Läkemedelspreparatets pris | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Preparatets pris

Priset för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor beräknas utifrån preparatets partipris enligt förordningen om läkemedelstaxa. Till det pris som beräknats så här läggs dessutom mervärdesskatt och en expeditionsavgift per expedierad sats.

Ersättning kan betalas för ett pris som baserar sig högst på det skäliga partipris som läkemedelsprisnämnden fastställt.

Expeditionsavgift

Till priset på ett läkemedel, en bassalva och ett kliniskt näringspreparat som lämnas ut mot recept lägger apoteket en expeditionsavgift som är

  • 2,39 € (inkl. 10 % moms)

Expeditionsavgiften gäller per expedierad sats. Om apoteket på en och samma gång lämnar ut flera förpackningar av samma preparat mot ett och samma recept tas expeditionsavgiften ut bara en gång. I fråga om inköp av dosdispenserade läkemedel betalas expeditionsavgiften per vecka. Om preparatet är ersättningsgillt får kunden ersättning också för expeditionsavgiften.

Uppdelning av läkemedelsförpackning

Om du måste dela upp en läkemedelsförpackning på apoteket ska du beräkna priset på den delade förpackningen enligt det jämförpris som du räknat ut utifrån minutförsäljningspriset inklusive moms för en hel förpackning. Om du delar en läkemedelsförpackning som omfattas av en referensprisgrupp och priset för förpackningen överskrider referenspriset ska du beräkna ersättningen utifrån referenspriset. Om det inte går att byta ut ett läkemedel mot ett preparat med referenspris på grund av läkarens anteckning på receptet ska du beräkna ersättningen utifrån priset på preparatet.

Läkemedelsförskrivare kan av särskilda terapeutiska orsaker ordinera en läkemedelsmängd som avviker från standardförpackningen varvid du behöver dela en ersättningsgill läkemedelsförpackning. Då är de nödvändiga och skäliga förpackningsmaterialkostnader som lagts till läkemedlets pris ersättningsgilla. Apoteket ska välja ändamålsenliga och ekonomiska förpackningsmaterial.

Rabatter

I förordningen om läkemedelstaxa föreskrivs om situationer där apoteket ska bevilja kunden 10 procents rabatt på läkemedelsinköpet (”veteranrabatt”). Dessutom kan apoteket ge rabatt på egenvårdsläkemedel.

När apoteket har beviljat rabatt på ett receptbelagt ersättningsgillt läkemedel eller egenvårdsläkemedel, beräknas ersättningen

  • på det rabatterade priset eller
  • på referenspriset om det rabatterade priset är högre än referenspriset.

Vad tycker du om sidan?