Vanliga frågor om underhållsstöd från samarbetspartner | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om underhållsstöd från samarbetspartner

På den här sidan hittar du svar på frågor om underhållsstödet som FPA:s samarbetspartner oftast funderar på.

Se även

De uppgifter som FPA behöver nämns på sidan Underhållsavtal.

Om underhållsavtalet är klart och entydigt kan FPA avgöra ansökan om underhållsstöd utan att behöva begära tilläggsutredningar och kunden får beslutet snabbare.

FPA tar inte ställning till underhållsbidragsbeloppet.

Om kunden ansöker om underhållsstöd på grundval av försummelse att betala underhållsbidrag måste kunden lämna in det ursprungliga underhållsavtalet till FPA. FPA kan driva in obetalda underhållsbidrag av den underhållsskyldige endast utifrån det ursprungliga avtalet.

I övriga fall räcker det med en kopia av underhållsavtalet.

Nej. När faderskapet har fastställts och föräldrarna ska avtala om underhållsbidrag grundar sig beviljandet av underhållsstöd på det underhållsavtal som barnatillsyningsmannen har fastställt.

FPA kan bevilja underhållsstöd retroaktivt för 3 månader. Om uppgörandet av ett underhållsavtal fördröjs mer än 3 månader av en orsak som den sökande inte kan påverka, kan FPA bevilja underhållsstöd retroaktivt också för en längre tid. Då måste den sökande i punkten för ytterligare uppgifter i ansökan redogöra för orsaken till den försenade ansökan.

Ja, om kunden får underhållsstöd. Kunden behöver inte separat begära indexjustering.

När umgängesföräldern betalar underhållsbidrag på överenskommet sätt till boföräldern, ser föräldrarna själva till att indexjusteringarna görs. Uppgifterna finns vanligen på välfärdsområdets webbplats.

FPA betalar de underhållsbidragsposter till välfärdsområdet för vilka utbetalningsdagen infaller under den period som välfärdsområdets betalningsyrkande gäller. Den tid för vilken underhållsbidragsskuld har uppkommit inverkar inte. Välfärdsområdet kan lämna in ett betalningsyrkande för den tid som barnet får av välfärdsområdet bekostad vård dygnet runt utanför hemmet.

Ja, det tidigare avtalet blir gällande på nytt.

FPA önskar att föräldrarna och barnatillsyningsmannen tydligt antecknar i det tidsbundna avtalet vad som händer när tidsfristen går ut. När avtalet är entydigt behöver FPA inte begära tilläggsutredningar och utbetalningen av underhållsstödet fördröjs inte.

Den underhållsskyldige kan förhandla med FPA om en betalningsplan eller ansöka om tillfällig betalningsbefrielse. I båda fallen ska den underhållsskyldige kontakta FPA:s indrivningscenter. Närmare information om underhållsbidragsskuld och betalningsbefrielse finns på sidan Information till den underhållsskyldiga (Privatpersoner).

Nej. FPA kan bevilja underhållsstöd utgående enbart från ansökan, om faderskapet inte har fastställts eller om föräldern ensam har adopterat barnet.

Nej. FPA deltar inte i uppgörandet av underhållsavtalet. Om den underhållsskyldige inte kan nås, kan boföräldern väcka talan vid en domstol.

Senast ändrad 11.6.2024