Prissättningen av studentmåltiderna | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Prissättningen av studentmåltiderna

På den här sidan finns information om prissättningen av studentmåltider för studentrestaurangerna och för de aktörer som ansvarar för konkurrensutsättningen av restaurangerna.

Endast högskolestuderande kan få subventionerade måltider. Måltidsstödet är avsett för en måltid per dag. Från 1.1.2023 kan subventionerade studentmåltider säljas så att den studerande tar måltiden med från restaurangen bara i det fall att priset är inklusive 14 % moms. En separat avgift kan vid behov tas ut för hämtmatsförpackningar för studentmåltider.

Det pris som den studerande betalar för en studentmåltid är högst ett maximipris från vilket måltidsstödet har dragits av. För den studerande är priset det samma oberoende av om det är med eller utan mervärdesskatt. Mervärdesskatten beräknas på måltidens maximipris, som utgörs av den andel som den studerande betalar och måltidsstödets belopp sammanlagt. Fråga närmare om momsbeskattningen hos Skatteförvaltningen.

En förutsättning för beviljande av måltidsstöd är att priset på studentmåltiden före nedsättning inte får vara högre än det mervärdesskattefria priset som restaurangen tar ut av övriga kunder för en likadan måltidshelhet.

Om till exempel studerande på andra stadiet (yrkesläroanstalter och gymnasier), grundskoleelever och personal vid läroanstalten äter i studentrestaurangen, ska det här beaktas vid prissättningen av alla måltider.

Måltider till grundpris

Från och med 1.10.2022 får priset för en studentmåltid till grundpris, innan måltidsstödet har dragits av, vara högst 5,50 euro. Från det här priset drar man av måltidsstödets belopp 2,55 euro från och med 1.1.2023. Efter att måltidsstödet har dragits av får priset för en måltid till grundpris vara högst 2,95 euro från och med 1.1.2023.

Dyrare specialportioner

Från och med 1.10.2022 är det icke-nedsatta priset för en specialportion som tillretts av dyrare råvaror minst 6,80 euro och högst 8,15 euro. Från det här priset drar man av måltidsstödets belopp 2,55 euro från och med 1.1.2023. Efter att måltidsstödet har dragits av får priset för en specialportion vara 4,25–5,60 euro från och med 1.1.2023.

Prissättningen av övriga studerandes måltider

Det beräknade priset på en måltid för studerande på andra stadiet får inte vara lägre än priset för de högskolestuderande före nedsättningen, om måltidshelheten är densamma.

Exempel på prissättning

Det beräknade priset för en måltid för studerande på andra stadiet är 5,00 euro. Priset för de högskolestuderande före nedsättningen (det pris som högskolestuderande betalar + måltidsstödsbeloppet) kan inte vara högre än så, om måltiden är likadan.

  • En högskolestuderande kan debiteras högst 2,45 euro per måltid, efter att priset har minskats med måltidsstödsbeloppet 2,55 euro.

Prissättningen av personalens måltider

Förutom studentmåltider som är befriade från mervärdesskatt kan studentrestaurangerna också sälja måltider på vilka mervärdesskatt betalas.

Vid prissättningen av personalmåltider ska man, med avvikelse från lagstiftningen, följa den anvisning som FPA har utfärdat 20.12.2012. Anvisningen har utfärdats eftersom rätten att dra av skatt som ingår i varor och tjänster endast gäller skattepliktig försäljning.

Det mervärdesskattepliktiga priset för en personalmåltid ska vara minst 7,1 % högre än priset på en motsvarande studentmåltid före nedsatt pris.

Exempel på prissättning av personalens måltider

Det momsfria priset för en måltid för högskolestuderande är 5,50 euro innan måltidsstödet på 2,55 euro dras av. Det mervärdesskattepliktiga priset för en motsvarande måltid för personalen ska vara minst 5,89 euro från 1.10.2022.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?