Ansökan om dagpenning till arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska ansöka om dagpenning inom 2 månader efter att arbetsoförmågan började.  Den dag då arbetsoförmågan började är i allmänhet den dag då arbetsoförmågan började enligt läkarintyget, och detta kan vara dagen för läkarbesöket. Se självrisktid.

 Arbetsgivaren ska vara noggrann då känsliga och sekretessbelagda uppgifter som behövs för ansökningarna behandlas. Sådana uppgifter är bl.a. uppgifter om arbetstagares hälsa.

Gör så här

 1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med en Katso-kod.
 2. Anmäl de löner och lönetillägg som arbetsgivaren betalar för tiden med sjukfrånvaro. Löneanmälan är samtidigt arbetsgivarens dagpenningsansökan.
  • Ansök om dagpenning utgående från de färskaste löneuppgifterna, dvs. utifrån lönen under de sex senaste månaderna, om arbetstagarens inkomster under de sex senaste månaderna, efter avdrag, har varit minst 20 % högre än inkomsterna enligt den senaste beskattningen. Arbetsinkomsten för de senaste sex månaderna ska alltid anmälas separat till FPA. Arbetsgivaren anmäler då inkomsterna för sex månader inklusive naturaförmåner. För beräknandet av utgifterna för inkomstens förvärvande ber FPA arbetstagaren lämna en utredning om bl.a. kostnaderna för arbetsresor.
  • Om arbetsgivaren ansöker om partiell sjukdagpenning behövs uppgifter om det avtal om deltidsarbete som ingåtts med arbetstagaren.
 3. Skicka in läkarintyget i original till FPA per post eller skyddad e-post. Arbetsgivare kan inte lämna in läkarintyg eller andra bilagor till FPA elektroniskt. Observera dock att det räcker med löneanmälan och att inget läkarintyg behövs om
  • läkarintyg A har förmedlats elektroniskt via Kanta-tjänsterna. I så fall lämnar arbetstagaren in den utskrift han eller hon fått av läkaren till arbetsgivaren.
  • arbetstagaren själv skickar in sitt läkarintyg till den egna arbetsplatskassan eller till FPA via e-tjänsten för privatpersoner (t.ex. med funktionen Meddelande).
    
 4.  Om arbetsgivaren ansöker om partiell sjukdagpenning behövs också uppgift om det avtal om deltidsarbete som ingåtts med arbetstagaren.
 5. Skicka in ansökan till FPA.

Ett alternativ är att ange uppgifterna på pappersblanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y17r, pdf).

Om arbetsoförmågan fortsätter utan avbrott ännu efter att ansökan har lämnats in till FPA ska ansökan om fortsatt utbetalning skickas till FPA inom två månader efter att den föregående sjukdagpenningsperioden upphörde. 

Om arbetsgivarens skyldighet att betala lön upphör innan arbetstagarens sjukfrånvaro upphör ska arbetsgivaren utan dröjsmål anmäla detta till FPA, så att arbetstagarens försörjning med sjukdagpenning inte äventyras.

Ansökan via inkomstregistret 

Arbetsgivare kan från och med januari 2019 ansöka om FPA-förmåner också via inkomstregistret, om löneprogrammet möjliggör detta. Därtill förutsätts det att arbetsgivaren gett sitt samtycke till att ta emot elektroniska beslut.

Läs mer