Så här gör en serviceproducent inom den prehospitala akutsjukvården en redovisning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här gör en serviceproducent inom den prehospitala akutsjukvården en redovisning

Serviceproducenten ansöker om ersättning genom att lämna in en redovisning till FPA. Redovisning ska lämnas inom 2 månader från det prehospitala akutsjukvårdsuppdraget eller sjuktransportuppdraget.

Serviceproducenten ska lämna in uppgifter per kund och resa samt en redovisning för resekostnader till FPA.

Uppgifter per kund och resa

Om serviceproducenten har en elektronisk applikation där de uppgifter som motsvarar de obligatoriska uppgifterna på blankett SV 210r registreras, kan serviceproducenten lämna in uppgifter som den skrivit ut från sitt system till FPA. Då behövs inte blankett SV 210r.

Obligatoriska uppgifter

De obligatoriska uppgifter som motsvarar blankett SV 210r är

 • Patientens personbeteckning och namn
 • Datum för transporten
 • Beställare nödcentral/fältchefen för den prehospitala akutsjukvården/annan beställare __________
 • Start från stationeringsplatsen/annan plats, vilken?
 • Utryckningsadress
   
 •  Hemadress
 • Hemkommun
 • Den mottagande vårdinrättningens namn
 • X Utlänning/intyg över rätt till vård bifogas
   
 • Samtalet började kl.
 • Uppdraget började kl.
 • Framme kl.
 • Hos patienten kl.
 • Transporten inleddes kl.
 • Patienten avlämnad kl.
 • Uppdraget slutfört kl.
   
 • Körkm totalt
 • Grundavgift -20 km __,__ euro
 • Tilläggskm som debiteras __,__euro
 • Andre förare __tim__min __,__euro
 • Väntetid (över 1 tim) __tim__min _,__ euro
 • Totalt __,__ euro
 • Självriskandel __,__ euro
 • FPA debiteras __,__ euro
   
 • X Patienten transporteras på extra plats på bår/sittande
 • X Vidaretransport
 • Löpande nr för transporten (frivilligt)
 • Enhet
 • Utryckningskod
 • Transport/X-kod
 • X Transportens syfte Sjukdom eller graviditet

Från 1.1.2024 behöver serviceproducenterna inom den prehospitala akutsjukvården inte längre skicka uppgifter om vårdhändelserna till FPA (blankett SV 210r) i samband med redovisningen när det gäller situationer där patienten har vårdats på platsen eller patienten har avlidit trots den vård som getts. Läs mer i meddelandet.

Redovisning för resekostnader

Dessutom ska serviceproducenten till FPA lämna in en redovisningsansökan som innehåller följande uppgifter:

 • serviceproducentens namn och FO-nummer 
 • adress 
 • uppgifter om och underskrift av den som gjort upp redovisningen 
 • redovisningsperiod  
 • kostnader, ersättningar och referensnummer 
 • uppgift om huruvida den prehospitala akutsjukvården har konkurrensutsatts eller om man tillämpar de taxor som statsrådet fastställt (om detta inte framgår på något annat sätt).

Alternativt kan serviceproducenten lämna in blanketten SV 210r och redovisningsblanketten Redovisning för resekostnader SV 130r (pdf).

När betalas ersättningen ut till serviceproducenten?

FPA betalar ut ersättningen till det konto som serviceproducenten har uppgett senast 3 veckor efter att redovisningsansökan inkommit. Serviceproducenten får ett redovisningssammandrag med specifikation rörande ersättningen.

Tilläggsutredningar

Om FPA för någon enskild patients del inte kan betala ersättning för kostnader som ingår i redovisningen blir serviceproducenten ombedd att lämna in en tilläggsutredning i ärendet. Ärendet avgörs utifrån serviceproducentens utredning och ersättningen betalas inom 3 veckor räknat från dess att utredningen inkom.

Även om FPA begär en tilläggsutredning om en enskild ersättningsansökan handläggs och betalas de övriga ansökningarna i redovisningen enligt den ursprungliga tidtabellen.

Lämnande av uppgifter till FPA

FPA har enligt 19 kap. i sjukförsäkringslagen och annan lagstiftning rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter få uppgifter som är nödvändiga för att förmånen ska kunna avgöras.

Läs mer