När patienten inte behöver ambulanstransport | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

När patienten inte behöver ambulanstransport

Från och med den 1 januari 2024 kräver inte FPA uppgifter om vårdhändelser i samband med vård på plats (blankett SV 210r) för att handlägga ersättningen.

FPA kan ersätta en vårdhändelse som gäller vård på plats när serviceproducenten inom den prehospitala akutsjukvården ansöker om ersättning och har rapporterat händelsen med koden X-8/X-81 eller, om patienten avlidit på plats, med koden X-1/X-12. Serviceproducenten inom den prehospitala akutsjukvården ansvarar för att koden som berättigar till ersättning används på rätt sätt.

Inställd transport, vård på plats X-8/X-81

En serviceproducent inom den prehospitala akutsjukvården kan använda koden X-8/X-81 endast när en vårdhändelse uppfyller de angivna kraven i THL:s kodtjänst, det vill säga att patienten inte transporterades till fortsatt vård, eftersom den vård som patienten fick av personalen i den prehospitala akutsjukvårdsenheten var tillräcklig.

För att få ersättning krävs dessutom att beställningen av uppdraget kommit via nödcentralen och att det är möjligt att i efterhand kontrollera uppgifterna om vårdhändelsen i patientdatasystemet.

Inställd transport, vård på plats X-8/X-81 (permanenta anvisningar)

Från och med 1.3.2024 kan en serviceproducent inom den prehospitala akutsjukvården i vissa situationer ansöka om ersättning med koden X-8/X-81 också när patienten har vårdats på platsen enligt permanenta anvisningar av en läkare med ansvar för den prehospitala akutsjukvården. Serviceproducenten ser till att koden används i enlighet med anvisningarna och endast i situationer som berättigar till ersättning.

En grupp som består av läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården vid universitetssjukhusen, dvs. sektionen för prehospital akutsjukvård, har definierat de situationer där FPA kan ersätta uppdraget Vård på plats (X-8/X-81) enligt permanenta anvisningar av läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården. Enligt de permanenta anvisningarna kan man få FPA-ersättning om följande villkor uppfylls:

 • Det är fråga om någon av följande fyra uppdragsgrupper: bröstsmärta, arytmi, medvetandestörning eller ryggsmärta.
 • Både de allmänna och de symtomspecifika villkoren uppfylls.

Allmänna villkor för alla fyra patientgrupper

 • Uppdraget har kommit via en nödcentral
 • Patienten klarar sig i basala aktiviteter i det dagliga livet med hjälp av nuvarande assistans
 • Patienten lämnas hemma i samförstånd med patienten
 • Patienten har fått muntliga och skriftliga anvisningar för fortsatt vård (t.ex. kontakta vårdgivaren följande vardag, ringa 112 på nytt om symtomen återkommer)
 • Patienten har inga störningar i de basala livsfunktionerna, eller de basala livsfunktionerna är på en för patienten typisk nivå (t.ex. lungkroniker)
 • Patienten har inte något direkt besvär eller symtom som förutsätter ett jourbesök, eller symtomet har kunnat behandlas med enkla åtgärder på platsen.

Symtomspecifika preciseringar

 • Bröstsmärta
  • För patienten bekant kortvarigt (< 15 min.) enstaka anfall av bröstsmärta (angina pectoris) eller annat bekant symtom som tidigare konstaterats vara icke-kardiellt
  • Det finns ingen plan (remiss) om ytterligare hjärtundersökningar (kontrastundersökning, perfusionsundersökning) för patienten, och patienten står inte i kö för invasiva behandlingar (ballongdilatation, hjärtoperation)
  • Patienten har inte utsatts för hjärtinfarkt, ballongdilatation eller hjärtoperation under de senaste 3 månaderna
  • De symtom som patienten haft under den senaste tiden tyder inte på en instabil sjukdom (smärta vid mild ansträngning, vilovärk, patienten har väckts av symtomen), och symtomen har inte ökat på senare tid
  • Bröstsmärtan har försvunnit genom egenvård (patientens egna läkemedel) eller spontant
  • Patienten är asymtomatisk, och symtomen provoceras inte av gående (exkl. rörelsehindrade personer)
  • EKG är hela tiden normalt (inga ST-höjningar, ST-sänkningar, T-inversioner, nytt grenblock) och avviker inte från tidigare EKG
 • Arytmi
  • Känt kroniskt förmaksflimmer, och patientens livsfunktioner är stabila
  • Patienten är i grunden frisk, extraslag vid EKG, men inga ST-ändringar eller T-inversioner
 • Medvetandestörning
  • Svimning
   • Patienten har inga hjärt- och kärlsjukdomar, ofarlig orsak till svimningen, klinisk status normal, EKG normalt inkl. QT-tid
   • Omständigheter som tyder på att det är fråga om ofarlig svimning:
    • Svimningen föregås av svaghet, värmekänsla, svettning, illamående, kräkningar
    • Före svimningen har patienten stått upp en lång tid eller oväntat sett, hört eller känt något obehagligt eller upplevt en obehaglig lukt eller smärta
    • Folkträngsel, varm omgivning
    • Svimningen har inträffat under eller efter en måltid
    • Svimningen har inträffat i samband med att patienten hostat, tömt tarmen, urinerat eller stigit upp
   • Följande faktorer kräver att man ber om vårdanvisningar innan ett X-8-beslut fattas:
    • Bröstsmärta, andnöd, buksmärta, huvudvärk
    • Svimning vid ansträngning eller i liggande ställning
    • Patienten har en känsla av arytmi innan hen svimmar
    • Svimning utan prodromalsymtom eller tydliga riskfaktorer
    • Fall av plötslig hjärtdöd hos unga i släkten
    • Känd hjärtsjukdom (exkl. ”nitrokollaps”)
  • Hypoglykemi
   • Hypoglykemin har avhjälpts, och patienten har insulinbehandlad diabetes
   • Orsaken till hypoglykemin är känd och det är fråga om så kallad godartad hypoglykemi (t.ex. ingen allvarlig infektion)
   • Patienten har inga störningar i de basala livsfunktionerna (EWS ≤ 3), eller de basala livsfunktionerna är på en för patienten typisk nivå (t.ex. lungkroniker)
   • Patienten klarar av att äta (t.ex. inga kräkningar)
   • Patienten är inte gravid
   • Patienten är över 8 år, och det är inte fråga om den första allvarliga hypoglykemin
   • Ingen klar överdos av insulin (av misstag eller avsiktligt)
   • Hypoglykemierna är inte tätt återkommande eller förekommer utan prodromalsymtom
   • Patienten har inget annat direkt besvär som förutsätter ett jourbesök
   • Patienten lämnas inte ensam, eller hen kan själv följa upp sitt blodsocker
 • Ryggsmärta
  • Inga neurologiska symtom i benen (känselbortfall eller svaghet)
  • Smärtan har lättat med ett antiinflammatoriskt läkemedel enligt permanent anvisning
  • Inga problem med urinering, ingen avföringsinkontinens

I alla andra X-8- eller X-81-situationer måste akutvårdspersonalen fortfarande be läkaren om vårdanvisningar.

Inställd transport, avliden X-1/X-12

En serviceproducent inom den prehospitala akutsjukvården kan använda koden X-1/X-12 endast när en vårdhändelse uppfyller de krav som anges i THL:s kodtjänst, det vill säga att patienten avled på plats trots vårdåtgärder eller återupplivning.

För att få ersättning krävs dessutom att beställningen av uppdraget har kommit via nödcentralen och att det är möjligt att i efterhand kontrollera uppgifterna om vårdhändelsen i patientdatasystemet.

En vårdhändelse där personalen i akutsjukvårdsenheten enbart bedömer situationen och dödförklarar patienten, utan att ge akutsjukvård, berättigar inte till ersättning. Ingen ersättning betalas heller ut för en transport där en avliden patient förs till exempel till en hälsovårdscentral för fastställande av dödsorsaken, eftersom det då inte handlar om en transport för att få vård.

FPA kan inte heller bevilja ersättning när transporten ställs in på grund av att

 • patienten har förts till vården med ett annat fordon eller med en annan ambulans som var på plats
 • vård eller medicinska åtgärder inte behövdes
 • patienten vägrar att bli transporterad
 • patienten, som ambulansen beställts för, inte går att hitta
 • det är fråga om att leta efter en försvunnen person
 • transporten hindras av en skada på fordonet.

I samband med rapporteringen ansvarar serviceproducenten för att använda rätt kod i kodtjänsten och levererar endast de uppgifter till FPA som krävs för att få ersättning.

Senast ändrad 30.1.2024