Eftergift av återkrav

FPA kan i vissa situationer avstå från återkrav eller sänka det belopp som återkrävs.

FPA beaktar

  • din sociala situation (t.ex. om du är vårdnadshavare)
  • din ekonomiska situation
  • om du på grund av den felaktigt utbetalda förmånen har gått miste om någon annan förmån
  • om den felaktiga utbetalningen har berott på FPA eller någon annan myndighet
  • hur lång tid det har gått sedan den felaktiga utbetalningen.

Det felaktigt utbetalda beloppet återkrävs för hela den tid som förmånen betalats ut felaktigt, dock för högst 5 år räknat från utbetalningsdagen. Om det felaktigt utbetalda beloppet är mindre än 150 euro återkrävs det inte alltid.

Återkrav efterges inte och det belopp som återkrävs sänks inte om förmånen har betalats felaktigt på grund av ohederligt förfarande. Om förmånstagaren har avlidit, påverkas återkravet endast av dödsboets tillgångar.

Innan beslut om återkrav fattas blir du i regel hörd i ärendet. Hörande innebär att du får redogöra för din syn på saken.

Du kan göra så här:

Ärendet avgörs även om du låter bli att svara. I sådana situationer fattar FPA beslut om återkrav utifrån de uppgifter som finns att tillgå.

Eftergift av återkrav efter att ett beslut om återkrav meddelats

FPA kan helt avstå från återkrav också efter att ett beslut om återkrav redan har fattats.

En förutsättning för eftergift är att

  • man försökt driva in skulden genom betalningsuppmaningar och kvittning
  • man länge har försökt driva in skulden genom utsökning utan resultat och kundens ekonomiska situation har försvagats permanent så att det inte heller i fortsättningen är möjligt att driva in skulden
  • återkrav skulle medföra oskäligt stora kostnader i förhållande till det förmånsbelopp som återkrävs.

Eftergift av återkrav kan göras på FPA:s eller kundens initiativ. Kunden informeras om eftergiften. Det är alltid FPA:s indrivningscenter som beslutar om att avstå från indrivning.

När beslutet om återkrav har fattats kan FPA inte längre sänka det belopp som