Så här gör en serviceproducent för icke-brådskande sjuktransport en redovisning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här gör en serviceproducent för icke-brådskande sjuktransport en redovisning

 1. Serviceproducenten lämnar in redovisningen på blanketten Redovisning för resekostnader SV 130r (pdf) eller motsvarande uppgifter på något annat sätt.
 2. Till redovisningsblanketten ska separat för varje patient fogas blankett SV 210r, Utredning och ansökan om ersättning för sjuktransport, eller motsvarande obligatoriska uppgifter.
 3. Om patienten är försäkrad utomlands ska serviceproducenten till redovisningen foga en kopia av det europeiska sjukvårdskortet eller av ett annat intyg över rätt till vård. Läs mer om intyg över rätt till vård.

Läs mer om begränsningar och andra anvisningar i samband med direktersättningsförfarandet.

Uppgifter per kund och resa

Om serviceproducenten har en elektronisk applikation där de uppgifter som motsvarar de obligatoriska uppgifterna på blankett SV 210r registreras, kan serviceproducenten lämna in uppgifter som den skrivit ut från sitt system till FPA. Då behövs inte blankett SV 210r.

Någon separat underskrift eller stämpel av vårdinrättningen krävs inte längre för att påvisa behovet av ambulanstransport i samband med icke-brådskande sjuktransport, om uppgift om patientens behov av ambulans har lagts till bland de obligatoriska uppgifter som ska registreras i systemet. Om hälso- och sjukvården bedömt att patienten behöver ambulanstransport på grund av sitt hälsotillstånd ska serviceproducenten göra en anteckning om detta genom att ange tecknet X i punkten ”Hälsotillståndet kräver ambulanstransport”. Anteckningen grundar sig på hälso- och sjukvårdens bedömning av vilket färdmedel patientens hälsotillstånd förutsätter. Utöver detta ska man ange namnet på den enhet inom hälso- och sjukvården som gjort bedömningen. Observera att anteckningen grundar sig på den uppgift som finns i patientdatasystemet och uppgiften kan vid behov kontrolleras hos hälso- och sjukvårdsenheten.

Obligatoriska uppgifter

De obligatoriska uppgifter som motsvarar blankett SV 210r är

 • Patientens personbeteckning och namn
 • Datum för transporten
 • Beställare nödcentral/fältchefen för den prehospitala akutsjukvården/annan beställare __________
 • Start från stationeringsplatsen/annan plats, vilken?
 • Utryckningsadress
   
 • Hemadress
 • Hemkommun
 • Den mottagande vårdinrättningens namn
 • X Utlänning/intyg över rätt till vård bifogas
   
 • Samtalet började kl.
 • Uppdraget började kl.
 • Framme kl.
 • Hos patienten kl.
 • Transporten inleddes kl.
 • Patienten avlämnad kl.
 • Uppdraget slutfört kl.
   
 • Körkm totalt
 • Grundavgift -20 km __,__ euro
 • Tilläggskm som debiteras __,__euro
 • Andre förare __tim__min __,__euro
 • Väntetid (över 1 tim) __tim__min _,__ euro
 • Totalt __,__ euro
 • Självriskandel __,__ euro
 • FPA debiteras __,__ euro
 • X Patienten transporteras på extra plats på bår/sittande
 • X Vidaretransport
 • Löpande nr för transporten (frivilligt)
 • Enhet
 • Utryckningskod
 • Transport/X-kod (Vid uppdrag med koden X-1 eller X-8 ska dessutom uppgifter om fallet och behandlingen lämnas in i enlighet med blankett SV 210)
 • X Transportens syfte Sjukdom eller graviditet
 • __ Hälsotillståndet kräver ambulanstransport
 • ______________________________ (Namnet på enheten inom hälso- och sjukvården)

Redovisning för resekostnader

Dessutom ska serviceproducenten till FPA lämna in en redovisningsansökan som innehåller följande uppgifter:

 • Serviceproducentens namn och FO-nummer
 • Adress
 • Uppgifter om och underskrift av den som gjort upp redovisningen
 • Redovisningsperiod
 • Kostnader, ersättningar och referensnummer
 • Uppgift om huruvida priset har konkurrensutsatts eller om man tillämpar de taxor som statsrådet fastställt

Alternativt kan serviceproducenten lämna in blanketten SV 210r och redovisningsblanketten Redovisning för resekostnader SV 130r (pdf).

Utbetalning av ersättning

FPA betalar ut ersättningen till det konto som serviceproducenten har uppgett senast 3 veckor efter att redovisningsansökan inkommit. Serviceproducenten får ett redovisningssammandrag med specifikation rörande ersättningen.

Tilläggsutredningar

Om FPA för någon enskild patients del inte kan betala ersättning för kostnader som ingår i redovisningen blir serviceproducenten ombedd att lämna in en tilläggsutredning i ärendet. Ärendet avgörs utifrån serviceproducentens utredning och ersättningen betalas inom 3 veckor räknat från dess att utredningen inkom.

Även om FPA begär en tilläggsutredning om en enskild ersättningsansökan handläggs och betalas de övriga ansökningarna i redovisningen enligt den ursprungliga tidtabellen.

Lämnande av uppgifter till FPA

FPA har enligt 19 kap. i sjukförsäkringslagen och annan lagstiftning rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter få uppgifter som är nödvändiga för att förmånen ska kunna avgöras.

Läs mer

Senast ändrad 16.10.2023

Vad tycker du om sidan?