Grundläggande utkomststöd till studerande | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Grundläggande utkomststöd till studerande

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på dina möjligheter att få studiestöd (studiepenning och studielån) och allmänt bostadsbidrag.

Om du inte kan få studiestöd eller något annat stöd (t.ex. rehabiliteringspenning) måste du i första hand klara dig på något annat sätt än med hjälp av grundläggande utkomststöd (t.ex. med förvärvsarbete).

Under sommaren bör du jobba eller aktivt söka jobb, eller studera och ansöka om studiestöd för sommaren.

Som studerande kan du ha rätt till grundläggande utkomststöd, till exempel om du inte får studiestöd av följande orsaker:

 • Du har inte fått studielån från banken.
 • Du har redan utnyttjat hela den tid för vilken du kan få studiestöd.
 • Ditt studiestöd har dragits in på grund av otillräcklig framgång i studierna.
 • Du har inte beviljats studiestöd eller studiestödet har dragits in av någon annan orsak.

Utkomststödet är en skattefri förmån och det beaktas inte heller som inkomst i samband med studiestödet.

De särskilda utgifter som studier på andra stadiet medför (t.ex. terminsavgifter, avgifter för inträdesprov och studentskrivningar samt utgifter för studiematerial) kan eventuellt täckas med det kompletterande utkomststöd som välfärdsområdet beviljar.

Sök studielån innan du söker grundläggande utkomststöd

Det förutsätts att alla studerande som har fyllt 18 år ansöker om studielån.

 • Beloppet av studielånet beaktas som inkomst i samband med det grundläggande utkomststödet för den tid då du har rätt till studielån.
 • Även om du inte ansöker om statsgaranti eller lån räknas de månatliga låneposterna som inkomst om det inte finns något hinder för beviljande av lån i ditt fall. Om du däremot har fått avslag på din ansökan om lån beaktas inga låneposter vid beräkningen av inkomst.

Både yrkesstuderande och gymnasiestuderande förutsätts ansöka om studielån. En myndig person förutsätts dock inte ansöka om studielån om det kan leda till en oskälig situation, till exempel om

 • personen på grund av en svår sjukdom eller någon annan motsvarande orsak har svag arbetsförmåga och därför inte klarar av att försörja sig själv
 • personen omfattas av eftervård inom barnskyddet
 • det vore oskäligt med tanke på den myndiga personens och föräldrarnas ekonomiska situation (t.ex. om de har utkomststöd)
 • personen tidigare haft exceptionella svårigheter i studierna och målen för studierna därför också anknyter till rehabilitering eller förebyggande av marginalisering (t.ex. tidigare fångar och klienter inom missbrukarrehabilitering eller mentalvårdsklienter).

Sådana situationer bedömer FPA alltid från fall till fall.

Om studierna drar ut på tiden

Att studierna drar ut på tiden betyder

 • att du har fått studiestöd eller någon annan förmån som betalas på grund av studier för hela den maximala tiden, och att du inte kan få förlängd utbetalningstid, eller
 • att ditt studiestöd eller någon annan förmån har dragits in, eftersom du inte har haft tillräcklig framgång i studierna.

Om dina studier har dragit ut på tiden och du inte har rätt till primära förmåner, som till exempel studiestöd, vuxenutbildningsstöd, rehabiliteringspenning eller arbetslöshetsförmåner, kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA. FPA vill att du redogör för inom vilken tid du kan avlägga din examen. Skälig tid anses i regel vara några månader, högst ett år.

Om ditt studiestöd har dragits in för att du inte har haft tillräcklig framgång i studierna, måste du så fort som möjligt avlägga de studier som förutsätts. Högst ett år anses vara en skälig tid.

Grundläggande utkomststöd kan i ovannämnda fall beviljas för högst 2 två månader åt gången, och samtidigt följer FPA hur dina studier framskrider.

Om du inte får studiestöd

Om du har avlagt en yrkesinriktad examen eller en högskoleexamen och sedan avlägger ytterligare en annan examen får du eventuellt inte längre något studiestöd. Det finns också studier som inte berättigar till studiestöd, till exempel studier vid ett vuxengymnasium eller vid en öppen högskola. Sådana studier måste du i första hand finansiera till exempel med någon arbetslöshetsförmån eller genom förvärvsarbete.

I de här fallen kan du få grundläggande utkomststöd till fullt belopp för högst 2 månader. Om du under den här tiden inte har fått jobb och inte heller har rätt att få någon arbetslöshetsförmån, kan utkomststödets grunddel sänkas. I sådana fall informerar FPA kommunen om situationen och uppmanar dig att kontakta kommunens socialväsende. Där gör man upp en plan för hur du ska kunna klara dig så självständigt som möjligt och hur man bäst ska kunna hjälpa och stödja dig.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023