Työntekijän ja yrittäjän sosiaaliturva

Voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan joko vakinaisen asumisen tai työskentelyn perusteella. Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä muuttavan työntekijän ja yrittäjän oikeus Suomen sosiaaliturvaan työskentelyn perusteella määräytyy työskentelyn suunnitellun keston mukaan. Jos muutat EU- tai Eta-maiden ulkopuolelta, sinulla on oltava vähintään vuodeksi myönnetty oleskelulupa.

Alle 4 kuukauden työsuhde

Jos tulet Suomeen töihin alle 4 kuukaudeksi toisesta EU- tai Eta-maasta, sinulla ei yleensä ole oikeutta Kelan maksamiin etuuksiin. Jos työnantajasi maksaa sinusta työeläkevakuutusmaksut Suomeen, sinulla on kuitenkin oikeus lasten kotihoidon tukeen sekä julkiseen terveydenhuoltoon. Olet myös työttömyysvakuutettu työsuhteesi alusta lähtien.

Vähintään 4 kuukauden työsuhde

Jos työskentelet Suomessa vähintään 4 kuukautta ja työskentelylle asetetut vähimmäisedellytykset täyttyvät, sinulla on työskentelyn ajan oikeus sairausvakuutusetuuksiin, vaikka asuisit toisessa EU-maassa. Sinulla on oikeus myös lapsilisään ja lasten kotihoidon tukeen. Olet Suomessa työttömyysvakuutettu, ja sinulle alkaa myös kertyä kansaneläkettä ja perhe-eläkettä.

Jos tulet Suomeen töihin mutta asut edelleen EU- ja Eta-maiden ulkopuolella, sinulla on työskentelysi aikana oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos työsuhteesi kestää vähintään 4 kuukautta ja työsi täyttää viikkotyöaikaa ja palkkaa koskevat vähimmäisedellytykset. Sinulla on oikeus muun muassa sairaus- ja vanhempainetuuksiin.

Työntekijänä kuulut työn aloittamisesta lähtien Suomen työttömyysturvalain piiriin. Työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää kuitenkin, että olet työskennellyt vähintään 6 kuukautta.

Sinulla on oikeus lapsilisään ja kotihoidon tukeen heti Suomeen muutettuasi, jos tarkoituksenasi on työskennellä vähintään 6 kuukautta työssä, joka täyttää työlle asetetut vähimmäisedellytykset. Lasten on oltava mukanasi Suomessa.

Yrittäjän sosiaaliturva

Jos tulet Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, olet harjoittanut yritystoimintaa yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukauden ajan ja ottanut yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen, kuulut Suomen sosiaaliturvaan yritystoiminnan aloittamisesta lähtien.

Jos muutat muusta maasta Suomeen yrittäjäksi, kuulut Suomen sosiaaliturvaan, jos muuttosi arvioidaan vakinaiseksi.

Jos sinun on alun perin ollut tarkoitus asua Suomessa tilapäisesti mutta työskentely muuttuu vakinaiseksi, kuulut Suomen sosiaaliturvaan siitä lähtien, kun oleskelu on muuttunut vakinaiseksi.

Esimerkki

Intialainen Aarush työskentelee Suomessa suomalaisen yrityksen palveluksessa 1.6.2016–30.4.2017. Hänen oleskelunsa Suomessa on tarkoitettu lyhytaikaiseksi, joten hän ei voi kuulua Suomessa asuvana Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan.

Työntekijänä hänellä on kuitenkin oikeus etuuskohtaisten edellytysten täyttyessä useimpiin Kelan etuuksiin. Tällaisia ovat muun muassa sairaanhoidon korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat. Maaliskuussa Aarushin työsuhdetta jatketaan 1 vuodella. Hänen oleskelunsa muuttuu tilapäisestä vakinaiseksi, ja hän on 1.5.2017 lähtien oikeutettu kaikkiin Kelan etuuksiin.