Underhållsstöd och förändrade förhållanden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Förändrade förhållanden

När barnets eller föräldrarnas levnadsförhållanden förändras kan det påverka underhållsstödets belopp eller utbetalningen av stödet.

Underhållsstödet påverkas till exempel av om

Utbetalningen av underhållsstödet upphör automatiskt när barnet fyller 18 år.

Barnet flyttar till den underhållsskyldiga

Om barnet flyttar till den underhållsskyldiga upphör rätten till underhållsstöd. Stödet betalas ännu för den månad då barnets flyttningsdag infaller. FPA får i regel uppgift om flyttningen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om underhållsskyldigheten övergår från den ena föräldern till den andra, måste föräldrarna ingå ett nytt underhållsavtal. Om barnet fortfarande behöver underhållsstöd, ska den nya boföräldern ansöka om det från FPA. Boföräldern bifogar till ansökan det nya underhållsavtalet som barnatillsyningsmannen eller en domstol fastställt.

Beloppet av underhållsbidraget ändras

Underhållsbidragets belopp kan ändras till exempel om den underhållsskyldigas inkomster förändras. Det ändrade underhållsbidragsbeloppet måste fastställas i underhållsavtalet eller underhållsdomen. Mottagaren av underhållsstöd ska lämna in det nya underhållsavtalet eller den nya underhållsdomen till FPA så att FPA kan justera underhållsstödet.

Barnet flyttar utomlands

Barnet har rätt till underhållsstöd om barnet tillfälligt vistas utomlands, men är stadigvarande bosatt i Finland. Rätten till underhållsstöd upphör i regel om barnet flyttar stadigvarande utomlands eller vistas längre än 6 månader i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz.

Barnet har egna inkomster

Barnet har inte rätt till underhållsstöd om han eller hon har egna regelbundna förvärvs- eller kapitalinkomster som han eller hon kan försörja sig med. Inkomsternas belopp avgör om barnet har rätt till underhållsstöd.

Barnet eller den underhållsskyldiga avlider

Rätten till underhållsstöd upphör om barnet eller den underhållsskyldiga avlider. Om den underhållsskyldiga avlider, kan barnet ha rätt till familjepension.

Faderskapet eller moderskapet fastställs

Om FPA har betalat underhållsstöd på den grund att faderskapet inte har fastställts, upphör rätten till stödet när faderskapet eller moderskapet fastställs. Efter det här måste föräldrarna avtala om underhållsbidrag.

Om barnet fortfarande behöver underhållsstöd, ska boföräldern ansöka om det från FPA. Boföräldern ska till ansökan bifoga ett underhållsavtal som barnatillsyningsmannen eller en domstol fastställt.

Senast ändrad 14.4.2023

Vad tycker du om sidan?