Så här ansöker du | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om studiestöd för studier utomlands

Sök studiestöd i MittFPA

Till ansökan
 1. Ansök om studiestöd i MittFPA.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut den blankett som är avsedd för den blankett som är avsedd för studerande som avlägger examen utomlands OT 3r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Om du är en EU-medborgare och inte har finländska nätbankskoder, kan du använda eIDAS-identifiering när du kontaktar FPA. Läs anvisningar om hur EU-medborgare kan identifiera sig och sköta ärenden på nätet.

Närvarointyg och intyg över studieprestationer

Varje läsår ska du skicka till FPA ett närvarointyg (Certificate of enrollment) som du får hos din läroanstalt. Av intyget ska framgå att du studerar på heltid för de studier som du har studiestöd för. Skicka det första intyget när du har skrivit in dig vid läroanstalten. I fortsättningen ska du alltid skicka ett nytt närvarointyg då giltighetstiden för det föregående intyget gått ut och ett nytt läsår eller en ny termin har börjat.

Varje läsår ska du också skicka till FPA ett intyg från din läroanstalt över de studier som du genomfört under det föregående året.

 1. Skanna in intygen eller ta en bra bild av dem.
 2. Logga in i MittFPA och välj Meddelanden.
 3. Välj Ärenden som gäller studerande och Studiestöd som ämne för meddelandet.
 4. Lägg till bilagan och skicka meddelandet.

Övriga bilagor

Om du är en första årets studerande ska du till din ansökan bifoga följande bilagor:

 • Intyg över att du antagits till läroanstalten. Av intyget ska framgå den examen som du avlägger, studiernas längd och om det är fråga om heltidsstudier.
 • Intyg där läsårets startdatum och slutdatum framgår.
 • Intyg över att läroanstalten står under offentlig tillsyn.
 • Om du studerar i Sverige för en examen som består av fristående kurser ska du bifoga din egen studieplan samt läroanstaltens intyg över att du antagits till kurser som ger minst 30 poäng (högskolepoäng/ECTS). Av studieplanen ska framgå vilken examen du studerar för, studiernas längd och omfattning i studiepoäng samt de kurser som examen består av.
 • Om du studerar i USA ska du bifoga en kopia av formuläret I-20 som fås från läroanstalten.
 • Närvarointyg som läroanstalten utfärdat. Du kan också skicka intyget i efterskott, när du har närvaroanmält dig.
 • Intyg över stipendier och de bidrag som läroanstalten betalar. Av intyget ska framgå stipendiets eller bidragets användningssyfte, för vilken tid det beviljats, belopp, utbetalare och utbetalningsdag.
 • Utredning om dina utlandsinkomster.
 • Om dina föräldrars inkomster inverkar på ditt studiestöd ska du bifoga ett intyg över deras inkomster om de väsentligt förändras, samt över deras eventuella inkomster från utlandet. * Om du är utländsk medborgare ska du bifoga bilaga för utlänningar OT 10r (pdf).

Om du ansöker om stöd för sommarstudier ska du i ändringsanmälan ange din studieplan för sommaren.

Kom ihåg att varje läsår skicka till FPA följande intyg:

 • intyg över föregående läsårs studieprestationer
 • närvarointyg

Ansökningstid

Ansök om studiestöd genast när du har fått veta att du har blivit antagen till läroanstalten. Du kan få studiestöd tidigast från början av den månad då ansökan inkom.

Lämna in din ansökan i tid, även om du inte har alla bilagor som behövs. Du kan komplettera ansökan senare.

Intyg över studiestödsbeloppet

Om du behöver ett intyg om studiestödets belopp t.ex. för uppehållstillståndet kan du be om ett sådant av FPA. Du kan få intyget på svenska, engelska, tyska eller franska. Du kan be om intyget redan innan du fått ett beslut om studiestöd, men intyget garanterar inte att du kommer att beviljas studiestöd.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation så att förmånen kan betalas till rätt belopp. Du kan lämna ditt meddelande i MittFPA, per telefon eller på ett av FPA:s serviceställen.

När du avlagt en examen utomlands

När du avlagt en examen utomlands ska du meddela FPA detta med blanketten Anmälan om examen som avlagts vid en utländsk läroinrättning OT 29r (pdf). Det är viktigt att anmäla examen så att du kan få större arbetspension. Om du avlagt en högskoleexamen kan du också få studielånsavdrag eller studielånskompensation.

Kom också ihåg att meddela FPA att du flyttat tillbaka till Finland.

Läs mer

Senast ändrad 15.1.2024

Vad tycker du om sidan?