Från utlandet till Finland

Om du flyttar till Finland permanent omfattas du i allmänhet av den finländska sociala tryggheten från och med flyttningstidpunkten. Du kan också få förmåner från FPA.

FPA bedömer om du är stadigvarande bosatt i Finland. Bedömningen påverkas till exempel av om det är fråga om återflyttning eller nära familjeband till en person som är stadigvarande bosatt i Finland. Även arbete i Finland påverkar bedömningen. Om du redan vistats 1 år i Finland kan det senare ses som ett tecken på att du är stadigvarande bosatt i Finland.

Du måste ha ett uppehållstillstånd i allmänhet för minst ett år om du är skyldig att skaffa ett sådant. Uppehållstillstånd beviljas av Migrationsverket. Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz behöver du inte uppehållstillstånd. Om du emellertid vistas i Finland längre än 3 månader, ska du låta registrera dig vid något av Migrationsverkets verksamhetsställen inom 3 månader från inresedagen.

Ansök om att få rätt till den finländska sociala tryggheten via FPA:s e-tjänst eller med blankett Y77r. Du får ett skriftligt beslut, som skickas till den adress som du uppgett. Du kan kontrollera i vilket skede handläggningen av din ansökan är och huruvida du omfattas av den sociala tryggheten i FPA:s e-tjänst.

Tillfällig vistelse i Finland

Om du vistas tillfälligt i Finland har du i allmänhet inte rätt till förmåner från FPA. Till exempel studerande anses flytta till Finland endast tillfälligt om den enda orsaken till flyttningen är studier och den studerande inte har någon annan anknytning till Finland. Du anses i allmänhet inte heller flytta stadigvarande till Finland om du är asylsökande, arbetssökande, au pair eller praktikant.

Om du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU-land kan du inte samtidigt omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Du kan i allmänhet inte heller omfattas av den sociala tryggheten i Finland om du har förmåner från något annat EU-land.

Du omfattas i regel av den sociala tryggheten i ett annat land om:

  • du är en arbetstagare utstationerad från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz
  • du är en gränsarbetare som flyttar till Finland eller bor i Finland. Du arbetar emellertid i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz
  • du arbetar i en främmande stats tjänst eller vid en mellanstatlig organisation eller är en sådan arbetstagares familjemedlem och du är inte finsk medborgare.