Läkemedelsutbyte och preparatets pris

Den som köper ett läkemedel har alltid rätt att, om han eller hon så önskar, få det vid tidpunkten för expedieringen i realiteten billigaste utbytbara läkemedelspreparatet.

I det här avsnittet redogörs bland annat för