Läkemedelspreparatens referensprisgrupper | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Referensprisgrupp

Läkemedelsprisnämnden skapar referensprisgrupper av ersättningsgilla, sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat som är godkända för försäljning. I referensprisgruppen ska ingå minst två ersättningsgilla läkemedelspreparat som saluförs, varav minst det ena är ett synonympreparat, ett parallellimporterat preparat eller ett parallelldistribuerat preparat.

Läkemedelsprisnämnden fastställer kvartalsvis referensprisgrupperna, de referenspriser som ska anges för dem och de preparat som ska upptas i referensprisgrupperna. Varje kvartal bildar en referensprisperiod.

Innehavaren av försäljningstillstånd ska underrätta läkemedelsprisnämnden om partipriset för ett läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet kvartalsvis. Om innehavaren av försäljningstillstånd inte lämnar någon prisanmälan inom den föreskrivna tiden, upphör läkemedelspreparatet att vara ersättningsgillt när följande referensprisperiod börjar.

Läs mer om referensprissystemet (hila.fi)

Det bildas ingen referensprisgrupp

Om det inte bildas någon referensprisgrupp för de utbytbara preparaten, omfattas preparaten enbart av utbytessystemet och det bildas ett prisintervall för dem.

Senast ändrad 6.6.2023

Vad tycker du om sidan?