Så här svarar du på en begäran om utredning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här svarar du på en begäran om utredning

Om du får en begäran om utredning om studieframgången, gör så här:

  1. Kontrollera att alla dina studieprestationer har blivit införda i studieregistret vid de läroanstalter där du har studerat.
  2. Svara på begäran om utredning i MittFPA under Meddela förändringar.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten

Skicka blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Anvisningar om kontroll av studieprestationer – studerande på andra stadiet

Kontrollera att alla dina studieprestationer har blivit införda i studieregistret vid de läroanstalter där du har studerat. I uppföljningen beaktar vi dina studieprestationer under det föregående läsåret (1.8–31.7).

Om du har deltagit i studentexamensprov ska du svara på begäran om utredning och i ditt svar meddela vilka prov du har deltagit i. Du behöver inte bifoga något intyg från läroanstalten.

Om det i studieregistret saknas sådana studieprestationer som du har genomfört ska du be din läroanstalt föra in dem i registret. Svara på begäran om utredning och ange i ditt svar vilka studier som saknas i registret. Du behöver inte bifoga något intyg från läroanstalten.

Om du har genomfört en studiehelhet 1.8–31.7 men den har införts i studieregistret först efter 31.7, ska du svara på begäran om utredning och i ditt svar ange de studieprestationer som du har genomfört. Du behöver inte bifoga något intyg från läroanstalten.

Om du håller på med en studiehelhet som ännu inte har slutförts (t.ex. en del av en yrkesinriktad examen) och som därför inte syns i studieregistret, ska du svara på begäran om utredning och bifoga ett intyg från läroanstalten över den oavslutade studiehelheten.

Om du har underkända studieprestationer ska du svara på begäran om utredning och bifoga ett intyg från läroanstalten över dina underkända studieprestationer.

Om du har genomfört utbytesstudier utomlands och studierna har godkänts som en del av din finländska gymnasieexamen, ska du svara på begäran om utredning och bifoga läroanstaltens intyg över de godkända studieprestationerna.

Anvisningar om kontroll av studieprestationer – högskolestuderande

Kontrollera att alla dina studieprestationer har blivit införda i studieregistret vid de högskolor där du har studerat. I uppföljningen beaktar vi dina studieprestationer under det föregående läsåret (1.8–31.7).

Om det i studieregistret saknas sådana studieprestationer som du har avlagt ska du be högskolan föra in dem i registret.

Svara på begäran om utredning och ange i ditt svar vilka studier som saknas i registret, deras omfattning och när du avlade dem. Ange omfattning och datum också för sådana prestationer som har registrerats för fel läsår. Vi kontrollerar prestationerna i datalagret Virta, om du har studerat vid en finländsk högskola.

Om du håller på med en studiehelhet som ännu inte är slutförd (t.ex. lärdomsprov) och som därför inte syns i studieregistret, ska du bifoga ett intyg över delprestationen eller lärarens bedömning av hur många studiepoäng av studiehelheten du har avlagt fram till 31.7. Om du har studerat vid en finländsk högskola ska du vid behov fylla i och skriva ut blanketten Utredning om studiehelhet som ännu inte är slutförd OT 17r (pdf).

Om du har studieprestationer vid en utländsk högskola och vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, ska du bifoga ett intyg över dem.

Om du studerar utomlands och vill att vi beaktar dina tidigare studier i Finland ska du meddela oss detta. Observera att vi då också beaktar de studiestödsmånader som du använt för dessa studier.

Om du studerar utomlands och hänvisar till studier i Finland beaktas också de studiestödsmånader som du har använt för dessa studier.

Om du har studieprestationer vid Försvarshögskolan eller Högskolan på Åland och vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, ska du bifoga ett intyg över dem.

Om du studerar i Finland och vill att vi beaktar dina studier vid Försvarshögskolan eller Högskolan på Åland, ska du meddela oss detta. Observera att vi då också beaktar de studiestödsmånader som du har använt för dessa studier.

Om du har sådana studieprestationer vid en finländsk högskola som du har avlagt före 1.8.2011 och vill att de ska beaktas vid uppföljningen av studieframgången, ska du ange detta i ditt svar. Du behöver inte lämna in något intyg över dessa studieprestationer eftersom vi kontrollerar dem i datalagret Virta.

Om du studerar i Finland och vill att vi beaktar dina studier före 1.8.2011, ska du meddela oss detta. Observera att vi då också beaktar de studiestödsmånader som du har använt för dessa studier.

Berätta varför dina studier inte har framskridit tillräckligt

Om du inte har tillräckligt med studieprestationer, till exempel på grund av sjukdom eller en svår livssituation, ska du redogöra för hur din livssituation har påverkat studierna. Berätta också om den fortfarande påverkar studierna.

Om möjligt ska du till svaret bifoga till exempel ett läkarintyg eller ett utdrag ur MittKanta (kanta.fi) (t.ex. ett foto eller en skärmdump). Om du redan tidigare har lämnat in ett läkarintyg behöver du inte lämna in något nytt intyg.

Om du är högskolestuderande och har bytt studieinriktning, ska du redogöra för varför du avbröt dina tidigare studier och för hur bytet av studieinriktning har påverkat dina studier. Något intyg över byte av studieinriktning behöver inte lämnas in.

Återbetalning av stöd vid högskolestudier när du redan har fått en begäran om utredning

Om du betalar tillbaka stöd efter att du har fått en begäran om utredning ska du besvara begäran och i ditt svar berätta att du har återbetalat stöd.

När du har fått en begäran om utredning kan du inte längre betala tillbaka studiestöd för höstterminen föregående år eftersom den tid då man frivilligt kan betala tillbaka studiestöd redan har gått ut. På hösten 2023 kan du till exempel inte längre betala tillbaka studiestöd för höstterminen 2022. Däremot går det att återbetala studiestöd för vårterminen samma år.

Om du studerar utomlands, gör så här

Om du studerar utomlands och får en begäran om utredning om studieframgången, ska du svara med ett meddelande i MittFPA. Alternativt kan du fylla i och skriva ut den blankett som bifogats begäran om utredning. Skicka blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du studerar utomlands och ännu inte har lämnat in ett intyg över dina studieprestationer till FPA, skicka intyget som bilaga till ett meddelande i MittFPA. Om du redan har lämnat in ett intyg över studieprestationerna men där saknas studier som du har avlagt, ska du skicka in ett uppdaterat intyg. FPA får inte automatiskt uppgifter om dina studier utomlands.

Vad händer om du inte svarar på begäran om utredning?

Om du inte svarar på begäran om utredning eller om de orsaker som du har angett till att studierna framskrider långsamt inte kan godtas, kan vi bli tvungna att dra in ditt studiestöd. Om din studieframgång kräver extra uppföljning, kan vi bli tvungna att ändra ditt studiestöd så att det blir tidsbegränsat.

Vi kan också återkräva studiestödet om antalet studieprestationer har varit mycket litet och du inte ens haft för avsikt att studera utan har till exempel jobbat i stället.

Senast ändrad 14.5.2024