Familjepension - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Familjepensioner

När en nära anhörig dör påverkar det familjens liv och inkomster. FPA betalar familjepension om din partner eller din förälder har dött.

Familjepensionerna är efterlevandepension och barnpension.

FPA betalar familjepension till

 • änklingar och änkor under 65 år
 • barn under 18 år som förlorat en förälder eller vårdnadshavare.

Barn som studerar kan få familjepension till 21 års ålder.

Förutom FPA:s familjepension kan du få familjepension från din avlidna anhörigas arbetspensionsanstalt. Du får mer information hos arbetspensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen.

Lantbrukare och företagare har egna pensionsförsäkringar.

Om den anhöriga hade bott eller arbetat utomlands kan familjen i vissa situationer få pension också från utlandet.

Om den anhöriga hade arbetat kan änkan, änklingen eller barnet få en engångsersättning från en grupplivförsäkring. Arbetsplatsen där din anhöriga jobbade ger mer information.

Om det var fråga om ett olycksfall eller en trafikolycka kan änkan, änklingen eller barnet få familjepension också från en olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkring. Du får mer information från försäkringsbolaget.

Andra familjepensioner och ersättningar kan påverka de pensioner och bostadsbidrag som FPA betalar.

Man betalar skatt på familjepensionerna.

För mer information ring servicenumret 020 692 222.

Efterlevandepension

Endast änkor och änklingar som är under 65 år kan få efterlevandepension från FPA.

Om ni var gifta

Du kan få efterlevandepension om ni har ett gemensamt barn och ni gifte er innan din partner fyllde 65 år.

Om ni inte har gemensamma barn kan du få efterlevandepension bara om alla följande villkor uppfylls:

 • Du hade fyllt 50 år innan din partner dog.
 • Ni gifte er innan du fyllde 50 år och innan din partner fyllde 65 år.
 • Ni hann vara gifta i minst 5 år.

Om ni var samboende

Du kan få efterlevandepension om alla följande villkor uppfylls:

 • Din partner dog 1.1.2022 eller senare.
 • Ni hade ett gemensamt barn under 18 år, som bodde i samma hushåll som ni.
 • Din partner hade inte fyllt 65 år när ni blev samboende.
 • Samboförhållandet varade i minst 5 år utan avbrott innan din partner dog.
 • Ni var inte gifta med någon annan när din partner dog.

Hur stor efterlevandepension kan man få?

Efterlevandepensionen består av en begynnelsepension och i vissa fall också av en fortsättningspension. Om du har små inkomster kan du också ansöka om bostadsbidrag.

Efter att din partner har dött betalar FPA en begynnelsepension på cirka 383 euro per månad. FPA betalar begynnelsepensionen i 6 månader.

Efter begynnelsepensionen kan du få fortsättningspension. Den består av ett grundbelopp och ett kompletteringsbelopp.

Grundbeloppet är cirka 120 euro per månad. Grundbeloppet får du bara om du försörjer ditt eller din partners barn som är under 18 år.

Nästan alla dina inkomster inverkar på om du kan få kompletteringsbeloppet. Fullt kompletteringsbelopp är cirka 623 euro per månad. Om du gifter om dig är det fulla kompletteringsbeloppet cirka 539 euro per månad.

Om din partner hade bott utomlands kan pensionen vara mindre.

För hur lång tid betalas efterlevandepension?

Efterlevandepensionen upphör senast när du fyller 65 år.

Det finns inga andra begränsningar i fråga om utbetalningstiden om ni var gifta och åtminstone det ena av följande villkor uppfylls:

 • Din partner dog före 1.1.2022.
 • Du är född före år 1975.

Om ni var gifta men om ingetdera av villkoren uppfylls betalar FPA efterlevandepension i 10 år eller minst tills det barn som bor hos dig fyller 18 år.

Om ni var samboende betalar FPA efterlevandepension tills det yngsta gemensamma barnet fyller 18 år.

Om du gifter om dig innan du har fyllt 50 år får du inte längre någon efterlevandepension. I stället får du en engångssumma som är lika stor som 3 års efterlevandepension. Beloppet är mindre om din rätt till efterlevandepension upphör tidigare. För att få engångsbetalningen måste du ha fått efterlevandepension i minst ett år.

Läs mer om ansökan om efterlevandepension på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Barnpension

Om ett barns förälder dör betalar FPA barnpension till barnet.

Med en förälder avses en person som bott med barnet och tagit hand om det. En förälder kan vara barnets mamma, pappa eller någon annan person.

FPA betalar barnpension tills barnet fyller 18 år. Barn som studerar kan få pensionen tills de fyller 21 år. 

Grundbeloppet av barnpensionen är cirka 71 euro per månad. Barn som förlorat båda sina föräldrar får cirka 141 euro per månad.

Ett barn som är under 18 år kan dessutom få ett kompletteringsbelopp. Hur stort det är beror på de övriga familjepensioner som barnet får. Kompletteringsbeloppet är högst cirka 107 euro per månad.

Också arbetspensionsanstalterna betalar barnpension.

Läs mer om ansökan om barnpension på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Läs mer

Senast ändrad 13.6.2024