Ersättningsgrunder | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ersättningsgrunder

Intyg över behovet av ambulans

I situationer med brådskande prehospital akutsjukvård bedömer nödcentralen eller fältchefen för den prehospitala akutsjukvården behovet av ambulans.

Vid icke-brådskande sjuktransportuppdrag bedöms behovet av ambulans av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som arbetar vid hälsovårdsinrättningen. Om kundens hälsotillstånd förutsätter ambulanstransport antecknas på blankett SV 210r eller i motsvarande obligatoriska uppgifter ”x Hälsotillståndet kräver ambulanstransport” samt vilken hälso- och sjukvårdsenhet som har bedömt ambulansbehovet. Om man vid en hälsovårdsinrättning bedömer att kundens tillstånd är sådant att kunden utan att hälsotillståndet äventyras skulle ha kunnat transporteras till exempel med taxi, beviljas resan som om den hade gjorts till exempel med taxi, även om transporten de facto har skett med ambulans.

Taxa för sjuktransport

Ersättning beviljas högst enligt den fastställda taxan. Ersättningsgrunden utgörs av statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport. Genom förordningen fastställs de högsta tillåtna ersättningstaxorna.

Ersättningstaxan för prehospital akutsjukvård och icke-brådskande sjuktransport utgörs av ersättningsgrunden för grundavgiften, kilometeravgiften, tilläggsavgiften för andre förstavårdaren och väntetidsavgiften.

Tilläggsavgift

För en andre förstavårdare som deltar i uppdraget får tilläggsavgift uppbäras för den första timmen och därefter för varje påbörjad halvtimme. Andre förstavårdarens tid räknas från tidpunkten då bilen startar från stationeringsplatsen till dess att transportuppdraget har slutförts.

Väntetidsavgift

Väntetidsavgift får för oavbruten väntetid utöver den första timmen uppbäras för varje påbörjad kvartstimme. Väntetidsavgiften ersätts då ambulansen väntar på att transportera patienten någonstans för fortsatt vård. Då får ingen ny grundavgift uppbäras. 

Patient på extra plats

Om flera patienter som behöver bår transporteras får grundavgiften uppbäras för var och en av dem separat. För en sittande patient som följer med transporten får uppbäras tilläggsavgift.

För varje patient som transporteras på en extra plats förutsätter FPA en separat utredning och ersättningsansökan på blankett SV 210r och vid direktersättningsförfarande uppbär man självriskandelen av var och en. De ersättningsansökningar som hänför sig till samma sjuktransport inlämnas samtidigt till FPA.

Flera ambulanser eller andra fordon på platsen

Om flera ambulanser har anlänt till platsen beviljas reseersättning bara för kostnader som uppburits av det fordon som transporterat patienten eller av den ambulans som har gett prehospital akutsjukvård. Detta förutsätter också att de övriga ersättningsvillkoren uppfylls.

Om en kund under transporten flyttas till en annan ambulans, ersätts kostnaderna högst enligt de kostnader som resan hade orsakat om den hade gjorts med endast en ambulans.

Ersättningstaxorna för sjuktransport höjs och redovisningsförfarandet inom den prehospitala akutsjukvården ändras

Ersättningstaxorna för sjuktransport höjs med 10,7 procent från 1.1.2024.  Dessutom ändras redovisningsförfarandet för den prehospitala akutsjukvården när det gäller uppgiften ”vård på plats”. Läs mer i meddelandet.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?