Tryggande av förmånstagarens och de anhörigas försörjning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Tryggande av förmånstagarens och de anhörigas försörjning

Välfärdsområdet kan göra en framställan om att en FPA-förmån ska betalas till välfärdsområdet ifall utbetalning till förmånstagaren skulle äventyra förmånstagarens eller de anhörigas försörjning.

FPA kan på denna grund betala följande förmåner till välfärdsområdet:

 • folkpension, barnförhöjning och familjepensioner (67 § i folkpensionslagen)
 • bostadsbidrag för pensionstagare (28 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare)
 • vårdbidrag för pensionstagare och handikappbidrag för personer över 16 år (26 § i lagen om handikappförmåner)
 • sjukdagpenning (15 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen)
 • rehabiliteringspenning (48 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner)
 • garantipension (18 § i lagen om garantipension) 
 • arbetslöshetsförmåner (11 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa).

Utbetalning av förmånen till välfärdsområdet förutsätter inte förmånstagarens samtycke. FPA hör dock förmånstagaren innan beslutet fattas.

Så här gör du en framställan om betalning av förmån till välfärdsområdet för att trygga förmånstagarens eller de anhörigas försörjning

 • Fyll i och skriv ut blanketten Framställan – Betalning av förmån till välfärdsområdet, EV 241Nr (pdf)
 • Alternativt kan du skriva en fritt formulerad framställan av vilken följande ska framgå: 
  • uppgifter om förmånstagaren
  • förmån eller förmåner som framställan gäller
  • lagparagrafer som framställan grundar sig på
  • på vilket sätt förmånstagarens eller familjens försörjning äventyras av att förmånen betalas till förmånstagaren själv
  • välfärdsområdets kontonummer.

Underteckna framställan och skicka det till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Framställan kan inte göras i FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu.

Om betalningsyrkandet upphör att gälla meddela FPA genom att ringa servicenumret för myndigheter.

Senast ändrad 1.3.2024