Återkrav av förmåner

Om en förmån har betalats ut till för stort belopp eller utan grund, återkräver FPA den.

Meddela alltid förändringar i dina förhållanden (till exempel ökade inkomster) till FPA i god tid, så att förmåner inte betalas ut felaktigt.

Beslut om återkrav

Du får ett beslut om återkrav, där beloppet av den felaktigt utbetalda förmånen, förfallodagen och betalningsuppgifterna framgår.

I beslutet anges en tidsfrist inom vilken du kan betala tillbaka den felaktigt utbetalda förmånen till dess nettobelopp. Indrivning till nettobeloppet innebär att du av en skattepliktig förmån betalar tillbaka ett belopp där skatterna har dragits av. Tidsfristen kan variera i enlighet med det beslut som Skatteförvaltningen fattar varje år.

Om du betalar tillbaka förmånen efter den utsatta tiden kan förskottsinnehållningen inte längre rättas och förmånen måste betalas tillbaka till sitt bruttobelopp. När förmånen återkrävs till sitt bruttobelopp, betalar du alltså tillbaka också skatteandelen. Om skulden drivs in till bruttobeloppet, meddelar FPA automatiskt de återbetalda förmånerna till Skatteförvaltningen som beaktar dem i återbetalningsårets beskattning.

Betalningsplan

Om du inte kan betala skulden senast på förfallodagen, kan du kontakta FPA:s indrivningscenter och komma överens om ett betalningsarrangemang. Du kan föreslå avbetalning eller att din skuld kvittas mot en förmån som du får från FPA.

Återbetalning av en förmån som betalats ut felaktigt

Om du inte har möjlighet att betala tillbaka hela det felaktigt betalda beloppet på en gång, kan FPA kvitta beloppet mot en annan förmån  Det belopp som kvittas månatligen ska dock alltid uppgå till minst 30 euro.

I regel kvittar FPA den förmån som betalats ut felaktigt mot någon annan förmån som du får. I fråga om arbetslöshetsförmåner finns det dock ett skyddat belopp som begränsar hur mycket FPA kan dra av för att kvitta en felaktigt utbetald förmån. I allmänhet kan FPA inte dra av en skuld från din arbetslöshetsförmån, eftersom dess belopp är mindre än det skyddade beloppet.

Utkomststöd är inte avsett för betalning av skulder. Om du får utkomststöd avbryter FPA kvittningen av den felaktigt utbetalda förmånen.

Indrivningen fortsätter då på annat sätt. Du kan komma överens om en betalningsplan med FPA:s indrivningscenter.

Du kan göra det

 • i MittFPA
  • Logga in i MittFPA.
  • På förstasidan ser du de förmåner som ska drivas in.
  • Välj den förmån för vilken du vill föreslå avbetalning.
  • Välj Föreslå en betalningsplan.
 • per telefon
 • med en blankett

I vissa situationer kan FPA avstå från återkrav eller sänka det belopp som återkrävs.

Utkomststöd återkrävs endast i undantagsfall.

Betalningsuppmaning och utsökning

Om du inte har betalat tillbaka den förmån som återkrävs och inte heller kommit överens om en betalningsplan med FPA, skickar FPA dig en betalningsuppmaning. Den första betalningsuppmaningen kommer 2 veckor efter att betalningen försenats och den andra uppmaningen efter de därpå följande 2 veckorna. Om du inte efter två betalningsuppmaningar har betalat skulden och inte heller kontaktat FPA, överförs skulden till utsökning.

När en betalningsplan görs upp beaktar FPA din ekonomiska situation, skuldbeloppet och den återstående indrivningstiden. Om din betalningsförmåga inte är tillräcklig kan FPA inte komma överens om en betalningsplan med dig.

Kontakta genast FPA om du märker att du inte kan betala av på den förmån som är föremål för indrivning på det sätt som avtalats i betalningsplanen. Då kan du förhandla med FPA om en ny betalningsplan.

FPA överför din skuld till utsökning om du inte har följt den överenskomna betalningsplanen eller om det inte har varit möjligt att göra upp en betalningsplan för dig.

Läs mer