Beloppet av skolresestöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Skolresestöd – Belopp och utbetalning

Hur mycket du får i skolresestöd beror på antalet resdagar per kalendermånad, hur lång din skolresa är och på ditt färdsätt, dvs. hur du tar dig till och från skolan. Beloppet av stödet påverkas också av om du är berättigad till avgiftsfri utbildning.

 • Om du har 15 eller fler resdagar per kalendermånad kan du få skolresestöd till fullt belopp.
 • Om du har 10–14 resdagar per kalendermånad kan du få skolresestöd, men stödet är hälften av det fulla stödbeloppet.
 • Om du har mindre än 10 resdagar per kalendermånad kan du inte få skolresestöd.

Som resdagar räknas de dagar då du reser till läroanstalten eller till arbetsplatsen under en kalendermånad. En resdag kan infalla också på ett veckoslut eller en helgdag, om du gör en skolresa då. Tur- och returresorna räknas inte, endast resdagarna. Resdagarna kan infalla när som helst under en kalendermånad.

Beroende på ditt färdsätt betalar FPA ut skolresestödet antingen till dig själv eller till den som ordnar skolskjutsen. Om FPA betalar ut stödet till dig kommer pengarna in på ditt konto den 1 dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Om du beviljas stöd retroaktivt betalas pengarna i regel in två bankdagar efter att beslutet meddelats.

Vem har rätt till avgiftsfri utbildning?

Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du uppfyller båda följande villkor:

 • Du har gått ut grundskolan år 2021 eller senare.
 • Du är född år 2004 eller senare.

Alla utbildningar är dock inte avgiftsfria, även om du uppfyller villkoren. Kontakta din läroanstalt för att ta reda på om din utbildning är avgiftsfri.

Studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning

Om du åker till skolan med allmänna kommunikationsmedel eller skolskjuts betalar du i regel inte själv något för biljetten. FPA betalar ut skolresestödet till biljettförsäljaren, till den som ordnar skolskjutsen, eller till dig. Till exempel VR:s biljetter köper du själv och FPA betalar ut skolresestöd till dig. Om du åker tåg, läs anvisningarna här.

Om du har frågor om biljetter med skolresestöd kan du kontakta biljettförsäljaren direkt. Du kan till exempel fråga var man får köpa biljetter, hur man laddar ner biljetter eller vilka olika slag av biljetter det finns.

Kollektivtrafik

Om du reser med kollektivtrafik ska du ansöka om stöd för skolresor i MittFPA eller med ansökningsblanketten för skolresestöd. Följande räknas som kollektivtrafik:

 • Waltti-trafik (du kan kontrollera om ditt område hör till Waltti-trafiken på Walttis webbplats (waltti.fi) eller på städernas webbplatser om kollektivtrafik)
 • Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • kollektivtrafiken i Tammerforsregionen (Nysse)
 • Åbo regiontrafik (Föli).

Trafiken i Egentliga Finland och Satakunta, dvs. Seutu+-trafiken räknas från och med 1.1.2024 som Waltti-trafik i samband med skolresestödet. Läs anvisningar om hur du väljer rätt färdsätt när du ansöker på nätet.

Om du ansöker om stöd i MittFPA kan FPA bevilja dig så kallad köprätt genast då du har skickat in ansökan. Då kan du genast köpa biljett till det pris som subventioneras med stöd för skolresor, till exempel i biljettförsäljarens nätbutik.

Om du söker stöd för skolresor med en ansökningsblankett KM 1r (pdf) så kan vi bevilja köprätt först efter att ansökan har behandlats vid FPA.

Biljetten kan köpas 14 dagar innan studierna börjar. Läsårets sista biljett måste laddas senast 14 dagar före din sista studiedag. Efter att du avlagt examen eller avbrutit studierna får du inte längre ladda nya biljetter men du kan använda slut de återstående resorna.

Om du har rätt till avgiftsfri utbildning finns det ingen minimigräns för biljettpriset.

Om du har köpt en biljett innan du har ansökt om skolresestöd eller innan du har beviljats köprätt för biljetter som subventioneras av FPA kan du få skolresestödet inbetalt i efterhand på ditt konto. Med skolresestödet kan FPA ersätta den billigaste biljetten som den studerande har möjlighet att köpa. Du kan också meddela de här uppgifterna i MittFPA efter att du har skickat din ansökan. Om du har köpt en biljett innan du har ansökt om skolresestöd ska du i ansökan om skolresestöd ange hur många biljetter du har köpt till fullt pris och vad de har kostat. Om du har köpt enskilda enkelbiljetter måste det vara fråga om biljetter för minst 10 dagar. Om du redan har gjort ansökan om skolresestöd men ännu inte beviljats köprätt, kan du köpa en biljett till normalpris och få stödet inbetalt på ditt konto i efterhand. Läs anvisningarna om hur man ansöker om inbetalning på konto.

Annan kollektivtrafik än Matkahuolto, Waltti, HRT, Nysse eller Föli

Om du använder annan kollektivtrafik än Matkahuolto, Waltti, HRT, Nysse eller Föli, ska du ansöka om skolresestöd i MittFPA eller med ansökningsblanketten för skolresestöd. Ange i ansökan biljettpriset för dina skolresor.

Annan kollektivtrafik är t.ex. VR:s trafik och kollektivtrafiken i vissa städer.

Som användare av sådan annan kollektivtrafik kan du inte köpa biljett till ett pris som subventioneras med skolresestöd på samma sätt som om du anlitar Matkahuolto, Waltti, HRT, Nysse eller Föli. Då måste du först själv köpa biljetten till normalpris och vi betalar i efterhand in stödet på ditt bankkonto. Utbetalningsdagen är en gång i månaden.

Om du har rätt till avgiftsfri utbildning motsvarar beloppet av skolresestödet priset för en biljett som säljs till studerande.

Läroanstalten eller kommunen kan ordna skolskjuts åt dig eller köpa biljetter till dig för skolresorna.

Om du använder skolskjuts ska du ansöka om stöd för skolresor i MittFPA eller med ansökningsblanketten för skolresestöd. När du fyller i ansökan ska du ange skolskjuts som ditt färdsätt, även om du har fått en biljett för skolresan.

Om du har rätt till avgiftsfri utbildning betalar du inget för skolskjutsen. FPA betalar ditt skolresestöd direkt till den som ordnar skjutsen. Kom ihåg att meddela din läroanstalt om du inte längre använder skolskjuts eller om ditt skolresestöd ändras.

Närmare information om skolskjutsen ges av läroanstalten.

Om det inte finns någon kollektivtrafik eller skolskjuts som du kan använda kan du åka till skolan till exempel med egen bil eller tillsammans med en kompis. Du måste dock först ta reda på om du kan resa till skolan med kollektivtrafik. Kontrollera din skolresas längd i reseplaneraren som FPA använder (kelareitit.digitransit.fi). Där ska du också kontrollera om det finns kollektivtrafik du kan använda för din resa.

Du kan få skolresestöd för eget färdsätt också i följande situationer:

 • Det finns ingen kollektivtrafik eller skolskjuts och färdvägen i ena riktningen är över 5 kilometer.
 • Din skolresa fram och tillbaka tar i genomsnitt mer än 3 timmar om dagen med kollektivtrafik eller skolskjuts. I den här tiden räknas med både restid och väntetid.
 • Skolresan är besvärlig för dig till exempel på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller dagliga barnavårdsarrangemang.
 • Din skolväg eller ditt färdsätt varierar flera gånger per månad eller läsår.

Om du använder eget färdsätt ska du ansöka om stöd för skolresor i MittFPA eller med ansökningsblanketten för skolresestöd. Ange i ansökan varför du ansöker om stöd för eget färdsätt och varför det är svårt eller omöjligt för dig att använda kollektivtrafik eller skolskjuts.

Stödbeloppet beror på resans längd; både tur- och returresan beaktas. Du kan beräkna beloppet av skolresestödet med hjälp av beräkningsprogrammet för skolresestöd. FPA ersätter resekostnader för eget färdsätt för sträckor upp till 100 kilometer i en riktning. Om din resa i ena riktningen är längre än så betalar du själv resekostnaderna för den sträcka som överstiger 100 kilometer.

FPA betalar månatligen in skolresestödet på ditt bankkonto.

Du kan vara tvungen att använda flera färdsätt om du till exempel reser med buss eller eget färdsätt till lokaltågets tågstation.

Om du under din dagliga skolresa i ena riktningen måste anlita flera slags färdsätt, bestäms och betalas stödet för varje del av resan som är minst 5 kilometer. Om du till exempel reser med buss till tågstationen över 5 kilometer och sedan med tåg över 5 kilometer, kan du få stöd för båda färdsträckorna.

Om du använder ett annat färdsätt på ditresan än på returresan eller om resorna eller färdsätten varierar under veckan kan stödet beviljas för eget färdsätt.

Exempel

En studerande får skjuts av sina föräldrar två morgnar i veckan, eftersom allmänna färdmedel inte finns att tillgå. De övriga resorna mellan skolan och hemmet färdas den studerande med Matkahuoltos buss. Då beviljas den studerande skolresestöd för eget färdsätt och FPA betalar i efterhand in stödet på hens bankkonto. Den studerande kan alltså inte köpa biljett hos Matkahuolto till ett pris som subventioneras med skolresestöd.

Om du använder flera olika färdsätt ska du ansöka om stöd för skolresor i MittFPA eller med ansökningsblanketten för skolresestöd. Ange alla färdsträckor på din skolresa i din ansökan. Ange vilket färdsätt du använder för de olika färdsträckorna och hur långa de är.

FPA betalar månatligen in skolresestödet på ditt bankkonto. I beslutet står det hur mycket du får i stöd.

Studerande som inte är berättigade till avgiftsfri utbildning

Om du åker till skolan med kollektivtrafik betalar du själv högst 21,50 euro i månaden för en biljett för halva månaden och högst 43 euro i månaden för en biljett för hela månaden. Resten av kostnaderna betalar FPA som skolresestöd antingen till den som ordnar skjutsen eller till dig själv.

Kollektivtrafik

Om du reser med kollektivtrafik ska du ansöka om stöd för skolresor i MittFPA eller med ansökningsblanketten för skolresestöd. Följande räknas som kollektivtrafik:

 • Matkahuoltos trafik
 • Waltti-trafik (du kan kontrollera om ditt område hör till Waltti-trafiken på Walttis webbplats (waltti.fi) eller på städernas webbplatser om kollektivtrafik)
 • Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • kollektivtrafiken i Tammerforsregionen (Nysse)
 • Åbo regiontrafik (Föli).

Från och med 1.1.2024 räknas trafiken i Egentliga Finland och Satakunta, dvs. Seutu+-trafiken som Waltti-trafik i samband med skolresestödet. Läs anvisningar om hur du väljer rätt färdsätt när du ansöker på nätet.

Om du ansöker om stöd i MittFPA kan FPA bevilja dig så kallad köprätt genast då du har skickat in ansökan. Då kan du genast köpa biljett till det pris som subventioneras med stöd för skolresor, till exempel i biljettförsäljarens nätbutik.

Om du söker stöd för skolresor med en ansökningsblankett KM 1r (pdf) så kan vi bevilja köprätt först efter att ansökan har behandlats vid FPA.

Din självriskandel är högst 21,50 euro i månaden för en biljett för halva månaden och högst 43 euro i månaden för en biljett för hela månaden. Biljettförsäljaren fakturerar FPA för skolresestödet.

Du kan köpa biljetten 14 dagar innan studierna börjar. Du måste köpa läsårets sista biljett senast 14 dagar före din sista studiedag. Efter att du avlagt examen eller avbrutit studierna får du inte längre köpa nya biljetter men du kan använda slut de återstående resorna.

Om du reser med Matkahuoltos bussar måste biljettpriset för halva månaden vara över 27 euro och biljettpriset för hela månaden över 54 euro för att du ska få skolresestöd. Om biljetten kostar 27 euro eller 54 euro eller mindre kan du inte få skolresestöd.

Om den sträcka som du reser med Waltti-trafik är under 10 kilometer måste biljettpriset för halva månaden vara över 27 euro och biljettpriset för hela månaden över 54 euro för att du ska få köpintyg från läroanstalten för inköp av biljett. Om biljetten kostar 27 euro eller 54 euro eller mindre kan du inte få något köpintyg. Du kan ändå ha rätt till skolresestöd om du utöver Waltti-trafik använder något annat färdsätt på din skolresa (till exempel moped) och den andelen av resan är minst 5 km. Om du får skolresestöd för en sådan här kombinerad resa betalas stödet in på ditt konto.    

Om den sträcka som du reser med Waltti-trafik är minst 10 km finns det ingen minimigräns för biljettpriset. Då kan du få ett köpintyg för inköp av Waltti-biljett även om priset på en månadsbiljett är 54 euro eller mindre. Med Waltti-trafik avses busstrafik som ordnas av vissa städer och NTM-centralerna. Information om din egen region finns på webbplatsen waltti.fi eller på webbplatserna för städernas kollektivtrafik.

Om du har köpt en biljett innan du har ansökt om skolresestöd eller innan du har beviljats köprätt för biljetter som subventioneras av FPA kan du få skolresestödet inbetalt i efterhand på ditt konto. Med skolresestödet kan FPA ersätta den billigaste biljetten som den studerande har möjlighet att köpa. Ange i ansökan om skolresestöd hur många biljetter du har köpt till fullt pris och vad de har kostat. Du kan också meddela de här uppgifterna i MittFPA efter att du har skickat din ansökan.

Annan kollektivtrafik än Matkahuolto, Waltti, HRT, Nysse eller Föli 

Om du använder annan kollektivtrafik än Matkahuolto, Waltti, HRT, Nysse eller Föli, ska du ansöka om skolresestöd i MittFPA eller med ansökningsblanketten för skolresestöd. Ange i ansökan vad biljetten kostar som du köper för dina skolresor.

Annan kollektivtrafik är t.ex. VR:s trafik och kollektivtrafiken i vissa städer.

Som användare av sådan annan kollektivtrafik kan du inte köpa biljett till ett pris som subventioneras med skolresestöd på samma sätt som om du anlitar Matkahuolto, Waltti, HRT, Nysse eller Föli. Då måste du först själv köpa biljetten till normalpris och vi betalar i efterhand in stödet på ditt bankkonto. Utbetalningsdagen är en gång i månaden.

Du kan få skolresestöd om biljettpriset för halva månaden är över 27 euro och biljettpriset för hela månaden är över 54 euro. Om biljetten kostar 27 euro eller 54 euro eller mindre kan du inte få skolresestöd.

Man räknar ut stödets belopp genom att från den billigaste biljetten som säljs till studerande dra av självriskandelen på 21,50 euro för en biljett för en halv månad och självriskandelen på 43 euro för en biljett för en hel månad.

Läroanstalten eller kommunen kan ordna skolskjuts för dig eller köpa biljetter till dig för skolresorna. Om du använder skolskjuts betalar du till den som ordnar skjutsen högst 21,50 euro i månaden om antalet dagar med skolresor är 10–14 per kalendermånad och högst 43 euro i månaden om antalet dagar med skolresor är 15 eller fler per kalendermånad.

Fråga din läroanstalt om det finns skolskjuts som har ordnats för dina skolresor.

Om du använder skolskjuts ska du ansöka om stöd för skolresor i MittFPA eller med ansökningsblanketten för skolresestöd. När du fyller i ansökan ska du ange skolskjuts som ditt färdsätt, även om du har fått en biljett för skolresan.

Eftersom skolresestödet betalas ut till den som ordnar skolskjutsen, ska du komma ihåg att meddela din läroanstalt om du inte längre använder skolskjuts eller om ditt skolresestöd ändras.

Närmare information om skolskjuts ges av läroanstalten.

Om det inte finns någon kollektivtrafik eller skolskjuts som du kan använda kan du åka till skolan till exempel med egen bil eller tillsammans med en kompis. Du måste först ta reda på om du kan resa till skolan med kollektivtrafik. Kontrollera din skolresas längd i reseplaneraren som FPA använder (kelareitit.digitransit.fi). Där ska du också kontrollera om det finns kollektivtrafik du kan använda för din resa.

Du kan få skolresestöd för eget färdsätt också i följande situationer:

 • Det finns ingen kollektivtrafik eller skolskjuts och färdvägen i ena riktningen är över 5 kilometer.
 • Din skolresa fram och tillbaka tar i genomsnitt mer än 3 timmar om dagen med kollektivtrafik eller skolskjuts. I den här tiden räknas med både restid och väntetid.
 • Skolresan är besvärlig för dig till exempel på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller dagliga barnavårdsarrangemang.
 • Din skolväg eller ditt färdsätt varierar flera gånger per månad eller läsår.

Om du använder eget färdsätt ska du ansöka om stöd för skolresor i MittFPA eller med ansökningsblanketten för skolresestöd. Ange i ansökan varför du ansöker om stöd för eget färdsätt och varför det är svårt eller omöjligt för dig att använda kollektivtrafik eller skolskjuts.

Stödbeloppet beror på resans längd; både tur- och returresan beaktas. Du kan uppskatta beloppet av skolresestödet med hjälp av beräkningsprogrammet för skolresestöd. FPA ersätter resekostnader för eget färdsätt för sträckor upp till 100 kilometer i en riktning. Om din resa i ena riktningen är längre än så betalar du själv resekostnaderna för den sträcka som överstiger 100 kilometer.

FPA betalar månatligen in skolresestödet på ditt bankkonto.

Du kan vara tvungen att använda flera färdsätt om du till exempel reser med buss eller eget färdsätt till lokaltågets tågstation.

Om du under din dagliga skolresa i ena riktningen måste anlita flera färdsätt, bestäms och betalas stödet för varje del av resan som är minst 5 kilometer. Om du till exempel reser med buss till tågstationen över 5 kilometer och sedan med tåg över 5 kilometer, kan du få stöd för båda färdsträckorna.

Om du använder ett annat färdsätt på ditresan än på returresan eller om resorna eller färdsätten varierar under veckan kan stödet beviljas för eget färdsätt.

Exempel

En studerande får skjuts av sina föräldrar två morgnar i veckan, eftersom allmänna färdmedel inte finns att tillgå. De övriga resorna mellan skolan och hemmet färdas den studerande med Matkahuoltos buss. Då beviljas den studerande skolresestöd för eget färdsätt och FPA betalar i efterhand in stödet på hens bankkonto. Den studerande kan alltså inte köpa biljett hos Matkahuolto till ett pris som subventioneras med skolresestöd.

Om du använder flera olika färdsätt ska du ansöka om stöd för skolresor i MittFPA eller med ansökningsblanketten för skolresestöd. Ange alla färdsträckor på din skolresa i din ansökan. Ange vilket färdsätt du använder för de olika färdsträckorna och hur långa de är.

FPA betalar månatligen in skolresestödet på ditt bankkonto. I beslutet står det hur mycket du får i stöd.

Vad tycker du om sidan?