Studier utomlands exempel | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Exempel på studier för vilka stöd kan betalas

Under landsspecifika exempel på hurdana studier du kan få stöd för.

Sverige

Läroinrättningens offentliga tillsyn

I Sverige svarar undervisningsministeriet för den statliga kontrollen av läroinrättningar.  Studiestödsmyndigheten i Sverige (CSN) informerar om läroinrättningar och linjer som beviljas stöd. Om CSN beviljar studiestöd för en linje omfattas läroinrättningen av offentlig tillsyn.
 
Man anmäler sig till högskolor via antagning.se och universityadmissions.se  som upprätthålls av Universitets – och  högskolerådet. Alla läroinrättningar som nämns på dessa webbplatser står under offentlig tillsyn.

Studiestöd kan även beviljas dig som avlägger en examen som består av fristående kurser

  • Kursen Svenska för utländska studerande (30 poäng/termin) som en fristående kurs som ingår i examen berättigar till studiestöd

Studiestöd beviljas inte för följande kurser:

  • Kursen Svenska som främmande språk som inte ingår i en högskoleexamen.
  • Kursen Behörighetsgivande kurs i svenska som inte ingår i en högskoleexamen.
  • Basår -studier är förberedande studier på gymnasienivå. De poäng som du får räknas inte till godo för en högskoleexamen.

Stor-Britannien

Den offentliga tillsynen vid högskolor

I Stor-Britannien står de högskolor under offentlig tillsyn som har rätt att utfärda erkända examina i Stor-Britannien samt de högskolor som inte själva kan utfärda erkända examina men vars examina någon annan erkänd läroinrättning utfärdar.

En förteckning över läroinrättningar som står under offentlig tillsyn finns på sidorna BIS (Department for Business Innovation & Skills). Ackrediterade högskolor förtecknas under punkt "Recognised bodies". Under rubriken "Listed bodies" finns de läroinrättningar som inte själva kan utfärda erkända examina men vars examina utfärdas av någon annan ackrediterad läroinrättning (punkt Recognised bodies -läroinrättning). Vad gäller läroinrättningarna Listed bodies måste observeras att de inte nödvändigtvis i sin helhet står under offentlig tillsyn utan att endast en viss ackrediterad linje gör det.

Alla läroinrättningar som nämns på UCAS internetsidor står under offentlig tillsyn

Den offentliga tillsynen vid yrkesläroanstalter och privata läroinrättningar

Yrkesläroanstalter och gymnasier står under offentlig tillsyn då deras examina beviljas av till exempel City and Guilds, Edexcel, AQA, CCEA, OCR eller WJEC.

De läroinrättningar som nämns på British Councils internetsidor står inte nödvändigtvis under offentlig tillsyn, då British Council ackrediterar endast engelska språkkurser men inte andra examina vid dessa läroinrättningar.

Privata läroinrättningar finansierar sin verksamhet antingen delvis eller helt med terminsavgifter. Fastän de privata läroinrättningarna skall följa hälso- och säkerhetsbestämmelserna omfattas de inte nödvändigtvis av den offentliga tillsynen. Privata läroinrättningar som obundna ackrediteringsorganisationer ackrediterat följer de standard som organisationerna förutsätter.  Genom regelbundna inspektioner försäkrar man sig om att standarden följs. Privata läroinrättningar bestämmer själva om de vill höra till ett ackrediteringsprogram. När det gäller privata läroinrättningar är de som ackrediterats av en ackrediteringsorganisation underställda offentlig tillsyn.

Kurserna Access/Foundation/Bridging som förbereder inträdet till högskolor berättigar inte till studiestöd.

Undantagsvis berättigar Foundation-kurser av följande slag till studiestöd

  • kurser som ingår i det egentliga examensprogrammet så att kursen utgör år 0 av en normal examen på 3 år, examens helhetsomfattning 4 år.

USA

Utbildningen i Förenta staterna övervakas inte av federationens undervisningsministerium (Department of Education) på samma sätt som t.ex. i Finland. Däremot har man utvecklat ett separat ackrediteringssystem för utvärdering och övervakning av utbildningens kvalitet.

Ett college eller universitet kan få ackrediteringen av en speciell ackrediteringskommission ifall läroinrättningen uppfyller vissa av kommissionen uppställda grundvillkor (bl.a. vissa krav som gäller examinas struktur och innehåll). Ackrediteringen rangordnar således inte läroinrättningarna. Även om ackrediteringen är privat och i princip en frivillig process används den ändå som kriterium i många officiella sammanhang, t.ex. då man bedömer en läroinrättnings kvalitet. FPA utnyttjar ackrediteringsuppgifter som en av grunderna då studiestöd beviljas för studier i USA. Ackrediteringen uppmärksammas också då den studerande vill överföra studieprestationer från en läroinrättning till en annan eller önskar jämställande av en examen som han eller hon har avlagt i USA för att få behörighet i Finland. Sökanden gör klokt i att kontrollera ackrediteringen hos de läroinrättningar som han eller hon har för avsikt att söka till.

Ackrediteringen gäller antingen en läroinrättning eller ett utbildningsområde.

Ackreditering av en läroinrättning (Institutional accreditation)

Ackreditering av läroinrättningar utförs av regionala eller nationella ackrediteringskommissioner. Utvärderingen gäller då läroinrättningen som helhet och inte enskilda utbildningslinjer. Det är bäst att välja en sådan skola som har ackrediteringen i skick.

Ackreditering av ett utbildningsområde (Specialized accreditation)

Ackreditering av ett utbildningsområde innebär att utvärderingen gäller ett visst studieområde. Ackrediteringen beviljas av ett riksomfattande ackrediteringsorgan (t.ex. en fackorganisation inom branschen). Alla studieområden har dock inte ett eget ackrediteringsorgan.

Ackrediteringen är inte bestående. Alla ackrediterade läroinrättningar utvärderas på nytt med regelbundna mellanrum (ofta 5-10 år) och även vid andra tidpunkter ifall den som beviljat ackrediteringen anser att en utvärdering är nödvändig (t.ex. på grund av klagomål angående läroinrättningen). För säkerhets skull lönar det sig alltså att kontrollera ackrediteringen endast i de nyaste ackrediteringslistorna.

Det lönar sig också att vara medveten om att det även finns "vilda", icke organiserade organisationer. Därför räcker det inte bara med att kontrollera att läroinrättningen är ackrediterad. Du måste också se efter om det organ som beviljat ackrediteringen finns med på listan över godkända ackrediterare!

Det amerikanska ackrediteringssystemet kan verka invecklat, men du behöver dock inte reda ut alla besvärliga frågor ensam. I allt som gäller ackreditering kan du vända dig till Fulbright Center för att få råd.

Läs mer