Föräldradagpenningar - Övriga situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Särskilda situationer

Ibland förändras livet oväntat. I följande situationer ska du kontakta FPA så att du får de familjeförmåner som du har rätt till och får hjälp med andra FPA-ärenden.

Du kan ringa FPA, besöka ett serviceställe eller boka tid till telefontjänsten.

I vilken situation är du?

Föräldrar som lämnar sitt barn för adoption ska kontakta socialväsendet i den egna kommunen eller Rädda Barnen rf. Den förälder som har fött barnet kan få graviditets- och föräldrapenning utan avbrott för minst 105 vardagar, om föräldern inte arbetar. Familjen ska informera FPA om adoptionen, så att inte förmånen betalas ut på felaktiga grunder.

Om barnet omhändertas eller brådskande placeras i institutions- eller familjevård, kan föräldern få föräldrapenning endast om han eller hon vårdar barnet. En sådan situation kan uppstå bl.a. då barnet är hemma på permission.

Den förälder som har fött barnet kan få graviditets- och föräldrapenning utan avbrott för minst 105 vardagar, om föräldern inte arbetar.

Socialväsendet underrättar FPA om omhändertagandet eller den brådskande placeringen och huruvida föräldern deltar i vården av barnet.
Om den ena av barnets föräldrar drabbas av en så allvarlig sjukdom eller skada att han eller hon inte kan sköta sitt barn, övergår alla oanvända föräldrapenningsdagar till den andra föräldern. Sjukdomen eller skadan ska vara så långvarig att föräldern inte förväntas tillfriskna innan barnet fyller 2 år.

Om barnet är dödfött eller dör i samband med förlossningen eller strax därefter, kan den förälder som fött barnet få graviditets- och föräldrapenning för 105 på varandra följande vardagar. Ett villkor är att graviditeten har varat minst 154 dagar (22 graviditetsveckor). 

Den andra föräldern kan ha rätt till föräldrapenning från och med barnets dödsdag, och hen kan få föräldradagpenning för sammanlagt 25 dagar (dödsdagen + 24 vardagar).

Om barnet dör senare, men innan det fyllt 2 år, kan båda föräldrarna få föräldrapenning. Föräldrapenning kan betalas ut för 24 vardagar från och med dagen efter barnets död, om det finns tillräckligt med föräldrapenningsdagar kvar.

Föräldrarna kan ta ut alla 24 föräldrapenningsdagar samtidigt, även om de redan tagit ut alla de dagar som får tas ut samtidigt.

För att kunna få föräldrapenning måste föräldern vara borta från arbetet.

Om barnets förälder dör innan barnet fyller 2 år kan den andra föräldern eller en annan person som vårdar barnet få föräldrapenning. Föräldrapenning kan betalas för så många dagar som den avlidna föräldern hade kvar.

Den som tar hand om barnet behöver inte vara barnets juridiska vårdnadshavare.

Barnets andra förälder eller en annan person som tar hand om barnet kan ansöka om barnbidrag till sig själv och få ensamförsörjartillägg, om han eller hon inte är gift eller sambo.

Om barnets ena förälder eller båda föräldrarna dör, tryggas därtill barnets försörjning genom barnpensionen. Efterlevandepensionen tryggar änkans eller änklingens försörjning. Änkan eller änklingen och barnen kan även få familje- eller underhållspension ur olycksfalls-, trafik-, militärolycksfall, militärskade- eller patientskadeförsäkringen.

Om barnets ena förälder har fått ett fängelsestraff, har den andra föräldern rätt att få tillgång till det antal föräldrapenningsdagar som den förälder som avtjänar fängelsestraffet inte har använt.

Villkoret är att fängelsestraffet inte upphör förrän barnet fyller 2 år.
Senast ändrad 1.11.2023

Vad tycker du om sidan?