Prissättningen av studentmåltiderna

På den här sidan finns information om prissättningen av studentmåltider för studentrestaurangerna och för de aktörer som ansvarar för konkurrensutsättningen av restaurangerna.

Endast högskolestuderande kan få subventionerade måltider. Måltidsstödet är avsett för en måltid om dagen och det nedsatta priset gäller endast studentmåltider som äts i restaurangen.

En förutsättning för beviljande av måltidsstöd är att priset på studentmåltiden före nedsättning inte får vara högre än det mervärdesskattefria priset som restaurangen tar ut av övriga kunder för en likadan måltidshelhet.

Om till exempel studerande på andra stadiet (yrkesläroanstalter och gymnasier), grundskoleelever och personal vid läroanstalten äter i studentrestaurangen, ska det här beaktas vid prissättningen av alla måltider.

Måltider till grundpris

Priset för en studentmåltid till grundpris får, innan måltidsstödet har dragits av, vara högst 5 euro från 1.8.2020. Från det här priset drar man av måltidsstödets belopp 2,30 euro av. Efter att måltidsstödet har dragits av får priset för en måltid till grundpris vara högst 2,70 euro.

Dyrare specialportioner

Det icke-nedsatta priset för en specialportion som tillretts av dyrare råvaror är minst 6,30 euro och högst 7,65 euro från 1.8.2020. Från det här priset drar man av måltidsstödets belopp 2,30 euro av. Efter att måltidsstödet har dragits av får priset för en specialportion vara högst 4–5,35 euro.

Prissättningen av övriga studerandes måltider

Det beräknade priset på en måltid för studerande på andra stadiet får inte vara lägre än priset för de högskolestuderande före nedsättningen, om måltidshelheten är densamma.

Exempel på prissättning

Det beräknade priset för en måltid för studerande på andra stadiet är 4 euro. Priset för de högskolestuderande före nedsättningen (det pris som högskolestuderande betalar + måltidsstödsbeloppet) kan inte vara högre än så, om måltiden är likadan.

  • En högskolestuderande kan debiteras högst 1,70 euro per måltid från och med 1.1.2021, efter att priset har minskats med måltidsstödsbeloppet (2,30 euro, gäller från och med 1.1.2021).

Prissättningen av personalens måltider

Förutom studentmåltider som är befriade från mervärdesskatt kan studentrestaurangerna också sälja måltider på vilka mervärdesskatt betalas.

Vid prissättningen av personalmåltider ska man, med avvikelse från lagstiftningen, följa den anvisning som FPA har utfärdat 20.12.2012. Anvisningen har utfärdats eftersom rätten att dra av skatt som ingår i varor och tjänster endast gäller skattepliktig försäljning.

Det mervärdesskattepliktiga priset för en personalmåltid ska vara minst 7,1 % högre än priset på en motsvarande studentmåltid före nedsatt pris.

Exempel på prissättningen av personalens måltider

Priset för en måltid för högskolestuderande är 5 euro (moms 0 %) innan måltidsstödet dras av. Det mervärdesskattepliktiga priset för en motsvarande måltid för personalen ska vara minst 5,36 euro (moms 14 %).

Läs mer