Överlåtelse av föräldrapenningsdagar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Överlåtelse av föräldrapenningsdagar

Av din egen föräldrapenningskvot på 160 dagar kan du överlåta högst 63 vardagar till en annan person som vårdar barnet. Du kan överlåta dagar till

  • barnets andra förälder
  • din partner (som inte är barnets förälder)
  • partnern till barnets andra förälder
  • en annan vårdnadshavare till barnet.

Med partner avses make, maka, sambo eller registrerad partner.

Du behöver inte överlåta alla dagar till samma person. Oavsett om du överlåter föräldrapenningsdagar till en eller flera personer kan du överlåta sammanlagt högst 63 dagar. Du kan endast överlåta hela föräldrapenningsdagar.

Föräldern måste först överlåta det önskade antalet föräldrapenningsdagar så att den andra personen kan ansöka om dem. Alla föräldrapenningsdagar söks på samma sätt. Ansök alltså om överlåtna föräldrapenningsdagar på samma sätt som du ansöker om föräldrapenningsdagar i din egen eventuella föräldrapenningskvot.

En person till vilken föräldrapenningsdagar har överlåtits kan använda dagarna om han eller hon sköter barnet och är borta från sitt arbete. Personen ska vara försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen när han eller hon blir föräldraledig.

Exempel på överlåtelse av föräldrapenningsdagar till den andra föräldern

Linda och Peter får ett barn som Linda stannar hemma för att sköta under sin föräldraledighet, efter att ha varit graviditetsledig. Linda återvänder till arbetet efter att ha varit föräldraledig i 110 vardagar, det vill säga ca 4,5 månader. Hon överlåter sina återstående 50 föräldrapenningsdagar till Peter.

Peter har alltså sammanlagt 210 föräldrapenningsdagar.

Fler föräldrapenningsdagar än i vanliga fall kan överlåtas om

  • fler än ett barn föds eller adopteras samtidigt
  • barnet föds för tidigt
  • barnet har bara en förälder.

Flera personer som vårdar barnet kan få föräldrapenning samtidigt

Om barnets föräldrar inte är gifta eller sambor med varandra och föräldern har överlåtit sina föräldrapenningsdagar till sin partner, kan tre eller fyra personer beroende på familjens situation få föräldrapenning för samma tid.

En person kan få föräldrapenning för högst 18 vardagar samtidigt med en annan person som vårdar barnet.

Exempel på en situation där flera personer får föräldrapenning samtidigt

Eva och Isak har nyligen fått ett gemensamt barn. Eva och Isak bor inte tillsammans och är inte heller gifta. Isak har en ny partner, Maja, till vilken Isak har överlåtit en del av sina föräldrapenningsdagar. Eva, Isak och Maja sköter barnet samtidigt i tre veckor i samband med barnets födelse. Alla tre kan få föräldrapenning för samma tid, för sammanlagt högst 18 vardagar.

Om däremot Isak och Eva men inte Maja är föräldralediga samtidigt i samband med barnets födelse, kan Isak inte längre i ett senare skede vara föräldraledig samtidigt som Maja, eftersom han redan har använt det maximala antalet av de föräldraledighetsdagar som man kan ta ut samtidigt som någon annan.

Hur och när kan man överlåta föräldrapenningsdagar?

Du kan överlåta föräldrapenningsdagar till en annan person

  1. i MittFPA antingen genom att meddela överlåtelsen i din egen ansökan om föräldradagpenning eller genom att skicka ett meddelande
  2. med anmälan Föräldradagpenningar SV 17r (pdf) (Anmälan kommer ut senare)
  3. genom att ringa FPA.

Den födande föräldern kan överlåta föräldrapenningsdagar genom att meddela överlåtelsen i sin egen ansökan redan innan barnet har fötts eller efter att det har fötts. Den andra föräldern kan överlåta sina föräldrapenningsdagar först efter att barnet har fötts.

Återkallelse av meddelandet om överlåtelse

Du kan återkalla meddelandet om överlåtelse av föräldrapenningsdagar helt eller delvis. Om den person som du överlåtit dagarna till redan har utnyttjat en del av dagarna, kan du få tillbaka bara så många dagar som är outnyttjade.

Om föräldrapenningsdagar har överlåtits till dig kan du inte återlämna dem själv, utan den som har överlåtit dagarna måste återkalla meddelandet om överlåtelse. Du kan inte heller överlåta dagar som överlåtits till dig till någon annan person.

Läs mer

Senast ändrad 1.11.2023

Vad tycker du om sidan?