Referenspris

Referenspriset baserar sig på de priser som innehavarna av försäljningstillstånd anmält. Referenspriset beräknas utifrån minutförsäljningspriset inklusive moms för det förmånligaste läkemedelspreparatet i referensprisgruppen så att man lägger till 0,50 € till detta pris.

En del av de ersättningsgilla utbytbara läkemedlen omfattas av referensprissystemet. I fråga om referensprissystemet beräknas ersättningens belopp utifrån referenspriset eller i vissa fall utifrån priset.

  • Om priset för ett preparat understiger eller är lika stort som referenspriset beräknas ersättningen utifrån preparatets pris.
  • Om preparatets pris överstiger referenspriset ska apoteket byta ut preparatet till ett referensprispreparat eller ett förmånligare preparat. Om ett läkemedel inte kan bytas ut inverkar skälet att förbjuda utbyte på om ersättningen beräknas utifrån priset för preparatet eller referenspriset.

Om ett ersättningsgillt preparat inte omfattas av referensprissystemet beräknas ersättningen utifrån preparatets pris.

Skäl att förbjuda utbyte

Nedan följer en översikt över de situationer där det är tillåtet att förbjuda utbyte. Koderna och namnen på koderna kan variera i olika apotekssystem.

Köparen motsätter sig utbyte

Du får inte byta ut läkemedlet. Ersättningen beräknas utifrån referenspriset och den eventuella andel som överstiger referenspriset betalas av kunden. Den andel som överstiger referenspriset räknas inte in vare sig i initialsjälvrisken eller i årssjälvrisken.

Läkaren förbjuder utbyte

Du får inte byta ut läkemedlet. Ersättningen beräknas utifrån priset på preparatet, även om priset är högre än referenspriset.

Epilepsi

Du får inte byta ut läkemedlet mot synonympreparat om indikationen är epilepsi. När läkaren angett epilepsi som indikation för läkemedlet beräknas ersättningen utifrån preparatets pris även om det är högre än referenspriset (se Epilepsi).

Avvikande referensprisgrupp

Du får inte byta ut ett originalpreparat, ett parallellimporterat eller parallelldistribuerat preparat mot ett synonympreparat om läkaren på receptet som användningsändamål angett en avvikande indikation för läkemedlet. Ersättningen beräknas utifrån priset på preparatet, även om priset är högre än referenspriset.

Preparat som omfattas av en avvikande referensprisgrupp finns i FPA:s söktjänst för läkemedel. Välj på ingångssidan i söktjänsten under menyn Andra sökalternativ ”Läkemedel med begränsningar i fråga om läkemedelsutbyte på grund av en avvikande indikation”.

Problem med tillgången

Vid problem med tillgången kan ett preparat inte fås från något av partihandelns verksamhetsställen i Finland.

Du kan lämna ut till kunden det förmånligaste utbytbara preparat som finns att tillgå. Ersättningen beräknas utifrån priset på preparatet, även om priset är högre än referenspriset.

Om det inte finns ett enda preparat som omfattas av prisintervallet att tillgå kan du lämna ut till kunden det förmånligaste preparat som finns att tillgå. Ersättningen beräknas på preparatets pris.

Det för kunden vid expedieringstillfället de facto billigaste preparatet

Kunden har alltid rätt att få det för honom eller henne vid expedieringstillfället de facto billigaste utbytbara läkemedelspreparatet, om han eller hon så önskar och om förskrivaren inte har förbjudit läkemedelsutbyte. Apoteket ska ge kunden prisrådgivning och information om det preparat som vid tidpunkten för expedieringen de facto är billigast för honom eller henne.

Med beaktande av läkemedlets ersättningsstatus och kundens rätt till ersättning kan det de facto billigaste preparatet vid tidpunkten för expedieringen ligga utanför prisintervallet. Det preparat som vid expedieringstillfället är de facto billigast för kunden kan också ha icke-ersättningsgillt preparat.

Om kunden vill kan du expediera det vid expedieringstillfället de facto billigaste utbytbara preparatet. Om det för kunden de facto billigaste preparatet är ersättningsgillt beräknas ersättningen utifrån priset på preparatet, även om det är högre än referenspriset.

Gör så här:

  1. Du märker att kunden har blivit ordinerad ett läkemedel i vars substitutionsgrupp det finns preparat som hör till olika ersättningsklasser och/eller som ersätts utifrån olika ersättningsnummer.
  2. Berätta för kunden vilket preparat som vid expedieringstillfället de facto är billigast och fråga om kunden vill ha det preparatet. Observera att också ett icke-ersättningsgillt preparat kan vara de facto billigast för kunden.
  3. Om det för kunden vid expedieringstillfället de facto billigaste preparatet är dyrare än prisintervallets övre gräns eller dyrare än referenspriset ska du använda koden (”H”) ”Förmånligast för kunden, med beaktande av preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter”.
    • Om det finns flera preparat som är dyrare än prisintervallets övre gräns eller dyrare än referenspriset och de kostar kunden lika mycket (100 % rätt till specialersättning eller tilläggsersättning), ska du välja det preparat vars försäljningspris är billigast och som är tillgängligt på riksnivå.  

 

Exempel 1

Till samma referensprisgrupp hör grundersättningsgilla preparat som ingår i prisintervallet och specialersättningsgilla preparat utanför prisintervallet. Kunden har rätt till specialersättning. Vid expedieringstillfället ingår det för kunden de facto billigaste preparatet inte i prisintervallet. Du kan expediera kunden det preparat som de facto är billigast för honom eller henne vid expedieringstillfället och använda koden (”H”) ”Förmånligast för kunden, med beaktande av preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter”. Kunden får ersättning för preparatet utifrån försäljningspriset i stället för utifrån referenspriset.

Exempel 2

Till samma referensprisgrupp hör preparat som är specialersättningsgilla utifrån olika ersättningsnummer.  Med det ersättningsnummer som kunden har får han eller hon specialersättning endast för ett visst preparat. Detta preparat är utanför prisintervallet och är de facto billigast för kunden vid expedieringstidpunkten. Du kan expediera kunden det preparat som de facto är billigast för honom eller henne vid expedieringstillfället och använda koden (”H”) ”Förmånligast för kunden, med beaktande av preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter”. Kunden får ersättning för preparatet utifrån försäljningspriset i stället för utifrån referenspriset.