Högskolestuderande som har rätt till måltidsstöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Högskolestuderande som har rätt till måltidsstöd

En högskolestuderande har rätt till en (1) subventionerad måltid per dag. Berättigade till måltidsstöd är de studerande som vid en finländsk högskola i Finland studerar för

 • lägre högskoleexamen
 • högre högskoleexamen
 • yrkeshögskoleexamen
 • högre yrkeshögskoleexamen eller inom
 • yrkesinriktade fortbildningsprogram eller genomför studier som ingår i specialiseringsutbildningsprogram som sker på heltid och berättigar till studiestöd.

Också andra än finska medborgare är berättigade till subventionerade måltider om de bedriver ovannämnda studier vid en finländsk högskola i Finland. Även utbytesstuderande som studerar vid en finländsk högskola är berättigade till subventionerade måltider under sin utbytestid.

Om en studerande vid en utländsk högskola endast avlägger arbetspraktik i Finland, har den studerande inte rätt till subventionerade måltider.

De högskolestuderande som deltar i uppdragsutbildning har inte rätt till subventionerade måltider.

Yrkesinriktade fortbildnings- och specialiseringsprogram

Studerande som bedriver yrkesinriktade fortbildnings- och specialiseringsstudier vid universitet kan få måltidsstöd om studierna sker på heltid. Studierna betraktas som heltidsstudier om de i genomsnitt omfattar minst 5 studiepoäng per studiemånad.

Det är möjligt att få måltidsstöd fast man skulle studera inom ett utbildningsprogram där studierna inte är avsedda att ske på heltid. Stödet kan fås under den tid som studierna enligt en individuell studieplan (ISP) är heltidsstudier. Heltidsstudierna ska pågå minst åtta veckor utan avbrott.

Med de här studiekorten får man måltidsstöd

Om FPA har beviljat en studentrestaurang rätt till måltidsstöd får den studerande en subventionerad måltid genom att visa upp vid restaurangens kassa ett giltigt

 • digitalt studiekort: Frank, Kide.app, Pivo, Slice eller Tuudo
 • studiekort av plast, som kan vara något av följande:
  • FSF-studiekort
  • SAMOK-studiekort
  • AMK-studiekort
  • studiekort eller ISIC-studiekort försett med ett finländskt universitets eller en finländsk yrkeshögskolas namn
 • FPA:s måltidsstödskort som den studerande får från sin egen högskola.

Observera att ett digitalt ISIC-studiekort inte berättigar till köp av subventionerade måltider.

Se bilder på de studiekort som berättigar till måltidsstöd (pdf).

Om den studerande i början av studierna ännu inte har ett studiekort, kan han eller hon visa upp ett tillfälligt studieintyg från högskolan där studierätten framgår. Intyg som getts av en högskola gäller endast i sådana studentrestauranger som finns i den egna läroanstaltens lokaler.

Det går inte att få måltider till nedsatt pris med ett studiekort för studerande som bedriver fortsatta studier på universitet och inte heller med studiekort som har beviljats på basis av studier som inte är heltidsstudier.

Giltighetstid för studiekort

Studiekortet måste vara giltigt för att den studerande ska ha rätt till subventionerade måltider. På ett studiekort av plast ska det finnas en läsårsdekal eller en motsvarande märkning som visar att den studerande har anmält sig som närvarande.

Dekalen eller märkningen kan gälla antingen hela läsåret eller en termin.

En dekal eller en annan märkning som gäller hela läsåret berättigar till måltidsstöd i studentrestaurangen från 1.8. till och med av 30.9. följande år.

Ett kort som gäller enbart höstterminen berättigar till måltidsstöd från 1.8. till och med 31.1. följande år.

Så här kontrollerar du digitala studiekorts giltighetstid och äkthet

Digitala studiekorts giltighetstid och äkthet kan kontrolleras med hjälp av de säkerhetsdetaljer som finns på korten. Nedan finns beskrivningar av kortens säkerhetsdetaljer.

På Franks studiekort finns en pulserande gul ikon, ”den studerandes puls”, och när man trycker på den dyker kortets giltighetstid upp.

Giltighetstiden för studiekortet Kide.app kan verifieras utifrån den blå bakgrundsfärgen och en pulserande säkerhetsdetalj där det står att kortet är giltigt.

På Pivos studiekort finns en säkerhetsdetalj som sänder ut jämnt pulserande ringar, och detaljen visar ifrågavarande termin eller läsår.

På Slices studiekort finns en pulserande symbol uppe till höger. Kortets giltighetstid syns nere till höger på blå botten. Om det finns ett grönt streck på kortet tillhör det en studerande på andra stadiet (som studerar för yrkesinriktad examen), och då berättigar kortet inte till måltidsstöd.

På Tuudos studiekort finns det en böljande ram runt den studerandes bild. När man rör vid bilden blir den suddig och Tuudo-logon dyker upp. Kortets giltighetstid syns under ”Giltig”.

Beställning av FPA:s måltidsstödskort

En studerande kan få FPA:s måltidsstödskort om han eller hon inte har ett studiekort och de studier som bedrivs berättigar till subventionerade måltider.

Det finns två typer av FPA:s måltidsstödskort. Det ena kortet berättigar till måltidsstöd under hela läsåret. Läsåret anges färdigt på kortet. Det andra kortet berättigar till måltidsstöd endast under den tid som har angetts genom en märkning på kortet. Giltigheten märks ut vid högskolan. Måltidsstödskortet och dess färg byts ut varje läsår.

Det är högskolan som beställer måltidsstödskortet till den studerande. Kortet kan beställas på adressen ateriatuki@kela.fi.

Ange följande uppgifter i beställningsmeddelandet:

 • för vilket läsår du beställer kort
 • hur många kort du beställer (ange både hur många kort med läsårsmärkning och hur många kort utan läsårsmärkning du beställer)
 • den adress dit FPA kan posta korten
 • uppgifter om kontaktpersonen.
Senast ändrad 14.6.2024