Återkrav av studiestöd

Ditt studiestöd kan retroaktivt dras in och återkrävas om

  • du under det föregående läsåret avlagt mindre än 1 studiepoäng per stödmånad och
  • du inte har haft för avsikt att studera, utan till exempel har jobbat i stället.

Om FPA överväger att dra in och återkräva ditt studiestöd kommer du att få en begäran om utredning av dem. Om ett återkrav är motiverat eller inte utreds också hos studerande som har avbrutit sina studier, flyttat till en annan läroanstalt eller bytt studielinje.