Vuxna, diabetes eller sömnapné | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Förändringens kraft – grupprehabilitering för personer i åldern 18–68 år som har diabetes eller sömnapné

Rehabiliteringskursen Förändringens kraft lämpar sig för dig, om

 • du är 18–68 år
 • du har någon av följande sjukdomar:
 • typ 1-diabetes
 • typ 2-diabetes som behandlas med läkemedel
 • sömnapné som inte är i god terapeutisk balans, till exempel om användning av CPAP-apparat inte lämpar sig för dig eller om användningen trots försök inte har lyckats
 • du har övervikt, dvs. viktindex är över 30
 • det har gått minst ett år sedan behandlingen av din diabetes eller sömnapné inleddes 
 • du har svårigheter med att ändra dina levnadsvanor trots att du har fått handledning inom hälso- och sjukvården 
 • du vill delta i rehabilitering som genomförs både ansikte mot ansikte och på distans.

I tjänsten för sökning av rehabiliteringskurser kan du se när rehabiliteringen ordnas 

Som sökord kan du använda ”diabetes”, ”sömnapné”, ”levnadsvanor” eller ”förändringens kraft”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för rehabiliteringen

Målet för rehabiliteringen är att du ska få rådgivning och handledning för att förstå och kunna möta de utmaningar som sjukdomen medför samt hjälp för att kunna lösa eventuella praktiska problem. Du får handledning och stöd för att ändra dina levnadsvanor i positiv riktning, till exempel när det gäller viktkontroll, motion, kost och sömnkvalitet samt att minska användningen av tobak och berusningsmedel. Du får också verktyg för att öka tilltron till din egen förmåga, vilket hjälper dig att ändra dina levnadsvanor och att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv. Du får kamratstöd genom diskussioner i grupp.

Rehabiliteringens innehåll och genomförande

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.
I rehabiliteringen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen genomförs delvis vid serviceproducentens verksamhetsställe och delvis som distansrehabilitering. Serviceproducenten lånar vid behov ut den utrustning som du behöver för att kunna delta i distansrehabilitering.  

Den rehabilitering som ordnas vid verksamhetsstället omfattar 4 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Distansrehabiliteringen genomförs under en period på 10 veckor

 • i form av videosamtal, som en närstående till dig kan delta i om du så vill
 • som digital rehabilitering vid en tidpunkt som passar dig
 • som distansrehabiliteringsdagar där både videosamtal och digital rehabilitering ingår. Du kan ansöka om rehabiliteringspenning från FPA också för de dagar då rehabiliteringen ges på distans.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Rehabiliteringskursen Förändringens kraft är ett rehabiliteringsförsök som genomförs inom ramen för FPA:s projekt Nya krafter genom rehabilitering. Med hjälp av bl.a. en utvärderingsundersökning som genomförs av Lapplands yrkeshögskola samlar man under försöket in erfarenheter och uppgifter om hur väl rehabiliteringen fungerar.

Personal som genomför rehabiliteringen

Rehabiliteringen genomförs av följande sakkunniga:

 • en läkare som är specialiserad på inre medicin, allmänmedicin, fysiatri, lungsjukdomar och allergologi eller företagshälsovård. Läkaren kan också ha specialkompetens i behandlingen av diabetes, i rehabilitering, eller i sömnmedicin.  
 • en sjukskötare, hälsovårdare, diabetesskötare, sömnapnéskötare eller företagshälsovårdare
 • en psykolog
 • en näringsterapeut
 • en fysioterapeut.

Läs mer

Senast ändrad 22.12.2023