Framgång i studierna och uppföljning av framgången | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Framgång i studierna och uppföljning av framgången

För att du ska kunna få studiestöd måste du göra tillräckliga framsteg i studierna. Framgången i studierna anses tillräcklig om den tid som du studerar på heltid inte väsentligt kommer att överstiga den stödtid som har fastställts för studierna i fråga.

FPA följer årligen upp framgången i studierna på andra stadiet och vid högskolor. Om du inte gör tillräckliga framsteg i studierna, skickar vi dig en begäran om utredning. Svara på begäran om utredning och ange orsaken till att dina studier inte har framskridit tillräckligt. Så här svarar du på begäran om utredning.

Om du inte svarar på begäran om utredning eller om de orsaker som du anger till den långsamma studietakten inte kan godtas, kan vi bli tvungna att dra in ditt studiestöd. Om din studieframgång kräver extra uppföljning, kan vi bli tvungna att ändra ditt studiestöd så att det blir tidsbegränsat. Vi kan också återkräva studiestödet om antalet studieprestationer har varit mycket litet och du inte ens haft för avsikt att studera utan har till exempel jobbat i stället.

Framgång i studierna

Kraven på tillräcklig studieframgång är olika för studier på andra stadiet och för studier vid högskolor.

Du har gjort tillräckliga framsteg i dina studier på andra stadiet, om den tid som du studerar på heltid inte väsentligt kommer att överskrida den stödtid som fastställts för studierna i fråga. Stödtiden för yrkesinriktad grundexamen och gymnasieutbildning är 4 läsår. Efter det kan du ansöka om tilläggsstöd för högst 12 månader.

Du har gjort tillräckliga framsteg i dina högskolestudier om du uppfyller båda följande villkor:

  • Du avlägger i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad.
  • Du avlägger minst 20 studiepoäng under varje läsår, dvs. minimikravet på studieprestationer.

En stödmånad är en månad då du har haft studiepenning eller bostadstillägg till studiestödet, eller båda samtidigt. Som stödmånad beaktas inte sådana månader för vilka du har betalat tillbaka studiestöd eller för vilka studiestöd har återkrävts. Inte heller en sådan månad under vilken du endast har fått allmänt bostadsbidrag räknas som en stödmånad.

Antalet stödmånader påverkar inte minimikravet på studieprestationer. Även om du har haft studiestöd bara 1 månad under läsåret ska du avlägga minst 20 studiepoäng.

Minimikravet på studieprestationer gäller inte för det första läsåret, om studierna börjar under vårterminen (1.1–31.7) och inte heller för det läsår under vilket du avlägger en högskoleexamen.

Även om du inte har avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad under uppföljningsläsåret (1.8–31.7) kan du fortfarande få stöd om du under hela din studietid avlägger minst 5 studiepoäng per stödmånad. Då måste du dock ha avlagt minst 20 studiepoäng under uppföljningsläsåret.

Exempel på studieframgång – högskolestudier

En studerande har under uppföljningsläsåret (1.8–31.7) avlagt 40 studiepoäng och fått studiestöd för 9 månader. Under hela studietiden har den studerande avlagt 140 studiepoäng och använt sammanlagt 27 studiestödsmånader.

I och med att den studerande har avlagt minst 20 studiepoäng under uppföljningsläsåret uppfylls minimikravet på studieprestationer.

Den studerande har dock under uppföljningsläsåret i genomsnitt avlagt endast 4,4 studiepoäng per stödmånad. Eftersom antalet studiepoäng är färre än 5 per stödmånad, kontrollerar FPA den studerandes studiepoäng för hela studietiden.

I samband med kontrollen framgår det att den studerande under hela studietiden har avlagt i genomsnitt minst 5,2 studiepoäng per stödmånad. Eftersom antalet studiepoäng är minst 5 per stödmånad, anses studieframgången vara tillräcklig. FPA skickar ingen begäran om utredning till den studerande, och utbetalningen av studiestödet fortsätter.

 

 Uppföljning av studieframgången

Studieframgången följs upp på olika sätt i fråga om studier på andra stadiet och i fråga om studier vid en högskola.

Om du studerar för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen eller gymnasiets lärokurs för unga, kontrollerar vi varje år i september hur dina studier framskrider.

I uppföljningen beaktar vi dina studieprestationer under det föregående läsåret, dvs. uppföljningsläsåret (1.8–31.7). Om du studerar för en kombinationsexamen beaktas dina studieprestationer för båda utbildningarna.

Exempel på uppföljning av studieframgången – studier på andra stadiet

En studerande studerar för en yrkesinriktad grundexamen. När FPA gör uppföljningen av studieframgången för läsåret 2022–2023 i september 2023, beaktas de kompetenspoäng som den studerande har avlagt 1.8.2022–31.7.2023. Om FPA på basis av kompetenspoängen bedömer att den studerande inte kommer att utexamineras inom 4 år, ber FPA den studerande lämna in en utredning om hur studierna framskrider.

Om du bedriver andra studier på andra stadiet är det din läroanstalt som följer upp hur dina studier framskrider. Om läroanstalten märker att dina studier inte framskrider tillräckligt, underrättar den FPA om detta.

 

Om du studerar för att avlägga en högskoleexamen, kontrollerar vi varje år i oktober hur dina studier har framskridit. Vid uppföljningen beaktar vi det föregående läsåret, dvs. uppföljningsläsåret (1.8–31.7), och den tid som du har studerat vid en högskola.

Vi beaktar alla studiepoäng som du har avlagt vid en finländsk högskola och alla stödmånader ända från början av dina högskolestudier, dock tidigast från 1.8.2011. Studier vid en utländsk högskola beaktas om de har registrerats vid en finländsk högskola.

Studieprestationerna beaktas enligt det datum då de ursprungligen avlades. Om en tidigare prestation räknas till godo som en del av dina nya studier, beaktar vi prestationen enligt det ursprungliga datumet för avläggande.

Om studier som du har genomfört i juni–juli har registrerats på höstterminen, kan vi beakta dem i uppföljningen om du anger tidpunkten då de har avlagts. Studier som avläggs under höstterminen, dvs. från 1.8, beaktas först i samband med följande uppföljning.

Även studier vid en öppen högskola beaktas om du har avlagt dem efter att du påbörjade dina studier för examen vid en högskola. Studier som du har genomfört innan du påbörjade dina examensstudier (t.ex. stigstudier) beaktas inte vid uppföljningen av studieframgången.

Uppföljning av studieframgången om du har avlagt en högskoleexamen

Dina studier har framskridit tillräckligt om du avlägger en högskoleexamen under uppföljningsläsåret eller på hösten före uppföljningen.

Om du har avlagt en högskoleexamen redan tidigare, dvs. före uppföljningsläsåret, beaktas studieprestationerna och stödmånaderna för tiden efter den månad då du avlade högskoleexamen.

Exempel på uppföljning av studieframgången efter en avlagd högskoleexamen

En studerande avlägger en lägre högskoleexamen i november 2021 och fortsätter därefter sina studier för en högre högskoleexamen. När uppföljningen för läsåret 2021–2022 genomförs i oktober 2022 anses den studerande ha framskridit tillräckligt i sina studier eftersom hen har avlagt en högskoleexamen under uppföljningsläsåret.

När uppföljningen för läsåret 2022–2023 genomförs i oktober 2023 beaktas den studerandes studieprestationer och stödmånader för tiden efter den månad då den studerande avlade den lägre högskoleexamen, dvs. för 1.12.2021–31.7.2023.

Annullera eller betala tillbaka studiestöd – högskolestudier

Om du vill minska antalet stödmånader som beaktas vid uppföljningen av studieframgången kan du annullera studiestöd eller betala tillbaka stöd som redan betalats ut.

Om du har avlagt färre än 20 studiepoäng under läsåret (minimikravet på studieprestationer) och inte har någon godtagbar orsak till att studierna har fördröjts, påverkar återbetalning av stöd inte uppföljningen av studieframgången om du inte betalar tillbaka stödet för alla stödmånader under läsåret.

Det lönar sig att annullera stödet om det läsår då dina studier har fördröjts ännu pågår.

Läs mer om hur du ska gå till väga om du betalar tillbaka stöd efter att du har fått en begäran om utredning.

Om din studieframgång inte är tillräcklig

Om dina studier inte har framskridit tillräckligt kommer du att få en begäran om utredning. Så här svarar du på begäran om utredning .

Godtagbara orsaker till att studierna har fördröjts

Vid uppföljningen av studierna på andra stadiet och vid högskolor beaktar vi vissa livssituationer som kan godtas som orsaker till att studierna fördröjs. Om dina studier har fördröjts av en sådan här godtagbar orsak kan du fortfarande få studiestöd.

Godtagbara orsaker till att studierna har fördröjts kan till exempel vara

  • egen eller en närstående persons sjukdom
  • annan svår livssituation
  • genomförande av en särskilt omfattande studiehelhet (t.ex. ett lärdomsprov).

En godtagbar orsak kan också vara att du har avbrutit dina studier på grund av att du har fått barn eller på grund av beväringstjänst eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor. Utbetalningen av studiestöd kan fortsätta i följande fall:

  • Du har börjat få föräldradagpenning eller inlett din tjänstgöring senast i januari och den har fortsatt hela vårterminen.
  • Du har haft föräldradagpenning eller varit i tjänst under höstterminen och tjänstgöringen har.
Senast ändrad 12.12.2023

Vad tycker du om sidan?