SILMU-kurs | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Silmu-kurs

En Silmu-kurs lämpar sig för dig, om

  • du är över 18 år
  • du befinner dig i arbetslivet, är på väg att återgå i arbete, studerar eller har rehabiliteringsstöd
  • du har diagnostiserats med lindrig eller medelsvår depression, ångestsyndrom eller bipolär sjukdom
  • din arbets-, studie- eller funktionsförmåga försämras på grund av sjukdomen eller syndromet.

Kursen lämpar sig inte för den som har en allvarlig psykisk sjukdom eller ett allvarligt psykiskt syndrom, till exempel svår depression, svåra psykiska symtom eller ett obehandlat alkohol- eller drogproblem.

Kursen ordnas också på svenska.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”Silmu-kurs”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Kursen omfattar 15 dygn och den ordnas i 3 perioder vid serviceproducentens verksamhetsställe. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. En vuxen anhörig eller närstående kan delta i rehabiliteringen under 1 dygn tillsammans med dig.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i psykiatri, allmänmedicin eller företagshälsovård
  • en psykolog
  • en fysioterapeut eller idrottsinstruktör
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer