Föräldrapenning

Båda föräldrarna kan ta ut föräldraledighet. FPA utbetalar föräldrapenning åt den föräldern som under föräldraledigheten sköter barnet. Föräldraledigheten varar 158 vardagar eller ungefär ett halvt år. Vardagar är måndag–lördag med undantag av söckenhelger.

När föräldraledigheten tar slut är barnet ungefär 9 månader gammalt. Föräldrapenningperioden slutar tidigare om nästa barn föds och du börjar få moderskaps- eller faderskapspenning.

Föräldrapenning utbetalas för mer än 158 vardagar om barnet fötts för tidigt. Då betalas föräldrapenning för så många extra vardagar som moderskapspenningsperioden tidigareläggs.

För vilken tid föräldrapenning?

Med räknaren för föräldradagpenningperioden kan du kolla för vilken tid du kan få föräldrapenning.

Till räknaren

Föräldraledigheten är avsedd för båda föräldrarna

Föräldrarna kan sinsemellan komma överens om hur föräldraledigheten ska användas. De kan dela på föräldrapenningsperioden eller välja att bara den ena av föräldrarna tar ut föräldraledighet.

Föräldrarna kan ändå inte vara föräldralediga samtidigt (med undantag för flerlingsfamiljer). Båda föräldrarna kan dela upp sin föräldrapenningsperiod i högst två delar.

Studier och arbete under föräldraledigheten

Mamma och pappa kan arbeta under föräldraledigheten. Under den tiden utbetalas föräldrapenningen till miminibelopp. Arbete under söndagar och söckenhelger inverkar inte på föräldrapenningens belopp.

Arbete är allt förvärvsarbete, också t.ex. distansarbete i hemmet och jour- och beredskapstid. Arbete är dessutom t.ex. arbete i eget eller en familjemedlems företag, jord- och skogsbruksarbete, självständigt vetenskapligt arbete och skötsel av förtroendeuppdrag, då det anknyter till det egna arbetet eller om det sker mot arvode. Verksamhet som närståendevårdare eller familjevårdare  betraktas som förvärvsarbete.

Partiell föräldraledighet kan mamma och pappa utnyttja samtidigt om båda arbetar deltid och får partiell föräldrapenning.

Om mamman eller pappan studerar på heltid och får studiestöd betalas utöver studiestödet även föräldrapenning till minimibeloppet. Om föräldern inte lyfter studiestöd betalas föräldrapenningen på vanligt sätt till fullt belopp.

Läs mer