Studier utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studier utomlands

Du kan få studiestöd utomlands i följande situationer:

Har du flyttat från Finland till utlandet? Läs mer om din rätt till social trygghet.

Om du studerar helt och hållet utomlands

För att du ska få studiestöd måste studierna vara heltidsstudier och motsvara studier som berättigar till stöd i Finland.

Studier vid utländska läroanstalter är heltidsstudier om läroanstalten har definierat dem som heltidsstudier. Högskolestudier kan betraktas som heltidsstudier också om studiernas omfattning motsvarar i genomsnitt minst 5 studiepoäng per studiemånad. Andra studier kan också betraktas som heltidsstudier om omfattningen enligt läroplanen är i genomsnitt minst 25 veckotimmar.

Dessutom måste läroanstalten vara underställd offentlig tillsyn. Det innebär att läroanstalten ska vara berättigad till statsunderstöd, stå under undervisningsmyndigheternas tillsyn eller vara ackrediterad av en ackrediteringsorganisation. Också en privat läroanstalt kan vara underställd offentlig tillsyn.

Du kan inte få studiestöd i följande situationer:

 • Dina studier ordnas i sin helhet som distansstudier.
 • Dina studier är förberedande studier för universitetsstudier
 • Du går en enskild kurs.
 • Du deltar i en språkkurs.
 • Du har ingen examensrätt vid läroanstalten.
 • Läroanstalten är bara ett officiellt registrerat företag.
 • Du får studiestöd från något annat land.

Finska medborgare

Om du är finsk medborgare kan du få studiestöd för studier som bedrivs helt och hållet utomlands ifall

 • du haft en hemkommun i Finland under minst två av de fem åren innan du inleder studierna, dvs. du inleder studierna inom mindre än tre år från att du flyttat utomlands, eller
 • du utifrån dina levnadsförhållanden har en fast anknytning till Finland. Då beaktar FPA perioder då du varit bosatt i Finland, familjerelationer, försörjning, yrkesförhållanden och andra motsvarande levnadsförhållanden. Bedömningen görs utifrån en helhetsbedömning.

Utländska medborgare

Om du inte är finsk medborgare kan du i regel inte få studiestöd för studier som bedrivs helt och hållet utomlands.

Du kan emellertid beviljas studiestöd om något av följande villkor uppfylls:

 • Du har som EU-medborgare rätt till permanent uppehåll i Finland.
 • Du har rätt till permanent uppehåll i Finland enligt utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien.
 • Du är en i EU-lagstiftningen eller i utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien avsedd arbetstagare eller en familjemedlem till en sådan. 

Om du är en i EU-lagstiftningen eller i utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien avsedd arbetstagare eller en familjemedlem till en sådan, måste du också uppfylla det ena av följande villkor:

 • Du arbetar i Finland i minst 4 månader och arbetar i genomsnitt minst 10 timmar per vecka eller du har en obligatorisk pensionsförsäkring för företagare. Du har rätt till studiestöd endast så länge arbetet varar.
 • Du är familjemedlem till en medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz eller till en medborgare i Storbritannien som omfattas av utträdesavtalet, som arbetar i Finland. En familjemedlem till en finsk medborgare betraktas som familjemedlem till en EU-arbetstagare endast om den finska medborgaren har flyttat från Finland till ett annat EU-land och återvänder till Finland för att arbeta.

Dessutom måste du alltid uppfylla det ena av följande villkor

 • Du har haft en hemkommun i Finland i minst två år under de fem år som föregår studiestarten.
 • Du utifrån dina levnadsförhållanden har en fast anknytning till Finland. Då beaktar FPA faktorer som familjerelationer, försörjning, yrkesförhållanden och andra motsvarande levnadsförhållanden. Bedömningen görs utifrån en helhetsbedömning.

Observera också följande regler som gäller studierna:

 • Om du är en EU-arbetstagare ska dina studier ha en nära anknytning till ditt arbete i Finland, eller så ska du ha arbetat här men blivit arbetslös utan att det berodde på dig. Som arbetstagare kan du få studiestöd endast för yrkesinriktade studier, t.ex. för studier för examen vid en yrkesläroanstalt eller högskola eller för yrkesinriktad tilläggs- eller kompletteringsutbildning.
 • Om du är familjemedlem till en EU-arbetstagare kan du få studiestöd för alla studier som omfattas av stödet på samma grunder som finska medborgare, så länge som din vårdnadshavare bibehåller sin status som arbetstagare i Finland.

Om du avlägger en del av dina studier utomlands

Du kan få studiestöd för studier utomlands om dina studier, en period med inlärning i arbetet eller din arbetspraktik utomlands ingår i dina studier i Finland. Du kan få en studieplats eller en praktikplats utomlands via något utbytesprogram eller skaffa platsen på egen hand.

Om du är studerar vid ett gymnasium kan du i regel inte få studiestöd för ett utbytesår eller för någon annan studieperiod utomlands, eftersom studierna inte godkänns som en del av gymnasiets lärokurs i Finland. Du kan trots allt beviljas studiestöd om du har fått ett intyg från ett gymnasium i Finland där det framgår att gymnasiet godkänner att gymnasiestudierna utomlands ersätter minst 10 kurser eller studier som omfattar minst 20 studiepoäng per termin.

Läs mer

Senast ändrad 5.3.2024