Föräldrapenning och partiell föräldrapenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Föräldrapenning och partiell föräldrapenning

Länkar till innehållet på denna sida: 

För att få föräldrapenning måste du vårda barnet och vara borta från arbetet. Med vård av barn avses att du ansvarar för vården av och omsorgen om barnet.

 • Den förälder som fött: Du kan ta ut föräldraledighet och få föräldrapenning när graviditetspenningen har upphört. Du får graviditetspenning så många dagar efter barnets födelse som återstår av de 40 vardagar som betalas till dig. Om barnet föds först efter den beräknade tidpunkten kan du få föräldrapenning genast efter att graviditetspenningen upphört, även om barnet ännu inte har fötts.
 • Barnets andra förälder: Du kan få föräldrapenning från och med barnets födelse.

Vem kan få föräldrapenning?

Du kan få föräldrapenning om du är barnets förälder och vårdnadshavare. En förälder kan vara barnets biologiska förälder eller adoptivförälder. Rätten till föräldrapenning kan gälla en eller två föräldrar.

Dessutom kan du få föräldrapenning också om du har erkänt föräldraskapet före barnets födelse på rådgivningen eller efter barnets födelse hos barnatillsyningsmannen. Då kan du få föräldrapenning i högst fyra månader från barnets födelse, även om föräldraskapet ännu inte har fastställts.

I vissa specialsituationer kan föräldrapenning betalas till den förälder som fött barnet, även om denna förälder inte sköter barnet.

För att du ska kunna få föräldrapenning måste du vara försäkrad enligt den finska sjukförsäkringslagen.

För vilken tid betalas föräldrapenning?

Föräldrapenning betalas för ett barn för sammanlagt 320 vardagar. Om barnet har två föräldrar som har rätt till föräldrapenning fördelas föräldrapenningsdagarna jämnt mellan föräldrarna, dvs. båda kan använda 160 vardagar.

Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger. Söckenhelg är en helgdag som infaller på en annan veckodag än söndag.

Du kan få föräldrapenning flexibelt vid de tidpunkter du önskar tills barnet fyller två år.

Om du arbetar kan din arbetsgivare ha rätt att begränsa föräldraledighetsperioderna. Om det passar din arbetsgivare kan du använda föräldrapenningen även under korta perioder, till och med enskilda dagar.

Med räknaren för graviditets- och föräldrapenningdagar kan du uppskatta när graviditets- eller föräldrapenningsperioden börjar och när den slutar. Resultatet kan också användas när man diskuterar föräldraledigheterna med arbetsgivaren.

Exempel på periodisering av föräldraledighet

Ella och Anders delar lika på sina föräldrapenningsdagar. Ella tar först ut föräldraledighet i 130 vardagar och återgår sedan till arbetet medan Anders stannar hemma för att sköta familjens barn. När Anders föräldraledighet är slut har Ella kommit överens med sin arbetsgivare om att hon tar ut de återstående 30 dagarna av föräldraledigheten som enskilda dagar varje vecka innan barnet fyller två år. Hon arbetar alltså fyra dagar i veckan och är föräldraledig en dag i veckan för att sköta barnet.

Dagar som tas ut samtidigt

Föräldrar kan få föräldradagpenning samtidigt i högst 18 vardagar om de sköter barnet och

 • båda är föräldralediga
 • den ena är graviditetsledig och den andra är föräldraledig
 • den ena är föräldraledig och den andra är partiellt föräldraledig.

I vissa situationer kan föräldradagpenning betalas också till flera personer som deltar i vården av barnet. Läs mer om att överlåta föräldrapenningsdagar.

Exempel på dagar som tas ut samtidigt

Nellas och Verners barn föds när Nella har varit graviditetsledig i 34 vardagar. Verner har kommit överens med sin arbetsgivare om att han tar ut sin första föräldraledighetsperiod genat efter att barnet fötts och tar då ut tre veckor, dvs. fulla 18 vardagar, samtidigt med Nella. Nella kan ta ut de återstående 6 dagarna av graviditetspenningen och 12 dagar med föräldrapenning samtidigt som Verner.

Verner har då kvar 142 och Nella 148 hela föräldrapenningsdagar som de kan ta ut var för sig.

Överlåtelse av föräldrapenningsdagar

Du kan av dina egen föräldrapenningskvot på 160 vardagar överlåta högst 63 vardagar till en annan person som vårdar barnet. Du kan överlåta dagar till

 • barnets andra förälder
 • din partner som inte är förälder till barnet
 • barnets andra förälders partner
 • en annan vårdnadshavare för barnet.

Med partner avses make, maka, sambo eller registrerad partner.

Den födande föräldern kan överlåta föräldrapenningsdagar genom att meddela överlåtelsen i sin egen ansökan redan innan barnet har fötts eller efter att det har fötts. Den andra föräldern kan överlåta sina föräldrapenningsdagar först efter att barnet har fötts. Föräldern måste först överlåta det önskade antalet föräldrapenningsdagar så att den andra personen kan ansöka om dem. 

Partiell föräldrapenning

Om du sköter barnet en del av dagen och samtidigt arbetar deltid, kan du ansöka om partiell föräldrapenning. Din dagliga arbetstid kan vara högst 5 timmar per dag.

Om det tar längre tid att utföra arbetet har du inte rätt till föräldrapenning. Den maximala dagliga arbetstiden gäller dig om du

 • är anställd
 • är företagare
 • utför flera deltidsarbeten som anställd eller som företagare.

Om du är anställd måste du ha ett avtal om deltidsarbete med din arbetsgivare.

Exempel på partiell föräldrapenning

Venla får ett barn med sin partner Susanna och de vill turas om att sköta barnet. De har kommit överens om deltidsarbete med sina arbetsgivare och tar också ut partiella föräldraledighetsdagar. Venla har fött barnet och Susannas föräldraskap är erkänt.

Efter graviditetsledigheten är Venla föräldraledig hela dagen på måndagar och kan då ansöka om föräldrapenning. Hon arbetar från tisdag till torsdag på förmiddagarna högst 5 timmar och är partiellt föräldraledig och tar hand om barnet på eftermiddagarna. För de här dagarna kan hon ansöka om partiell föräldrapenning. På fredagar arbetar Venla hela dagen och då betalas ingen föräldrapenning ut. Susanna arbetar tisdag till torsdag på eftermiddagarna högst 5 timmar och är partiellt föräldraledig och tar hand om barnet på förmiddagarna. För de här dagarna kan hon ansöka om partiell föräldrapenning. På fredagar är Susanna föräldraledig hela dagen och kan då ansöka om föräldrapenning. På måndagar arbetar hon hela dagen och då betalas ingen föräldrapenning ut.  

Exempel på en situation där man inte kan få partiell föräldrapenning

Pia arbetar alltid hela dagen på måndagar, torsdagar och fredagar. Övriga dagar tar hon hand om babyn hemma. Pia får lön för arbetsdagarna. För de dagar Pia inte arbetar kan hon ansöka om föräldrapenning till fullt belopp. Pia kan inte få partiell föräldrapenning, eftersom den beviljas endast om arbetstiden per dag är högst 5 timmar, oberoende av hur många dagar i veckan man arbetar.

När du är partiellt föräldraledig en dag förbrukar du en halv föräldrapenningsdag. Om du till exempel tar ut partiell föräldrapenning i 10 vardagar förbrukar du 5 vardagar av din föräldrapenning.

Föräldrarna kan få partiell föräldrapenning också för samma tid. Om båda föräldrarna är partiellt vårdlediga, förbrukas inte de dagar som kan tas ut samtidigt med den andra föräldern. Om däremot den ena föräldern tar ut en hel föräldrapenningsdag och den andra en partiell föräldrapenningsdag, inverkar det på de dagar som kan tas ut samtidigt. Beloppet av partiell föräldrapenning är hälften av den fulla föräldrapenningen. Beloppet av partiell föräldrapenning är hälften av den fulla föräldrapenningen.

Olika familjekonstellationer

En adoptionssökande och en adoptivförälder har rätt till föräldrapenning, om han eller hon har beviljats adoptionstillstånd. Du kan få föräldrapenning genast när du blir föräldraledig efter att barnet kommit till familjen, även om föräldraskapet ännu inte har fastställts.

Du kan få föräldrapenning flexibelt för de perioder du önskar tills det har gått 2 år sedan barnet togs i vård.

Vid adoption inom familjen kan den andra föräldern få föräldrapenning efter att hans eller hennes föräldraskap har fastställts.

Om du föder eller adopterar flera barn samtidigt får du föräldrapenning för ytterligare 84 vardagar för varje barn utöver ett. För tvillingar betalas exempelvis föräldrapenning för 404 (320 + 84) vardagar och för trillingar 488 (320 + 84 + 84) vardagar.

Föräldrapenningsdagarna fördelas jämnt mellan båda föräldrarna också i flerlingsfamiljer. Får man tvillingar får båda föräldrarna föräldrapenning för 202 vardagar och får man trillingar får båda föräldrarna föräldrapenning för 244 vardagar.

Dagar som tas ut samtidigt

I flerlingsfamiljer kan föräldrarna få föräldrapenning samtidigt under en längre tid än i familjer med ett barn, om de sköter barnen tillsammans. Utöver de vanliga 18 vardagarna med föräldrapenning eller med graviditets- och föräldrapenning som man får ta ut samtidigt får man ta ut högst 90 vardagar samtidigt för varje barn utöver ett. Exempelvis kan föräldrar till tvillingar ta ut dagpenning samtidigt för högst 108 vardagar (18 + 90) och föräldrar till trillingar för högst 198 vardagar (18 + 90 + 90).

Överlåtelse av föräldrapenningsdagar

Du kan i sin helhet överlåta de föräldrapenningsdagar som du har rätt till på grund av att flera barn föds eller adopteras samtidigt. I praktiken kan alltså föräldrar till tvillingar överlåta till exempel till den andra föräldern eller till sin partner, som inte är förälder till barnen, högst 105 vardagar (63 + 42) och föräldrar till trillingar 147 vardagar (63 + 42 + 42).

Familjeformen inverkar inte på föräldrapenningen. Läs vid behov också mer om föräldrapenning för adoptivfamiljer eller flerlingsfamiljer.

Du kan själv använda alla 320 föräldrapenningsdagar och också eventuella tilläggsdagar som du fått om barnet fötts för tidigt eller om flera barn fötts. Av dessa 320 dagar kan du överlåta högst 126 föräldrapenningsdagar till en annan person. Läs mer om att överlåta föräldrapenningsdagar.

Ett barn har endast en förälder som har rätt till föräldrapenning om

 • den andra föräldern inte är fastställd
 • den andra föräldern inte är barnets vårdnadshavare
 • den andra föräldern inte är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen
 • den andra föräldern på grund av sjukdom eller skada inte kan sköta barnet och få föräldrapenning.

Andra situationer under tiden med föräldrapenning

Om barnet föds mer än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten kan man få föräldrapenning för en längre tid än vanligt. Antalet tilläggsdagar beräknas enligt hur många vardagar tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten barnet föddes. Vardera föräldern kan använda hälften av dessa tilläggsdagar eller överlåta en del eller alla tilläggsdagar till en annan person. Läs mer om att överlåta föräldrapenning.

Om barnet exempelvis föds 42 vardagar före den beräknade tidpunkten får föräldrarna sammanlagt föräldrapenning för 12 vardagar mer än vanligt. Dagarna fördelas jämnt mellan båda föräldrarna, så båda får 6 tilläggsdagar till föräldrapenningen.

Om det bara finns en förälder som har rätt till föräldrapenning kan denna förälder själv använda alla tilläggsdagar.

Föräldrapenning betalas inte för sådana dagar som du arbetar mer än 5 timmar. Du kan ändå arbeta på söndagar eller söckenhelger, eftersom föräldrapenning endast betalas för vardagar (mån–lör). Du kan även arbeta deltid och vara partiellt föräldraledig.

Som arbete betraktas allt förvärvsarbete och till exempel

 • distansarbete i hemmet samt jour- och beredskapstid
 • arbete i eget eller en familjemedlems företag
 • jord- och skogsbruksarbete
 • självständigt vetenskapligt arbete och skötsel av förtroendeuppdrag, när det hänför sig till det egna arbetet eller när arvode betalas för det.

Du anses ändå inte arbeta när du

 • sköter verksamhet som förtroendevald enligt kommunallagen (med undantag för verksamhet som förtroendevald på hel- eller deltid enligt 80 § i kommunallagen)
 • är närståendevårdare eller fungerar som familjevårdare utifrån ett uppdragsavtal. Detta gäller dock inte professionell familjevård.

Meddela FPA

Om du börjar arbeta under föräldraledigheten, ska du i MittFPA begära att föräldrapenningen dras in. På så sätt betalas föräldrapenningen ut rätt och du undviker återkrav. Löneuppgifter och arbete på söndagar eller söckenhelger behöver inte anmälas till FPA.

Arbetsdagarna förbrukar inte antalet föräldrapenningsdagar som står till förfogande, eftersom föräldrapenning inte betalas för dem. Du kan använda de dagar du begärt att få indragna senare.

Du kan inte få föräldrapenning under lagstadgad semester eller annan avlönad ledighet i anställningsförhållandet. Eftersom arbetsgivaren betalar lön för denna tid har du inte något inkomstbortfall på grund av barnskötseln. Om din ledighet eller frånvaro från arbetet är oavlönad, kan du få föräldrapenning för den tiden.

Om du tar ut semester under föräldraledigheten ska du avbryta föräldraledigheten och påbörja en ny föräldrapenningsperiod efter semestern.

Om du tar ut semester eller annan avlönad ledighet under föräldraledigheten ska du i MittFPA begära att dagarna med föräldrapenning dras in. På så sätt får du föräldrapenningen till rätt belopp och undviker återkrav.

Du kan få föräldrapenning även om du samtidigt studerar, så länge du trots dina studier kan sköta barnet. Studiepenningen utgör inte ett hinder för föräldrapenning.

Om du studerar på heltid, dvs. du inte samtidigt sköter barnet, ska du i MittFPA begära att föräldrapenningen dras in. På så sätt betalas föräldrapenningen ut rätt och du undviker återkrav. Meddela dagarna med studier i MittFPA.

Om du trots dina studier kan sköta barnet behöver du inte meddela FPA att du studerar.
 

Du kan inte samtidigt få föräldradagpenning för två olika barn. Du kan välja för vilket barn du vill ansöka om förmånen. I övrigt har man inte begränsat användningen av föräldrapenning som betalas utifrån olika barn.

Meddela arbetsgivaren

Om du arbetar ska du informera din arbetsgivare om din föräldraledighet senast 2 månader innan ledigheten börjar, om föräldraledighetsperioden är längre än 12 vardagar. Om perioden är kortare ska du informera din arbetsgivare om den senast 1 månad innan ledigheten börjar. Ta också i god tid reda på om din arbetsgivare betalar lön under föräldraledigheten. Du behöver veta detta när du ansöker om föräldrapenning. Om du får lön under föräldraledigheten betalar FPA föräldrapenningen till din arbetsgivare för denna tid.

Efter föräldraledigheten

Barnet kan börja i kommunal eller privat dagvård från ingången av den månad då barnet fyller 9 månader. Barnet kan också fortsättningsvis skötas hemma.

Om barnets ena förälder har använt alla sina egna föräldrapenningsdagar utan avbrott innan barnet börjar i dagvård och den andra föräldern har för avsikt att använda sina föräldrapenningsdagar först senare, kan familjen få hemvårdsstöd. Du kan få hemvårdsstöd efter att det har gått 160 vardagar sedan barnet föddes. Barnet är då cirka 6,5 månader.

Hemvårdsstöd betalas inte för en period som är kortare än en månad. Stödperioden behöver ändå inte börja från kalendermånadens början. Man kan inte få hemvårdsstöd och föräldrapenning för samma tid för samma barn. De kan dock beviljas samtidigt för olika barn. Läs hur andra förmåner inverkar på hemvårdsstödet. 

Exempel på periodisering av föräldraledighet och hemvårdsstöd

Vivi tog hand om familjens barn under föräldraledigheten tills hennes föräldrapenningsdagar tog slut 23.5. Barnets pappa Mikael stannar hemma för att ta hand om barnet under sin egen föräldraledighet först på hösten. Vivi tar ut vårdledighet och sköter barnet under sommaren. Hon är vårdledig i fyra månader fram till 22.9 och får hemvårdsstöd för den tiden. Mikael blir föräldraledig 23.9 och då återgår Vivi till arbetet.

Läs mer 

Senast ändrad 31.10.2023

Vad tycker du om sidan?