresvärden ska ändå betala tillbaka bostadsbidraget till FPA om hyresgästen inte ansöker om bostadsbidrag för den nya bostaden eller om hyresgästen i fortsättningen vill att bostadsbidraget betalas till honom eller henne själv. I sådana fall ber FPA hyresvärden betala tillbaka bostadsbidraget.

Det lönar sig för hyresvärden att meddela FPA om hyresvärden säljer den uthyrda bostaden eller om äganderätten till bostaden överförs på något annat sätt. I en sådan situation ska hyresvärden meddela namnen på alla de personer som bor i den sålda bostaden och som får bostadsbidrag. Anmälan kan göras genom att ringa myndighetslinjen.

Bostadsbidraget kan betalas direkt till hyresvärden om hyresgästen har låtit bli att betala hyran helt eller delvis minst 2 månader i följd. Hyresvärden måste be om att betalningen av bostadsbidraget överförs till sig till exempel genom att ringa FPA:s myndighetslinje. Innan betalningen överförs kontaktar FPA bidragstagaren, och därför kan det ta 1–2 månader innan bidraget betalas till hyresvärden.

Hyresgästen eller hyresvärden ska meddela FPA förändringar som inverkar på bostadsbidraget. Hyresvärden kan meddela förändringar genom att ringa FPA:s myndighetslinje. Om förändringar inte meddelas kan det hända att FPA betalar ut bostadsbidrag utan grund eller till fel belopp.

Om hyresgästen har flyttat ut ur bostaden och bostadsbidrag fortfarande har betalats efter flytten begär FPA hyresvärden att betala tillbaka det felaktigt utbetalda bidraget.

Om hyresvärden trots FPA:s begäran inte betalar tillbaka den felaktiga utbetalningen kan FPA återkräva bidraget av hyresvärden. Om återkravet meddelas ett separat beslut. Om hyresvärden inte inom utsatt tid betalar tillbaka det belopp som återkrävs enligt beslutet om återkrav, överförs indrivningen till utsökningsmyndigheten.

Om hyresgästen dör får FPA en officiell dödsfallsanmälan från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i regel inom cirka en vecka efter dödsfallet. FPA kan betala allmänt bostadsbidrag ännu för den månad då hyresgästen dött.

Det lönar sig ändå för hyresvärden att meddela FPA att hyresgästen dött. Hyresvärden kan meddela detta genom att ringa myndighetslinjen. FPA ger i samband med samtalet hyresvärden noggrannare instruktioner gällande situationen.

Om hyresvärdens adress eller kontonummer ändras ska hyresvärden meddela förändringen till FPA skriftligen med blanketten Anmälan – Uppgifter om hyresvärden Y 12r (pdf).

Blanketten kan lämnas in till vilket som helst av FPA:s serviceställen (Privatpersoner) eller skickas per post till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.
 

Myndighetslinjen betjänar hyresvärdar

Hyresvärden kan kontakta myndighetslinjen i ärenden som gäller

  • hyresgästens flytt
  • betalningar och referensnummer
  • återbetalning av bostadsbidrag som betalats med för stort belopp
  • utbetalning av bostadsbidrag till hyresvärden då hyresgästen har låtit bli att betala hyran.

Ny adress eller nytt kontonummer för hyresvärden kan inte anmälas till myndighetslinjen utan anmäls skriftligen till FPA på blankett Anmälan – Uppgifter om hyresvärden Y 12r (pdf).

Ge inte hyresgästen numret till FPA:s myndighetslinje. För hyresgäster har FPA riksomfattande servicenummer (Privatpersoner).

En hyresvärd kan skicka skyddad e-post till FPA

En hyresvärd kan skicka skyddad e-post till FPA med Suomi.fi-identifikation eller utan identifikation. Även bilagor och övriga handlingar kan skickas till FPA med skyddad e-post. Dessutom kan hyresvärden fråga råd hos FPA via skyddad e-post. Läs hur en hyresvärd kan skicka skyddad e-post till FPA.

Senast ändrad 18.8.2023

Vad tycker du om sidan?