Beslut

När FPA har behandlat din ansökan får du ett beslut. I beslutet meddelas beloppet av förmånen, motiveringarna för beslutet och när förmånen betalas ut. Du får ett beslut även om förmånen inte beviljas.

Du får uppgift om beslutet per e-post eller sms, om du har meddelat FPA ditt telefonnummer eller din e-postadress.

Beslut i MittFPA och per post

Du får beslutet i MittFPA och per post. I MittFPA kan du se beslutet under Egna förmåner på förstasidan.

Du kan önska att beslut skickas till dig enbart i MittFPA. Alla beslut går dock ännu inte att få enbart i MittFPA. Kontrollera vilka beslut du kan välja att ta emot enbart i MittFPA.

I MittFPA hittar du de beslut som meddelats under de senaste två åren. Om du behöver ett äldre beslut kan du be att FPA skickar det till dig per post. Skicka i så fall ett meddelande i MittFPA eller ring telefontjänsten.

Kontakta inte kundtjänsten i onödan

I kundtjänsten har man inte information om när du får ett beslut eller hur länge handläggningen av din ansökan tar. I MittFPA ser du en uppskattning av handläggningstiden. Ibland kan dock handläggningen av en ansökan dra ut på tiden. Om det saknas uppgifter eller bilagor i din ansökan tar en FPA-anställd kontakt.

Kontakta telefontjänsten om ditt behov av stöd är brådskande.

FPA rättar felaktiga beslut

Om FPA upptäcker ett fel i ditt beslut, ber FPA om ditt samtycke till att beslutet rättas. Felet kan rättas antingen till din fördel eller till din nackdel. Felet kan rättas till din nackdel endast om du samtycker till rättelsen. Om du inte samtycker till en rättelse kan FPA framställa ett yrkande till besvärsnämnden om att beslutet ska undanröjas.

FPA kan rätta eventuella skriv- eller räknefel utan ditt samtycke, men kontaktar dig alltid före rättelsen.

Du får det rättade beslutet per post.

Om du anser att beslutet innehåller ett fel

Om du anser att ett beslut är felaktigt kan du söka ändring i beslutet. Tillsammans med beslutet får du anvisningar om hur man söker ändring. Om du har frågor om beslutet ska du först kontakta FPA.

Läs mer