Avtal om direktersättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Avtal om direktersättning

En serviceproducent kan ansluta sig till direktersättningsförfarandet genom att ingå ett avtal om direktersättning med FPA:s försäkringsdistrikt. För att ett avtal om direktersättning ska kunna ingås ska serviceproducenten ha det tillstånd som krävs för att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster. Tillstånd beviljas av tillståndsmyndigheten, regionförvaltningsverket eller Valvira (e-tjänsten för tillstånds- och anmälningsärenden på valvira.fi). Tillståndet beviljas separat för prehospital akutsjukvård och icke-brådskande sjuktransport och tillståndet ska visas då avtalet ingås.

I alla avtalsärenden gällande direktersättningsförfarandet ska serviceproducenten kontakta det försäkringsdistrikt som avtalet om direktersättning har ingåtts med. Försäkringsdistriktet hjälper vid behov serviceproducenten i frågor som gäller direktersättningsförfarandet.

Avtalets giltighet och avslutande av avtal

Avtalet kan sägas upp med tre månaders varsel efter skriftlig uppsägning.

Direktersättningsförfarandet upphör omedelbart om serviceproducenten avslutar sin verksamhet eller säljer affärsverksamheten.

Vid fusk eller väsentligt avtalsbrott kan avtalet om direktersättning hävas utan uppsägningstid. Då det gäller fusk krävs det att det finns ett lagakraftvunnet domstolsbeslut i ärendet eller att fallet annars kan verifieras på ett tillförlitligt sätt. Enbart misstanke om fusk ger ännu inte rätt att häva avtalet. FPA måste höra serviceproducenten innan avtalet hävs.

Avgörande av meningsskiljaktigheter

FPA:s försäkringsdistrikt är skyldigt att ge serviceproducenten anvisningar i de olika skedena då avtal ingås och avtalsbestämmelserna tillämpas. FPA:s försäkringsdistrikt följer upp att avtalet fungerar. Serviceproducenten ska i första hand förhandla om tolkningen av avtalet med FPA:s försäkringsdistrikt.

Om man vid förhandlingarna mellan serviceproducenten och försäkringsdistriktet inte når enighet om tolkningen av avtalet och tillämpningen av anvisningarna, diskuteras frågan vidare mellan serviceproducenten och FPA:s kompetenscenter för hälso- och sjukvårdsförmåner.

Meningsskiljaktigheter rörande tolkningen av avtal om direktersättning behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstol om inte ärendet hör till den allmänna underrättens område (exempelvis fusk).
 

Vad tycker du om sidan?