Studier utomlands

Du kan få studiestöd utomlands i följande situationer:

Har du flyttat utomlands från Finland? Läs mer om din rätt till social trygghet.

Om du studerar helt och hållet utomlands

För att du ska få studiestöd måste studierna vara heltidsstudier och motsvara studier som berättigar till stöd i Finland.

Studier vid utländska läroanstalter är heltidsstudier om läroanstalten har definierat dem som heltidsstudier. Högskolestudier kan betraktas som heltidsstudier också om studiernas omfattning motsvarar i genomsnitt minst 5 studiepoäng per studiemånad. Andra studier kan också betraktas som heltidsstudier om omfattningen enligt läroplanen är i genomsnitt minst 25 veckotimmar.

Dessutom måste läroanstalten vara underställd offentlig tillsyn. Det innebär att läroanstalten ska vara berättigad till statsunderstöd, stå under undervisningsmyndigheternas tillsyn eller vara ackrediterad av en ackrediteringsorganisation. Också en privat läroanstalt kan vara underställd offentlig tillsyn.

Du kan inte få studiestöd i följande situationer:

 • Dina studier ordnas i sin helhet som distansstudier.
 • Dina studier är förberedande studier för universitetsstudier
 • Du går en enskild kurs.
 • Du deltar i en språkkurs.
 • Du har ingen examensrätt vid läroanstalten.
 • Läroanstalten är bara ett officiellt registrerat företag.
 • Du får studiestöd från något annat land.

Finska medborgare

Om du är finsk medborgare kan du få studiestöd för studier som bedrivs helt och hållet utomlands ifall

 • du haft en hemkommun i Finland under minst två av de fem åren innan du inleder studierna, dvs. du inleder studierna inom mindre än tre år från att du flyttat utomlands, eller
 • du har utifrån dina levnadsförhållanden en fast anknytning till Finland. Då beaktar FPA perioder då du varit bosatt i Finland, familjerelationer, försörjning, yrkesförhållanden och andra motsvarande levnadsförhållanden.

Utländska medborgare

Om du inte är finsk medborgare kan du i regel inte få studiestöd för studier som bedrivs helt och hållet utomlands.

Om du däremot är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz eller familjemedlem till en sådan person kan du beviljas studiestöd ifall

 • du har haft en hemkommun i Finland i minst två år under de fem år som föregår studiestarten, eller
 • du har utifrån dina levnadsförhållanden en fast anknytning till Finland (då beaktar FPA faktorer som familjerelationer, försörjning, yrkesförhållanden och andra motsvarande levnadsförhållanden) och
 • du har rätt att uppehålla dig permanent i Finland enligt 10 kap. i utlänningslagen eller är en sådan arbetstagare eller familjemedlem till en sådan arbetstagare som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011.

Tilläggsvillkor:

 • Om du är familjemedlem till en finsk medborgare (oberoende av din nationalitet) kan du få studiestöd endast om den finska medborgaren har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet inom EU:s område. Det betyder alltså att den finska medborgaren ska ha bott i ett annat EU-land och flyttat tillbaka till Finland och att du som familjemedlem har flyttat tillsammans med honom eller henne eller följt efter senare.
 • Om du är en EU-arbetstagare ska dina studier ha en nära anknytning till ditt arbete i Finland, eller så ska du ha arbetat här men blivit arbetslös utan att det berodde på dig. Som arbetstagare kan du få studiestöd endast för yrkesinriktade studier, t.ex. för studier för examen vid en yrkesläroanstalt eller högskola eller för yrkesinriktad tilläggs- eller kompletteringsutbildning.
 • Om du är familjemedlem till en EU-arbetstagare kan du få studiestöd för alla studier som omfattas av stödet på samma grunder som finska medborgare, så länge som din vårdnadshavare bibehåller sin status som arbetstagare i Finland.

Om du avlägger en del av dina studier utomlands

Du kan få studiestöd för studier utomlands om dina studier, en period med inlärning i arbetet eller din arbetspraktik utomlands ingår i dina studier i Finland. Du kan få en studieplats eller en praktikplats utomlands via något utbytesprogram eller skaffa platsen på egen hand.

Om du får allmänt bostadsbidrag kan du här se hur din studieperiod utomlands inverkar på ditt bostadsbidrag.

Om du är studerar vid ett gymnasium kan du i regel inte få studiestöd för ett utbytesår eller för någon annan studieperiod utomlands, eftersom studierna inte godkänns som en del av gymnasiets lärokurs i Finland. Du kan trots alls beviljas studiestöd om du har fått ett intyg från gymnasiet i Finland där det framgår att gymnasiet godkänner att gymnasiestudierna utomlands ersätter per termin minst 10 kurser eller 2 prov som ingår i studentexamen i det finländska gymnasiet.

Ytterligare information