Tolktjänst som ordnas av någon annan aktör än FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Annan tolktjänst än den som FPA ordnar

 

Den tolktjänst som FPA ordnar grundar sig på lagen om tolkningstjänst för handikappade personer och tjänsten kan anlitas på det sätt som fastställs i den här lagen.

Man kan också ha rätt till tolktjänst på grundval av någon annan lag. Då är det en annan aktör som ansvarar för tolktjänsten, till exempel välfärdsområdet eller domstolen.

Sådana lagar är till exempel:

 • lagen om grundläggande utbildning
 • lagen om småbarnspedagogik
 • lagen om patientens ställning och rättigheter
 • lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
 • förvaltningslagen
 • diskrimineringslagen.

Tolkning inom den grundläggande utbildningen

Enligt lagen om grundläggande utbildning har elever med funktionsnedsättning och andra elever som behöver särskilt stöd rätt till avgiftsfri tolkning när de deltar i den grundläggande utbildningen.

Kommunen svarar för att ordna den tolkning som eleven behöver

 • i förskoleundervisningen
 • inom den grundläggande utbildningen
 • på lägerskola.

Kommunen ansvarar också för att ordna den tolkning som den studerande behöver för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX-utbildning, tidigare 10 klass) som kommunen ansvarar för.

FPA ordnar tolktjänst

 • för grundskolestudier för personer som passerat läropliktsåldern
 • för förmiddags- och eftermiddagsklubbverksamhet.

Tolkning i daghem

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska en personlig plan för småbarnspedagogik göras upp för ett barn som är i daghem eller familjedagvård. I planen antecknas bland annat hurdant stöd barnet behöver, genom hurdana åtgärder barnet får stöd, om barnet behöver tolkning och hur tolkning ordnas.

Om barnet behöver en tolk för de dagliga aktiviteterna på daghemmet, är det kommunen som ska ordna tolkning.

Om barnet undantagsvis behöver en tolk för någon enskild situation som han eller hon inte klarar av med normala arrangemang, ordnar FPA tolkning.

Sådana situationer kan vara till exempel:

 • samtal i anslutning till planen för småbarnspedagogik, till exempel utvecklingssamtal
 • daghemmets vår- och julfester
 • teater som daghemmet ordnar
 • simskola som daghemmet ordnar

Om du behöver ytterligare information om tolkning inom den grundläggande utbildningen eller i daghemmet, ska du kontakta din boendekommun.

Tolkning inom socialservicen

Välfärdsområdet ska i mån av möjlighet ordna tolkning för klienten. När till exempel socialväsendet kallar klienten till ett möte ska socialväsendet ordna tolkning.

Tolkning inom hälso- och sjukvården

Välfärdsområdet (till exempel sjukhuset) ska i mån av möjlighet ordna tolkning för kunden.

Välfärdsområdet ska se till att en tolk ordnas när den skickar en kallelse till exempel till

 • åtgärd
 • undersökningar
 • laboratorieundersökning
 • röntgen.

I sådana situationer vet välfärdsområdet på förhand om att kunden behöver en tolk. Då är det alltså möjligt att ordna en tolk i tid.

FPA ordnar en tolk

 • om en tolktjänstkund själv beställer tid till läkare
 • om en tolktjänstkund tas in på sjukhus i en akut nödsituation (till exempel kunden får en sjukdomsattack).

Om kunden måste stanna på sjukhus en längre tid, övergår ansvaret för att ordna tolkning på hälso- och sjukvårdsenheten. Ansvaret övergår på välfärdsområdet från och med den tidpunkt när enheten har möjlighet att ordna tolkning.

Olycka eller trafikskada

Om din hörselskada eller talskada beror på till exempel ett arbetsolycksfall eller en trafikskada, kan rätten till tolktjänst grunda sig på lagen om olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkringslagen.

Tolkning vid förundersökning

Enligt förundersökningslagen har personer som inte är finsk-, svensk- eller samiskspråkiga rätt att vid förundersökningen använda det språk som personen förstår och kan tala tillräckligt bra.

Teckenspråkiga har rätt att använda teckenspråk. Polisen ska sköta tolkningen eller skaffa en tolk.

Du kan fråga närmare om hur tolktjänst kan ordnas av Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Senast ändrad 11.5.2023