Så här ansöker en studentrestaurang om rätt till måltidsstöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker en studentrestaurang om rätt till måltidsstöd

På den här sidan finns information om hur en studentrestaurang kan ansöka om rätt till måltidsstöd eller extra understöd.

En ansökan om måltidsstöd ska skickas när

 • en ny företagare ansöker om rätt till måltidsstöd
 • ett företag som redan omfattas av understöd ansöker om rätt till måltidsstöd för en ny restaurang.

FPA beviljar rätt till måltidsstöd tidigast från början av månaden före den månad då ansökan kom in. Om du till exempel ansöker om rätt till måltidsstöd från början av augusti ska du lämna in ansökan till FPA före utgången av september.

När FPA har beviljat studentrestaurangen rätt till måltidsstöd, fakturerar studentrestaurangen FPA för beloppet av måltidsstöd. Läs mer om fakturering av måltidsstöd.

Ansökan och bilagor

Ansökan om rätt till måltidsstöd och bilagorna till den ska skickas till FPA per skyddad e-post eller per post.

Gör så här:

 1. Fyll i ansökningsblankett Måltidsstöd RU 6r (pdf).
 2. Fyll i blanketten för bedömning av matens näringskvalitet, Studentmåltidernas näringskvalitet (pdf).
 3. Begär ett utlåtande från högskolan om behovet av restaurangverksamheten och om hur ändamålsenlig verksamheten är och bifoga det. Av utlåtandet ska framgå:
  • Hurdan undervisning som ordnas vid enheten och hur många som studerar där.
  • Om de studerande kan inta sina måltider i restaurangen på ett smidigt sätt och om restauranglokalen är lämplig att ordna studerandemåltider i.
  • Varför det är nödvändigt att bevilja restaurangen stöd i det fall att restaurangen inte finns i högskolans lokaler utan verkar någon annanstans. Grunden för detta kan till exempel vara tryggandet av praktikmöjligheterna, undervisningslokalernas läge eller antalet studerande som anlitar den nuvarande restaurangen.
 4. Bifoga också en kopia av matsedeln för en vecka och en prislista för måltiderna.
 5. Underteckna ansökan och skicka den tillsammans med bilagorna som skyddad e-post till adressen ateriatuki@kela.fi eller per post till adressen
  FPA, Måltidsstöd
  PB 40
  40056 FPA

FPA meddelar beslut om måltidsstöd efter att ansökan och alla de bilagor som behövs har kommit in till FPA. Beslutet skickas per post eller som skyddad e-post, om den sökande har samtyckt till detta. FPA skickar en kopia av beslutet även till den högskola som har förordat ansökan.

Ansökan om extra understöd

Om en restaurangföreståndare ansöker om extra understöd för första gången och han eller hon ännu inte har ansökt om rätt till måltidsstöd, ska rätt till måltidsstöd sökas på samma gång.

Det extra understödet måste sökas på nytt varje år.

FPA beviljar extra understöd tidigast från början av månaden före den månad då ansökan kom in. Om du till exempel ansöker om extra understöd från början av augusti ska du lämna in ansökan till FPA före utgången av september.

Så här ansöker du om extra understöd:

 1. Fyll i ansökningsblankett Måltidsstöd, Extra understöd RU 7r (pdf). Restaurangen ska skicka beräkningen av extra understöd till FPA inom den månad från och med vilken understödet önskas.
 2. Bifoga även följande bilagor:
  • studentrestaurangens senaste bokslut (balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter), verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, försedda med datum och underskrift.
  • Om det ekonomiska läget för den enskilda studentrestaurang som ansökan gäller inte framgår av ovan nämnda handlingar, ska även resultaträkningen med specifikationer för restaurangen fogas till ansökan och förses med datum och underskrift.

   Om det är första gången som extra understöd söks för restaurangen och du ännu inte kan fylla i beräkningsblanketten, ska du skicka blanketten till FPA senare. Dessutom behöver du som bilaga till ansökan ett mellanbokslut som omfattar 6 månader räknat från ansökningsmånaden. Du kan lämna in mellanbokslutet till FPA när det är färdigt.
 3. Underteckna ansökan om extra understöd. Beräkningsblanketten kan också undertecknas av exempelvis en representant för bokföringsbyrån eller för redovisningsbyrån.
 4. Skicka den ursprungliga ansökan och beräkningsblanketten samt de undertecknade och datumförsedda bilagorna  som skyddad e-post till adressen ateriatuki@kela.fi eller per post till adressen
  FPA, Måltidsstöd
  PB 40
  40056 FPA

FPA meddelar beslut om extra understöd efter att ansökan jämte bilagor har kommit in till FPA. Beslutet skickas per post.

Sökande av ändring

Om en restaurangföreståndare är missnöjd med ett beslut om måltidsstöd eller extra understöd kan han eller hon söka ändring hos förvaltningsdomstolen. Besvär ska anföras inom 30 dagar från det att restaurangföreståndaren har fått del av beslutet.

FPA skickar som bilaga till beslutet närmare anvisningar för hur man anför besvär.

Meddelande av förändringar

Meddela utan dröjsmål FPA om förändringar som inverkar på måltidsstödet och på det extra understödet. I vissa situationer måste man ansöka om rätt till måltidsstöd på nytt. FPA kan dra in måltidsstödet och det extra understödet om studentrestaurangen inte längre uppfyller förutsättningarna för mottagande av understöd.

Exempelvis följande förändringar kan inverka på rätten till måltidsstöd och extra understöd:

 • restaurangen flyttar till nya lokaler
 • restaurangens adress ändras
 • företagsköp
 • ändring av FO-nummer
 • högskoleundervisningen upphör
 • restaurangens verksamhet upphör.

Förändringarna kan meddelas per e-post till adressen ateriatuki@kela.fi. Om restaurangens verksamhet upphör helt ska du ange i meddelandet när och varför verksamheten upphör. Anmälan kan också skickas per post till adressen

FPA, Måltidsstöd
PB 40
40056 FPA

Vad tycker du om sidan?