Beloppet av semesterkostnadsersättning

Semesterkostnadsersättning betalas för högst 2,5 dagar för varje kalendermånad under vilken arbetstagaren tjänat in semester utifrån moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Under en sådan månad ska föräldradagpenning ha betalats ut minst 14 dagar.

Ersättning betalas inte om semestern den ifrågavarande kalendermånaden i huvudsak har tjänats in under annan tid än under moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigheten. Detta gäller också de kalendermånader som föräldradagpenning har betalats ut 14 vardagar.

En sådan situation är t.ex. då arbetstagaren under pågående föräldraledighet återvänt till arbetet och föräldradagpenningen under tiden i arbete betalats ut med minimibelopp. Även om föräldradagpenning betalats ut minst 14 dagar under kalendermånaden har arbetsgivaren inte rätt till ersättning om semestern i huvudsak har tjänats in under tiden i arbete.

Semesterkostnadsersättning betalas inte för semesterpenning eller semesterpremie.

FPA räknar ut semesterkostnadsersättningen per dag enligt följande:

Den årsinkomst som arbetstagarens dagpenning grundar sig på divideras med 300. Denna ersättning per dag höjer FPA med koefficienten 1,26 (med 1,21 om dagpenningsperioden börjat 1.1.2020 eller senare). Beloppet av semesterkostnadsersättningen är ändå maximalt det belopp som arbetsgivaren varit skyldig att betala i semesterlön förhöjt med koefficienten 1,26 (1,21 som den första dagpenningsdagen infaller 1.1.2020 eller senare).

Exempel: Dagpenningsperioden börjar före 1.1.2020

Om Anna är moderskaps- och familjeledig 9.6.2016–19.4.2017 tjänar hon utgående från den lagstadgade moderskaps- och familjeledigheten in semester under 6 månader (156 vardagar). Arbetsgivaren söker semesterkostnadsersättning för tiden 1.6–30.11.2016 och uppger att beloppet av semesterlönen för tiden i fråga är 1 350 euro.

Ersättningen beräknas enligt formeln 25 000/300 x 1,26 x 2,5 x 6 = 1 575 euro. 

Ersättningen är ändå maximalt det belopp som arbetsgivaren betalat i semesterlön förhöjt med koefficienten 1,26.

I exemplet är semesterlönen på 1 350 euro förhöjd med koefficienten (1,26) 1 701 euro. Den är alltså högre än den ersättning som beräknas enligt formeln (1 575 euro). FPA betalar den ersättning som beräknats enligt formeln, dvs. 1 575 euro.

Exempel: Dagpenningsperioden börjar 1.1.2020 eller senare

Om Anna är moderskaps- och familjeledig 10.2.2020–18.12.2020 tjänar hon utgående från den lagstadgade moderskaps- och familjeledigheten in semester under 6 månader (156 vardagar). Arbetsgivaren söker semesterkostnadsersättning för tiden 1.2–31.7.2020 och uppger att beloppet av semesterlönen för tiden i fråga är 1 350 euro.
Ersättningen beräknas enligt formeln 25 000/300 x 1,21 x 2,5 x 6 = 1512,50 euro.
Ersättningen är ändå maximalt det belopp som arbetsgivaren betalat i semesterlön förhöjt med koefficienten 1,21.
I exemplet är semesterlönen på 1 350 euro förhöjd med koefficienten (1,21) 1 633,50 euro. Den är alltså högre än den ersättning som beräknas enligt formeln (1 512,50 euro). FPA betalar den ersättning som beräknats enligt formeln, dvs. 1 512,50  euro.

Läs mer