Suomen sosiaaliturvasopimukset muiden maiden kanssa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sosiaaliturvasopimukset

Oikeutesi sosiaaliturvaan voi perustua sosiaaliturvasopimuksiin, joita Suomi on solminut Pohjoismaiden, Yhdysvaltojen, Kanadan, Chilen, Israelin, Australian, Intian, Kiinan, Etelä-Korean ja Japanin kanssa. Myös Kanadan Quebecin kanssa on sovittu erillisestä sosiaaliturvajärjestelystä. Australian kanssa Suomella on lisäksi sopimus, joka koskee tilapäisen oleskelun aikaista sairaanhoitoa.

Sopimukset koskevat yleensä työntekijöitä, heidän perheenjäseniään ja eläkkeensaajia. Suomessa ansaittu eläke maksetaan aina myös toiseen sopimusmaahan. Sopimusten määräyksiä sovelletaan ainoastaan niihin henkilöihin ja etuuksiin, jotka sisältyvät kuhunkin sopimukseen. Jos oikeutesi sosiaaliturvaan ei määräydy Suomen ja toisen maan sosiaaliturvasopimuksen perusteella, oikeus sosiaaliturvaan ja oikeus sopimuksen ulkopuolelle jääviin Kelan etuuksiin ratkaistaan Suomen lainsäädännön perusteella.

Jos työskentelet tai asut maassa, jonka kanssa Suomi on solminut sosiaaliturvasopimuksen, sinulla voi olla oikeus saada sopimuksessa mainittuja etuuksia tästä maasta.

Sosiaaliturvasopimukset koskevat eri etuuksia

 • Yhdysvaltojen sosiaaliturvasopimus koskee kansan- ja perhe-eläkettä sekä lähetettyjen työntekijöiden osalta lisäksi sairaus- ja vanhempainpäivärahoja ja lapsilisää.
 • Kanadan sosiaaliturvasopimus kattaa vanhuus- ja perhe-eläkkeet.
 • Chilen sosiaaliturvasopimus koskee vanhuus- ja perhe-eläkkeitä sekä eläkeläisten sairaanhoitoa.
 • Israelin sosiaaliturvasopimus koskee vanhuus- ja perhe-eläkettä, lapsilisiä ja äitiysavustusta. Lähetettyjen työntekijöiden osalta sopimus koskee lisäksi sairausvakuutusta ja vanhempainetuuksia.
 • Quebecin kanssa solmittu sosiaaliturvajärjestely koskee terveydenhuoltoa ja sairausvakuutusta. Sopimuksen mukaan tilapäisesti työskentelevillä, lähetetyillä työntekijöillä, opiskelijoilla ja tutkijoilla sekä heidän perheenjäsenillään on oikeus sairaanhoitoon Quebecissä.
 • Australian sosiaaliturvasopimus koskee vanhuuseläkettä.
 • Australiassa sairaanhoitoa tarvitsevat, maassa tilapäisesti oleskelevat Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt ovat oikeutettuja välittömästi tarvittaviin sairaanhoitopalveluihin.
 • Intian sopimus koskee lähinnä työeläkkeitä. Sopimus ei koske Kelan kansaneläkettä tai muita Kelan etuuksia.
 • Kiinan, Etelä-Korean ja Japanin sopimukset koskevat työeläkkeitä ja työttömyysvakuutusmaksuja. Sopimukset eivät koske Kelan kansaneläkettä tai muita Kelan etuuksia.

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus

Pohjoismaiden välillä liikkuviin henkilöihin sovelletaan yleensä EU:n sosiaaliturva-asetuksen määräyksiä. Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella EU-asetusta sovelletaan myös henkilöryhmiin, joihin sitä ei muuten sovellettaisi. Näitä ovat muun muassa EU-maiden ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka liikkuvat Tanskan ja muiden Pohjoismaiden välillä.

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus sisältää muun muassa työttömyysturvaa koskevan niin sanotun 5 vuoden paluuoikeusmääräyksen. Sen mukaan toisesta Pohjoismaasta Suomeen palaavan työskentelyhistoria toisessa Pohjoismaassa voidaan hyväksyä suoraan Suomen työttömyyspäivärahan työssäoloehtoon. Edellytyksenä kuitenkin on se, että hän on viimeisten 5 vuoden aikana työskennellyt Suomessa tai saanut Suomesta työttömyyspäivärahaa.

Sopimuksen mukaan sairaustapauksissa kotimatkasta aiheutuvat lisäkustannukset korvataan Pohjoismaiden välillä.

Pohjoismaisessa sopimuksessa sovitaan tarkemmin myös asuinmaan määräytymisestä epäselvissä tilanteissa.

Pohjoismainen yhteistyö ammatillisessa kuntoutuksessa

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus velvoittaa Pohjoismaita tekemään yhteistyötä rajat ylittävässä ammatillisessa kuntoutuksessa. Pohjoismaat ovat solmineet kahdenvälisiä hallinnollisia sopimuksia kuntoutuksen järjestämisestä ja käytännön toimintatavoista. Sopimukset helpottavat kuntoutusasioiden hoitamista, kun henkilö on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja sen mukaisesti työskentelee yhdessä Pohjoismaassa ja asuu toisessa. Suomi on solminut sopimukset Ruotsin (pdf), Norjan (pdf), Islannin (pdf) ja Tanskan (pdf) kanssa.

Kahdenvälisiä kuntoutussopimuksia sovelletaan tilanteissa, joissa:

 • henkilö työskentelee yhdessä ja asuu toisessa Pohjoismaassa
 • kuntoutuksen toimenpiteet tapahtuvat asuinmaassa ja rahaetuus maksetaan työskentelymaasta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.7.2023